םישדח םילועל הנידמהו םעה תעידיב תורגב
ת"מסמ םייתד רפס יתבל

2001 א"סשת ץיק ,031203 'סמ ןולאש ,דומיל תודיחי 2

 

(תודוקנ 24) ןושאר קרפ

.(תודוקנ 12 - הלאש לכל) .4-1 תולאשהמ םייתש לע הנע

1 הלאש
.הלא םילועל דלישטור ןורבה רזע דציכ ראתו ,הנושארה היילעב םילועל ויהש םיישק ינש ןייצ

הבושת
2 הלאש
.ויתולועפמ תחא ראתו ,לצרה לש תונויערהמ םיינש רבסה

הבושת
3 הלאש
הינטירב תלשממ תא האיבהש תחא הביס אבהו ,"רופלב תרהצה" לש ןכותה ירקיע תא בותכ
.הרהצהה תא םסרפל

הבושת
4 הלאש
?(29/11/1947) רבמבונב ט"כב לארשי ץרא תלאשב ם"ואה תטלחה התייה המ
?וז הטלחה לע םיברעה תבוגת התייה המו םידוהיה תבוגת התייה המ

הבושת

(תודוקנ 12) ינש קרפ

.6-5 תולאשהמ תחא לע הנע

5 הלאש
.גרבנרינ יקוח לש ןכותה תא בותכ

הבושת
6 הלאש
?הז ןויער יפ לע םידוהיה ולעפ דציכו ,האושה תפוקתב "םייחה שודיק" לש ןויערה והמ

הבושת

(תודוקנ 24) ישילש קרפ

.(תודוקנ 12 - הלאש לכל) 10-7 תולאשהמ םייתש לע הנע

7 הלאש
.תסנכה לש םידיקפת השולש גצה

הבושת
8 הלאש
?יטרקומד רטשמ םייקל ידכ תוגלפמ ךירצ עודמו ,הגלפמ יהמ

הבושת
9 הלאש
.תטפושה תושרה לש תואמצעה תרמשנ ןתועצמאבש םיכרד יתש גצה

הבושת
10 הלאש
.לארשי תנידמ לש ידוהיה יפואה תא םיאטבמה דחא למסו דחא קוח גצה

הבושת

(תודוקנ 40) יעיבר קרפ


.(תודוקנ 4 - םש/גשומ לכל) 25-11 תומ/םיגשומהמ הרשע לע הנע

11 הלאש
"תומוחה ןמ האיציה"

הבושת
12 הלאש
"בגנב תופוס"

הבושת
13 הלאש
"היצפיסנמאוטוא" רפסה

הבושת
14 הלאש
"יחרזמה" תעונת

הבושת
15 הלאש
"הדובעו הרות" תעונת

הבושת
16 הלאש
י"חל

הבושת
17 הלאש
1939 ,(דלנודקמ לש) "ןבלה רפסה"

הבושת
18 הלאש
"ירבעה ירמה" תעונת

הבושת
19 הלאש
ךירדייה לש "קזבה תרגיא"

הבושת
20 הלאש
"חלודבה ליל"

הבושת
21 הלאש
םלועה תומוא ידיסח

הבושת
22 הלאש
תובשה קוח

הבושת
23 הלאש
ווק-סוטטסה רדסה

הבושת
24 הלאש
תינויצילאוק הלשממ

הבושת
25 הלאש
הנידמה רקבמ

הבושת


םישדח םילועל הנידמהו םעה תעידיב ןולאשל תובושת םגד
א"סשת ץיק ,031203 'סמ ןולאש1 הבושת
:הנושארה היילעב םילועה לש םיישקה
.תואלקחב עדי רסוח .1
.םיברע לש תויולפנתה ינפמ ןוחטיב רסוח .2
.תילכלכ םהל רוזעל הלכי אל הלוגב "ןויצ יבבוח" תעונתש ךכמ האצותכ םג ,תילכלכ הקוצמ .3
.יקרוטה ןוטלשה לש תורזג .4
.(הרבח ,הלכלכ ,תואירב) םיירוביצ םיתוריש רדעה .5
."לארשי הווקמ"ב הטילק יישק - ו"ליב תצובקל .6

:םילועל דלישטור ןורבה רזע דציכ
.לארשי ץראב םנוד יפלא תשיכרו תושדח תובשומ תמקה .1
תשורח תיב ,בקעי ןורכזבו ןויצל ןושארב םיבקי ןוגכ - תיאלקח תרצותל היישעת ילעפמ תמקה .2
.הרוטנטב תיכוכזל    
.תיאלקח הכרדהו ץועיילו תואלקח דומילל ץראל םייאלקח םירזע תחילש .3
.תובשומב תיפסכ הכימת .4

האבה הלאשה
2 הבושת
:לצרה לש ויתונויער
.הלוגב תוימשיטנאל ןורתפ ןיא ,םידוהיה לש תיזכרמה היעבה איה תוימשיטנאה .1
.תידוהיה היעבה תא רותפת אל איה םג ןכלו ,תיתרבח אלו תיקוח איה היצפיסנמאה .2
ןתנייש םוקמ לכב תינוביר תידוהי תנידמ תמקה :תוימשיטנאל / תידוהיה היעבל ןורתפה .3
.לארשי ץראב אקווד ואל ,םידוהיל    
.היגולונכטהו עדמה יגשיהב עייסתו ,תינכות יפ לע םקות :תפומ היהת לארשי תנידמ .4
.תונידמה רושיא - רטר'צ גישהל ךירצ ןכלו םלועה תמכסהב רותפל שי תידוהיה היעבה תא .5
.תנגרואמ היילע דודיעל הלועפ רשפאת - םיינידמ םיאנת תריצי    

:לצרה לש הלועפ
.הינטירב / היקרוט / הינמרג יטילש לצא תיטמולפיד הלועפ .1
.תינויצה העונתה תודסומו ינויצה סרגנוקה תמקה .2
."םידוהיה תנידמ" ,"דנליונטלא" :םירפס תביתכ .3

האבה הלאשה
3 הבושת
:רופלב תרהצה לש הנכות
ץראב ידוהיה םעל ימואל תיב תמקה לש ןויערה תא תלבקמ (הינטירב) ותוכלמ דוה תלשממ .1
.לארשי    
ועגפיי אלש יאנתב ,הז ןויער תמשגה תא לקהל היצמאמ בטימב לעפת הינטירב תלשממ .2
אלש ןכו ,(םיברעה ,רמולכ) לארשי ץראב תוידוהי אלה תודעה לש תויתדהו תויחרזאה תויוכזה    
.תונושה תוצראב םידוהיה תויוכז ועגפיי    

:רופלב תרהצה ןתמל הביסה
"ןוהמקמ תרגיא"ב םיברעל הלש תומדוקה תויובייחתההמ ררחתשהל הצור הינטירב .1
.וקיפ-סקייס םכסהב םיתפרצלו    
.לארשי ץראב תידוהיה היעבה ןורתפ לש ןויערל הינטירב יטילש לש הנכ הדהא .2
םלועה תמחלמל ףרטצהל ינקירמאה לשממה תא וענכשיש תירבה תוצרא ידוהי תא ענכשל ןוצר .3
.הנושארה    
.תינויצ-ורפ הזרכהב אצת הינמרגש ששח היה - הינמרג תא םידקהל ןוצר .4
.ןמצייו םייח לש ותוליעפ .5

האבה הלאשה
4 הבושת
:1947 רבמבונב ט"כמ ם"ואה תטלחה
.יטירבה טדנמה םויס .1
.תיברעו תידוהי :תונידמ יתשל ץראה תקולח .2
רושימ ,בגנה תא ללוכה ,תיברעמה לארשי ץרא לש החטשמ %62 לע תיאמצע תידוהי הנידמ .3
.ןותחתה לילגה ,לאערזי קמע ,יחרזמה לילגה ,ףוחה    
,יברעמה לילגה תא ללוכה ,תיברעמה לארשי ץרא לש החטשמ %38 לע תיאמצע תיברע הנידמ .4
.חיפר דעו דודשאמ ףוח תעוצרו ,ןורמושו הדוהי ,ןותחתה לילגהמ קלח    
.ם"ואה חוקיפב ימואל-ןיב רוזא - םילשורי .5
.תונידמה יתש ןיב ילכלכ דוחיא .6

תא םיקהל הטלחהה לע דואמ וחמש (תינויצה העונתהו בושייה תגהנה) םבור :םידוהיה תבוגת
.הנגהל םישקהו םירצה תולובגל ודגנתהש הלאכ ויה ךא ,הנידמה

.המחלמב החיתפו תידוהיה הנידמל תטלחומ תודגנתה :םיברעה תבוגת

האבה הלאשה
5 הבושת
:גרבנרינ יקוח לש םנכות
ינמרגה םעל תונמאנ חיכומה ,ול בורקה וא ינמרג םד לעב אוהש ימ קר - "ךיירה תוחרזא קוח".1
.ךיירה חרזא תויהל לוכי    
:"ינמרגה דובכהו ינמרגה םדה תנגהל קוח" .2
.ינמרג חרזא תויהל לוכי וניא ידוהי
.םינמרגל םידוהי ןיב ןיאושינ / ןימ יסחי רוסיא
.[45 ליגל תחתמ] תוינמרג תותרשמ קיסעהל םידוהי לע רוסיא
.ךיירה לגד תא ףינהל םידוהי לע רוסיא

האבה הלאשה
6 הבושת
"םייחה שודיק"
.םיצאנה ןוצרל דוגינב ,םתועמשמו םנכות לע םייחה ךשמה לע קבאמה .1
.שונא םלצ תרימש .2

:ולעפ דציכ
,תוברתו ךוניח תולועפ ,תידדה הרזע ,הייפכה תודובע םע תודדומתהה ,בערה םע תודדומתהה
.המודכו רעונ תועונת ,הרות דומיל ,תד ייח

האבה הלאשה
7 הבושת
תסנכה לש הידיקפת
םיקוח תקיקח .1
.הלשממב ןומא תעבה .2
.הנידמה ביצקת רושיא .3
.הלשממה לע תרוקיבו חוקיפ .4
.הנידמה אישנ תריחב .5
.הנידמה רקבמ תריחב .6

האבה הלאשה
8 הבושת
הגלפמ יהמ
תא םישגהל / עיפשהלו ןוטלשל עיגהל ידכ ונגראתהש ףתושמ סרטניא םהל שיש םישנא תצובק
.םהלש תורטמה

:היטרקומדה םויקל תוגלפמ ךירצ עודמ
.ןוטלש יפוליח תורשפאמ ןה יכ תוצוחנ תוגלפמ .1
.עיפשהלו לועפל לוכי אוה הבש תרגסמ חרזאל תונתונ .2
.הנידמב תונוש תופקשהו תועד תוגציימ .3
.תונוש תוביטנרטלא ןיב רוחבל תורשפאמ .4

האבה הלאשה
9 הבושת
תטפושה תושרה לש תואמצעה תרמשנ ןתעוצמאבש םיכרד
.םיאקיטילופ םניא הבש םירבחה בורש הדעו ידי לע םיטפוש תריחב .1
.םידחוימ םיאנתב קר ורטפל רשפא ,השירפה ליג דע הנמתמ טפושה .2
תיב אישנ תמכסהב אלא ,רחא בושייב טפשמ תיבל דחא בושייב טפשמ תיבמ טפוש ריבעהל ןיא .3
.ןוילעה טפשמה    
יטפשמה ץעויה תמכסה תא תבייחמ טפוש דגנ תילילפ הריקחו ,תיטפשמ תוניסח שי םיטפושל .4
.הלשממל    
ןיאו ,תסנכה תדעו תעבוק םיטפושה רכש תא ,ירוביצה תורישב םיהובגה ןיב - םיטפושה רכש .5
.ונממ תיחפהל התלוכיב    

האבה הלאשה
10 הבושת
הנידמה לש ידוהיה יפואה תא םיאטבמה םיקוח
החונמ ימיכ לארשי ידעומבו תותבשב ריכמ קוחה - (א"ישת) החונמו הדובע תועש קוח .1
.םידוהיל    
ךוניחה תאו תידוהיה תוברתה תובישח תא שיגדמ קוחה - (ד"ישת) ךוניחה תורטמ קוח .2
.ידוהיה םעלו לארשי תנידמל תונמאנל    
םע םירשקה תא קזחל איה םירודישה תרטמש עבוק קוחה - ה"כשת) רודישה תושר קוח .3
.תידוהיה תשרומה    
(הבושת) הנעמ הל ןיאש תיטפשמ היעב שי רשאכש עבוק קוחה - (ם"שת) טפשמה תודוסי קוח .4
תשרומ לש םולשהו רשויה ,קדצה ,תוריחה תונורקע חורב היבגל טילחהל שי ,םימייקה םיקוחב    
.לארשי    

לארשי תנידמ לש ידוהיה יפואה תא םיאטבמה םילמס
םילמסמה (ןבלו תלכת) תילטה לש םיירוקמה םיעבצה - ןבלו לוחכ ויעבצ - הנידמה לגד .1
םעב שדקתנש יתרוסמ ידוהי למס ,לגדה לעש דודה ןגמ .הרהוטו השודק תידוהיה תרוסמב    
.לארשי    
תיבב הריאהש בהזה תרונמ אוה הלש רוקמה - הרונמה .תיז יפנעו הרונמ - הנידמה למס .2
.לארשי םע לש םיקומעה םישרושלו םולשל למס - תיז יפנע .שדקמה    
.םייתד םיימואל םישרושמ הנש םייפלא ךשמב תקנויה "הווקתה" - ןונמהה .3
.ינש תיב ימיב הלודגה תסנכה םש לע םיקקוחמה תיב - תסנכה .4
.ירבעה הנשה חולב שומישה תבוח - ירבע ךיראת .5

האבה הלאשה
11 הבושת
"תומוחה ןמ האיציה"
,םיננאש תונכשמ) תושדח תונוכש תיינבו םילשורי לש הקיתעה ריעה תומוחמ האיצי .1
.(לארשי הנחמ    
. 19 -ה האמה לש היינשה תיצחמב ןשיה בושייה ינב לצא ולחש תורומתל יוטיב .2

האבה הלאשה
12 הבושת
"בגנב תופוס"
.(1881 -ב וליחתה) היסור םורדב םידוהיב תוערפ .1
.היסורב הגהנהה הנוויכש תוערפ .2
."ןויצ תביח" תעונת תוררועתה לע ועיפשה .3

האבה הלאשה
13 הבושת
"היצפיסנמאוטוא" רפסה
."בגנב תופוסה" עקר לע 1882 -ב רקסניפ ידי-לע בתכנ .1
רורחשה ןויער תא ,הלוגב םידוהיה םילבוס הנממש ,תוימשיטנאה תייעבל ןורתפכ עיצמ רפסה .2
.(היצפיסנמאל דוגינב) היצפיסנמאוטוא - ימצעה    

האבה הלאשה
14 הבושת
"יחרזמה" תעונת
.ץבעי באז רפוסהו ןמשיפ ,יקצולס םיובנסינ ,סנייר םינברה תמזויב 1902 תנשב השבגתה .1
יחרזמה יגיהנמ .תווצמהו הרותה ,תודהיה תרימשבו ןויצ תבישב הלגד "יחרזמה" תעונת .2
וז תא וז תומילשמה תושודק יתש ןה הרותו ןויצ יכ ורבסו ,ינוליח-ימואל ךוניחל ודגנתה    
.וזל וז תוכירצהו    
אלא ,םייפואב םייבויח ללכ ךרדב ויה תינויצה הלהנהל "יחרזמה" תעונת ןיב םיידדהה םיעגמה .3
תודסומב תדה תווצמ םויקל "יחרזמה" תעונת תשירד לשב רקיעב תוקולחמ ולגתנ םעפ ידמש    
.הילעפמבו העונתה    

האבה הלאשה
15 הבושת
"הדובעו הרות" תעונת
הדובע םע הכלההו הרותה תסיפת לש בוליש - "יחרזמה לעופה" תסיפת סיסב לע המקוה .1
הלביק איה תאז םע ךא ,תונויצב תינוליחה הסיפתל דוגינכ םג המקוה העונתה .לארשי ץרא ןיינבו    
.תיפותישה תובשייתהה ןויער תא    
.1925 -ב המקוה "הדובעו הרות" לש תימלועה תירבה .2
.(אנוא השמ ,אריפש והיעשי ,ואדנל םייח לאומש :םיטלוב םישיא)    

האבה הלאשה
16 הבושת
"י"חל"
התואבש יפ לע ףא ,םיטירבב קבאמה תא ןיצקהל השקיבו ל"צאהמ השרפש תיתרתחמ העונת .1
.הינמרגב הינטירב המחלנ הפוקת    
םלועה תמחלמ תפוקתב םיטירבה םע הלועפ ףתשל בושייה תטלחה תא לביק אל י"חלה .2
.היינשה    

האבה הלאשה
17 הבושת
.1939 -ב דלנודקמ יטירבה תובשומה רש ידי לע םסרופ - 1939 ,(דלנודקמ לש) "ןבלה רפסה"
:םיירקיעה ויפיעס    
.תיברעמה לארשי ץראב םינש 10 ךותב תיברע-תיניטסלפ הנידמ תמקה .1
תידוהיה היילעה .דבלב םידוהי 75,000 -ל הלבגוה תואבה םינשה 5 -ב ץראל תידוהיה היילעה .2
.םיברעה תמכסהב תינתומ ןכמ רחאל    
.לארשי ץרא יחטש בורב הרסאנ םידוהי ידי לע תועקרק תשיכר .3

האבה הלאשה
18 הבושת
(1946-1945) "ירבעה ירמה תעונת"
םיטירבה דגנ קבאמב (י"חל ,ל"צא ,הנגה) לארשי ץראב ןגמה תוחוכ ןיב ינמז הלועפ ףותיש .1
.(1946-1945)    
הכישמהש ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל הינטירב תוינידממ הבזכאה ללגב המק העונתה .2
."ןבלה רפסה" תורזגב קובדל    
ץוציפ ,"םירשגה ליל" ,"תובכרה ליל" :לשמל םייאבצ םייגטרטסא םידעיב העיגפ ללכ קבאמה .3
.ראדר תונחתבו םיפוחה רמשמ תוריסב העיגפ ,הכאלמה יתב    
.(1946 ,ילוי) דוד ךלמה ןולמ ץוציפ רחאל הקרפתה העונתה .4

האבה הלאשה
19 הבושת
ךירדייה לש "קזבה תרגיא"
ישאר לא (.סא.סאה לש ןוחטבה תרטשמ שאר) ךירדייה לש ףוחד בתכמ (21.9.1939) .1
.ןילופב שוביכה ירוזאב םידוהיה תייעבל עגונב ןפורגצאזנייאה    
יתמוצ דיל תולודג םירעב םזכרלו םהירוגמ תומוקממ םידוהיה תא רוקעל הארוה שי תרגיאב .2
.תובכר    
.םיצאנה תוארוה עוציבל (םיטארנדויה) "םידוהיה תוצעומ" לע תוירחא הליטמ תרגיאה .3
."םידוהיה תייעב" לש ןורתפב הנכה יבלש הגיצמ תרגיאה .4

האבה הלאשה
20 הבושת
"חלודבה ליל"
תושקנתהה התייה ול הליעהש ,1938 רבמבונב -9ה לילב הינמרגב ללוחתהש ןגרואמ םורגופ .1
.זירפב תינמרגה תורירגשה ריכזמב ןפשנירג לשרה לש    
-יתב יפלא וסרהו ותיחשה ,הינמרג ירע לע הליל ותואב וטשפ םיררגנ ינומהו תויצאנ תורובח .2
.םדא-ינב 92 וחצרו םידוהיב וללעתה ,תסנכ-יתב ותיצה ,םיידוהי קסע    

האבה הלאשה
21 הבושת
םלועה תומוא ידיסח
תנמ לע אלשו םהייח ןוכיס תורמל ,היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב םידוהי וליצהש םישנא .1
.סרפ לבקל    
ברקב ןטק טועימ וויה ,דועו לבטוא דילדא ,גרבנלו לואר םינמנ םמע ,םלועה תומוא ידיסח .2
.היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב תידוהי-אלה הייסולכואה    

האבה הלאשה
22 הבושת
תובשה קוח
איבהל הצורה ,תידוהי הנידמ איה לארשי תנידמש הרכהה ךותמ 1950 -ב קקחנ תובשה קוח .1
.תויולגה לכמ םידוהיה תא הילא    
ימכ ידוהי רידגמ אוה .הב עקתשהלו לארשיל תולעל ידוהי לכ לש ותוכז תא עבוק תובשה קוח .2
.תרחא תד ןב וניא אוהו רייגתהש וא הידוהי םאל דלונש    

האבה הלאשה
23 הבושת
ווק סוטטסה רדסה
תוכמס :הנידמה םוק ינפל דוע ובצוע הירקיעש תואיצמ לע רמש "םייקה בצמה" תרימש רדסה
,ירוביצה םוחתב תבשה תרימשל םירדסה ,ןישוריגו ןיאושינ יניינעב יתד טופישל תידעלב
.םייתד םיתורישבו תודסומב תיתלשממ הכימתו הרכה ,יתדה ךוניחל הימונוטוא

האבה הלאשה
24 הבושת
תינויצילאוק הלשממ
.הלשממה תא הביכרמה הלודגה הגלפמה םע הלועפ ףתשל תומיכסמה תודחא תוגלפממ תבכרומ

האבה הלאשה
25 הבושת
הנידמה רקבמ
חוקיפל תסנכה לש םיבושחה םילכהמ דחא אוהש ,הנידמה תרוקיבל דרשמה שארב דמוע .1
.הנידמב םיירוביצה םיפוגה לכ לעו (הלשממה) תעצבמה תושרה לע תרוקיבלו    
רקבמה לש םידיקפתהו תויוכמסה תא עבוקה ,דוסי קוחב ןגועמ הנידמה רקבמ לש ודמעמ .2
.(םינש שמחל תחא תסנכב תיאשח העבצהב) ותריחב ךרד תאו הלשממב ותולת-יא תא    
קדוב אוה .ולש יתנשה ח"ודה תא שיגמ אוה הלו דבלב תסנכה ינפב יארחא הנידמה רקבמ .3
ידרשמ םע רשק םהל שיש םינוגראה לכ תאו תוימוקמה תויושרה תא ,הלשממה ידרשמ לכ תא    
.הנידמה ןמ םיביצקת לבקמש ימ תא ןכו ,הלשממה    


            תוכן אזרחות             תוכן מבחנים באזרחות