הנידמהו םעה תעידיב תורגב
ת"מסמ םייתד רפס יתבל

2001 א"סשת ץיק ,913631 'סמ ןולאש ,דומיל תודיחי 2

 

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) .7-1 תולאשהמ עברא לע הנע

1 הלאש
.ט"יה האמה לש היינשה תיצחמב "ןשיה בושייה" ייחב ולחש םייוניש ינש גצה
.(םוחת לכב דחא יוניש) םינוש םימוחת ינשב

הבושת
2 הלאש
.ט"יה האמה ףוסב תינרדומה תוימשיטנאל םימרוג ינש גצה

הבושת
3 הלאש
.תיעיברה היילעה לש םיגשיה השולש טרפ

הבושת
4 הלאש
.הקוריפל תחא הביס גצה ?"ירבעה ירמה תעונת" תרטמ התייה המ

הבושת
5 הלאש
םלועה תמחלמ םות םע ,םידוהיהו לארשי ץרא תלאשב ןיווב לש ותוינידמ ירקיעמ םיינש גצה
.היינשה

הבושת
6 הלאש
.(פ"וקסנוא תדעו) ם"ואה לש הריקחה תדעו לש תוצלמה יתש גצה

הבושת
7 הלאש
.הז עצבמב וגשוהש םיגשיה ינש ןייצ ?"ינד עצבמ"ב ל"הצ םחל ימ דגנ

הבושת

(תודוקנ 10) ינש קרפ


.9-8 תולאשהמ תחא לע הנע

8 הלאש
?הזנאו תדיעו סוניכב םיצאנה לש תירקיעה םתרטמ התייה המ

הבושת
9 הלאש
.ולשכנ המבו היינשה םלועה תמחלמב הפוריאל וחלשנש םינחנצה וחילצה המב רבסה

הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 13-10 תולאשהמ םייתש לע הנע

10 הלאש
?וז הרדגהל ףיסוהל תויתדה תוגלפמה תוצור המ ?תובשה קוח יפ לע ,"ידוהי והימ" תרדגה יהמ

הבושת
11 הלאש
.םהלש הקיקחה תרטמ תא ןייצו ,דוסי יקוח ינש גצה

הבושת
12 הלאש
?םהל תנתינ איה עודמו ,תסנכה-ירבחל תנתינה תוניסחה יהמ

הבושת
13 הלאש
.יטרקומד רטשמל יחרכה יאנת אוה תוגלפמ םויק עודמ רבסה

הבושת

(תודוקנ 30) יעיבר קרפ

.(תודוקנ 2 - הלאש לכל) 28-14 תולאשה הרשע שמח לע הנע
.הנוכנ ןהמ תחא קר ךא ,תובושת עברא תועצומ הלאשל
.האולמב הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמב בותכ

!בל םיש
.הנוש רדסב תועיפומ תולאשה ןהמ תחא לכבו ,תונוש תואסרגב עיפומ הז ןולאש
.0 ןויצ הילע לבקתו ,קדבית אל ךתבושת ,הנוכנה הבושתה לש תואה ןויצב קר קפתסת םא
!ןנושלכ תונוכנה תובושתה תא קיתעהל דפקה

14 הלאש
:ידכ הללסנ המרוב ךרד
.ןאש תיב קמעל עיגהל יקאריעה חוכהמ עונמל
"הדבוע" עצבמב תליאל עיגהל
.םילשורי לע רוצמה תא ףוקעל
.רוצנה ןויצע שוגל עויס שיגהל

הבושת
15 הלאש
:אוה "ימואלה דעווה
.ויתוינכת עוציבל רשילק ברה הגהש ףוג
.רופלב תרהצה רחאל ץראל החלשנש תינויצ הדעו
.טדנמה תפוקתב "ךרדבש הנידמה" לש תעצבמה תושרה
.(ל"צא) "ימואלה יאבצה ןוגראה" לש ןוילעה דסומה

הבושת
16 הלאש
? 20 -ה האמה תליחתו 19 -ה האמה ףוסב הפוריא חרזממ םידוהיה לש הלודגה הריגהל םרג אל
.היסורב םימורגופ
.תינאמותועה הירפמיאה לש תיאבצהו תינידמה התשלוח
.םיימיהו םייתשביה הרובחתה יעצמאב רופיש
.הפוריא חרזמב תידוהיה הייסולכואה לודיג

הבושת
17 הלאש
:ב הרושק "הנלטלא" תשרפ
.הנושארה הגופהב ץראל קשנ סינכהל ל"צא ירבח לש ןויסנ
.ץראה יפוחב םיליפעמ תדרוהב עייסל "הנגהה" ישנא לש ןויסנ
.הינשה םלועה תמחלמ תפוקתב הירגלוב ידוהי תלצה
.ה'גולפ סיכב דוכל היהש ,ירצמה חוכה יוניפל םכסה

הבושת
18 הלאש
?תישילשה היילעה לש היגשיה םע הנמנ וניא המ
.לאערזי קמעב תומדא תשיכר
.םידבוע יבשומ דוסיי
."הדובעה דודג" תמקה
.םידיסח רפכ תמקה

הבושת
19 הלאש
:מ העפשוה םידוהיה לש תימואל תוררועתהל 19 -ה האמב "תונויצה ירשבמ" לש העיבתה
."ןויצ ינקז לש םילוקוטורפה"
.לארשי ץראב ירויפיטנומ לש ויתולועפ
.םיברב םימש םש שדקל ןוצרה
.ןצרא רורחשל ומחלש םימעב תועונת

הבושת
20 הלאש
("הפוריא תאיצי") "סודוסקא"
םלועה תמחלמ ינפל תירבה תוצראל הפוריא חרזממ םידוהי לש הלודגה הריגהל יוניכ
.הנושארה    
חוכב הנממ ודרוה היעסונו ,1947 ץיקב ץראה יפוחמ םיטירבה ושריגש םיליפעמה תיינא
.הינמרגב    
.הפוריא ילועמ רקיעב תבכרומ התייהש ,תישילשה היילעל יוניכ
םלועה תמחלמ רחאל םירוקעה תונחמל הפוריא חרזממ וחרבש האוש יטילפ לש םרז
.היינשה    

הבושת
21 הלאש
:התייה בגנב םיבושייה רשע דחא תמקהב הרטמה
.ינמרגה אבצה תשילפ ינפמ ןגומ רוזא רישכהל
.תליאל לזרב תליסמל תיתשת ןיכהל
.חלמה םי תורצוא לע הטילשה תא חיטבהל
.דיתעב הנידמה תולובג תעיבק לע עיפשהל

הבושת
22 הלאש
."תיטסינויזיוורה תינויצה תורדתסהה" לש תובית ישאר םה ר"הצה
:ושוריפ הז רשקהב םזינויזיוור
.הילא היילעהו ץראב תובשייתהה שודיח
.תינויצה העונתה תוינידמ לש תשדוחמ הניחב
.ץראה תא םיטירבה תביזע תארקל תונגראתה
.ץראב םיבשייתמה ייחב האלמ תויפותיש תגהנה

הבושת
23 הלאש
:איה ךירדייה לש "קזבה תרגיא"
.ןילופ יבחרב תואטגו םיטארנדוי םיקהל הדוקפ
.הזנאו תדיעוול ןומיז תרגיא
.הדמשה תונחמ תמקהל םוי תדוקפ
.השרו וטג לוסיח רחאל רלטיהל החלשנש תרגיא

הבושת
24 הלאש
:("ןפורגצאזנייא") עצבמה תובצוע
.הדובע תונחמל םידוהי וריבעה
.היסורבו ןילופב םידוהי לש ינומה חצר ועציב
.ןילופל הינמרג ידוהי תא ושריג
.רוביבוסב דרמה תא ולסיח

הבושת
25 הלאש
?"םד תרומת תויאשמ" םשב הנוכ המ
.תונחמל םישוריגה תקספהל הרומתב היקבולסב "הדובעה תצובק" המזיש םכסה
.םצרא ידוהי תלצהל םינדה ומזיש ףיקמה הלצהה עצבמ
.הירגנוה ידוהי תלצהל םיצאנה םע ןתמו אשמה
.הדמשה תונחמל הפוריאמ םידוהי םיצאנה וריבעה ובש ןפואה

הבושת
26 הלאש
?תסנכה לש הידיקפתמ וניא המ
.םיקוח קקוחל
.הנידמה אישנ תא רוחבל
.ןוילעה טפשמה תיב אישנ תא רוחבל
.הנידמה ביצקת תא רשאל

הבושת
27 הלאש
:ב תבייחמ הטלחה תוכמס שי םיינברה ןידה יתבל
.תויתד תוצעומל םירבח תריחב
.הנידמה לש יתדה יפואל םיעגונה םיקוח רושיא
.(ןישוריגו ןיאושינ ןוגכ) תושיא יניינע
.םיגחבו תותבשב הדובע ירתיה ןתמ

הבושת
28 הלאש
:אוה (קדצל הובגה טפשמה תיב) ץ"גב לש ודיקפת
.יזוחמ טפשמ תיב לש םירוערעב ןודל
.ןוטלשה תויושר לומ םדאה תויוכז לע ןגהל
םולש טפשמ תיב לש םירוערעב ןודל

הבושת


הנידמהו םעה תעידיב ןולאשל תובושת םגד
א"סשת ץיק ,(14) ,(12) 913631 'סמ ןולאש1 הבושת
:םינוש םימוחתב "ןשיה בושייה" ייחב ולחש םייוניש

:תובשייתהה םוחתב
.(םילשוריב תונוכש) תומוחה ןמ האיציה .1
.אצומ ,ינוא איג ,הוקת-חתפ :תיאלקח תובשייתה .2

:ךוניחה םוחתב
.ןושארה יאלקחה רפסה תיב - "לארשי הווקמ" תמקה .1
.תורענל רפס יתב .2
.שדוק תועוצקמ םע לוח ידומיל בוליש .3

:הלכלכה םוחתב
.(ירויפיטנומ) הכאלמ-יתבו סופד יתדב תמקה :תוסנרפו תועוצקמ תבחרה .1

האבה הלאשה
2 הבושת
:ט"יה האמה ףוסב תינרדומה תוימשיטנאל םימרוג

תוביבסל ,תועוצקמל הסינכ םהל הרשפאו תויוכז ןויווש םידוהיל הקינעה - היצפיסנמאה
תכיפהל האיבה - ןוה תריבצ םהל הרשפא ןכו ,רבעב םהמ וענמנש םירוגמ ירוזאלו תויתרבח
.האנק ררועמו םייאמ ,הרחתמ םרוגל םידוהיה

.יעדמ-ודבספ סיסב לע הססבתה םידוהיה יפלכ האנשהש ךכל האיבה - עזגה תרות תוחתפתה

םהו וללה תועונתב םוקמ ןיא םידוהיל 19 -ה האמב - הפוריאב תוימואל תועונת תוחתפתה
.םייח ןה ןברקבש תונושה תומואה לש שוביגהו תודחאה לע םימייאמ

םידוהיהו תובושח תוילכלכ תורשמ ספת םידוהיה ןיבמ טועימ - םזילאיצוסהו םזילטיפקה
.םייוגה ןובשח לע ןוה ירבוצכ ,רמולכ ,םיטסילטיפקכ םלוכ ומשאוה

ןוצרב םידוהיה ומשאוה ןכלו ,םידוהי ויה תויטסילאיצוסה תועונתה יגיהנממ םיבר ,דחא דצמ
טלתשהל םיצורה םיטסילטיפק םידוהיב ואר םיטסילאיצוס ,ינש דצמ .תויתרבח תוכפהמ רוציל
.םלועה לע

האבה הלאשה
3 הבושת
:תיעיברה היילעה לש םיגשיה
.הפיחו ביבא-לת ריעב - ריעה תוחתפתה .1
."הנוב ללוס" - היינבה ףנע תוחתפתה .2
.סופד יתב ,רועהו ליטסקטה םוחתב תשורח יתב - היישעתה ףנע תוחתפתה .3
.רפח קמע ,ןולובז קמע - דיתעב בושייה תבחרהל ומרתש תועקרק תשיכר .4
.םירדהה ףנע תוחתפתה .5
םייאלקח םיבושיי תמקהו ,דועו קרב ינב ,הילצרה - ןורשה רוזאב תיטרפ תיאלקח תובשייתה .6
.תדבועה תובשייתהה תרגסמב םיפסונ    
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תמקה .7
."הלודגה הצובקה" תרגסממ ץוביקה שוביג .8

האבה הלאשה
4 הבושת
"ירבעה ירמה תעונת" תרטמ
.תורתחמה שולש לש תפתושמ תוליעפ תועצמאב התוינידמ תא תונשל הינטירב תלשממ לע ץוחלל

:(תחא ןייצל שי) :הקוריפל תוביס
.תורתחמה ןיב תידדה תונדשח .1
.("הרוחשה תבשה" טרפב) השקה תיטירבה הבוגתה .2
.דוד ךלמה ןולמ ץוציפ .3
.ינויצה לעפמה תא ןכסל לולע הינטירב תוינידמב יוניש ללוח אל ףתושמה קבאמהש הרכהה .4

האבה הלאשה
5 הבושת
םידוהיהו לארשי ץרא תלאשב ןיווב לש ותוינידמ תונורקע
הפוריאב תויהל ךירצ ןורתפה ןכ לע ,(םירוקעה) האושה ןמ האצותכ הרצונ תידוהיה היעבה .1
.ןהב טלקיהלו הפוריאב םאצומ תוצראל בושל םידוהיל ריתהל שיו    
.רופלב תרהצה לש השיטנ שי ךכבו ידוהיה םעה לש תוימואלה תופיאשל תוסחייתה ןיא .2
ןויערל םידגנתמ םיברעהש ןוויכמו ,םיברעלו םידוהיל הלופכ תוביוחמ שי יטירבה טדנמב .3
.ברע תונידמ םע תוצעייתה אלל תיתועמשמ הטלחה טילחהל ןיא ,ינויצה    
.תורתחמה יוכידלו היילעה תלבגהל רשאב תכשמנ "ןבלה רפסה" תוינידמ .4
.(תינקירמא-ולגנאה הדעווה) תויעבה ןורתפב תירבה תוצרא תא םג ףתשל שי .5

האבה הלאשה
6 הבושת
:ם"ואה לש הריקחה תדעו תוצלמה
.ירשפאה םדקהב לארשי ץרא לע יטירבה טדנמה תא םייסל שי .1
62%-כ תידוהיה הנידמה לש החטש .תיברעו תידוהי :תויאמצע תונידמ יתשל ץראה תקולח .2
.ץראה חטשמ    
.תילרטינו תזרופמ ריע ,ם"ואה לש תונמאנ תצעומ תוסחב ימואל ןיב רוזא היהת םילשורי .3
קודה ילכלכ הלועפ ףותיש לע ודיפקי (היתוביבסו םילשורי) ימואל-ןיבה רוזאהו תונידמה יתש .4
.(המודכו הרומישו עקרקה בויט ,האקשה ,חותיפ תוינכת ,הרובחת ,סכמ יניינע ,ףתושמ עבטמ)    

האבה הלאשה
7 הבושת
ינדריה ןויגלה דגנ םחל ל"הצ

:"ינד עצבמ"ב םיגשיה
.ל"הצ ידיל תרבוע המזויה .1
.הפועתה הדש שוביכ .דול-הלמר שוביכ .2
.ץראה זכרמ לעמו ביבא-לת לעמ םויאה תרסה .3
.םילשורי בוט רה ךרדה תצירפ/םילשוריל ךרדב םירפכ שוביכ .4
.םילשוריל לזרבה תליסמ לכ טעמכ הספתנ .5

האבה הלאשה
8 הבושת
:הזנאו תדיעו סוניכב םיצאנה לש תירקיעה הרטמה
ךילהתה לועייו ןוגרא םשל ,"יפוסה ןורתפ"ה עוציבב ךיירה לש םינושה םידרשמה ןיב םואית
.(תוצעומה תירבב ןכ ינפל הנש יצחכ לחה "יפוסה ןורתפה")

האבה הלאשה
9 הבושת
:ולשכנ המבו םינחנצה וחילצה המב

:החלצה
תינויצ תונגראתהל עייסלו תרתחמב תינויצה העונתה תרגסמב לועפל וחילצה םינחנצהמ קלח .1
.המחלמה רחאל החירב יכרד סוליפלו    
.יכוניח תפומלו למסל וכפה םינחנצה .2

:ןולשיכ
.יבשו ירי ,םירסאמ לשב וגרהנ וא יבשב ולפנ םינחנצה בור .1
.םוקמה ידוהי תדמשה תא עונמל ולכי אל רקיעבו ,הלשכ םיצאנה דגנ דרמ ןוגראל םתוליעפ .2

האבה הלאשה
10 הבושת
:תובשה קוח יפ לע "ידוהי והימ" תרדגה
רייגתה וא הידוהי םאל דלונש ימ" אוה קוחה ךרוצל ידוהי (1970 תנשמ ןקותמה חסונה יפל)
."תרחא תד ןב וניאו

."ידוהי והימ" תרדגהל "הכלהכ" חנומה תא ףיסוהל תושקבמ תויתדה תוגלפמה

האבה הלאשה
11 הבושת
:דוסיה יקוח
,לארשי תריב םילשורי ,אבצה ,הנידמה קשמ ,הלשממה ,הנידמה אישנ ,לארשי יעקרקמ ,תסנכה
.הלשממה ,ותוריחו םדאה דובכ ,קוסיעה שפוח ,הנידמה רקבמ ,הטיפשה

וא ןייצש דוסיה יקוחל הרושקה תיפיצפס הרטמל סחייתהל לוכי דימלתה הקיקחה תרטמב
תויהל םידעוימה ,"ינויצוטיטסנוק" יפוא ילעב םיקוח :דוסי יקוח תקיקח לש תיללכה הרטמל
.לארשי לש הקוחהמ קלח

האבה הלאשה
12 הבושת
:תוניסחה יהמ
םדמעמ לשב ילילפהו יחרזאה טופישה יקוחל םיפופכ יתלב םתויה העמשמ תסנכה ירבח תוניסח
.דחוימה

:תוניסח תנתינ עודמ
ול רשפאל .הערפה ינפמ ששח אלל ודיקפת תא אלמל תסנכ רבחל רשפאל ידכ תנתינ תוניסחה
.ודגנ תיחרזא וא תילילפ העיבתב ןכתסהל ילב תעצבמה תושרה תא רקבל ,ויתודמע תא אטבל

האבה הלאשה
13 הבושת
:יכ יטרקומד רטשמל יחרכה יאנת אוה תוגלפמ םויק
םייחה לוהינ ןפוא לע עיפשהל לוכי חרזאה התועצמאבש תירקיעה תרגסמה איה הגלפמה .1
.התרגסמב ותוליעפב ןהו הרובע העבצה ידי לע ןה ,םייטילופה    
.תונוש תויתרבח-תויטילופ תוביטנרטלא ןיב רוחבל חרזאל רשפאמ תוגלפמ םויק .2
.וילע הרקבו ןוטלשה תפלחה רשפאמ אוהש ךכב יטרקומד רטשמל הבורע אוה תוגלפמ םויק .3
.(יטרקומד ןייפאמ) תופקשהו תועד יוביר - םזילרולפ תוגציימ תונושה תוגלפמה .4

האבה הלאשה
14 הבושת
.םילשורי לע רוצמה תא ףוקעל

האבה הלאשה
15 הבושת
.טדנמה תפוקתב "ךרדבש הנידמה" לש תעצבמה תושרה

האבה הלאשה
16 הבושת
.תינאמתועה הירפמיאה לש תיאבצהו תינידמה התשלוח

האבה הלאשה
17 הבושת
.הנושארה הגופהב ץראל קשנ סינכהל ל"צא ישנא לש ןויסינ

האבה הלאשה
18 הבושת
.םידיסח רפכ תמקה

האבה הלאשה
19 הבושת
.ןצרא רורחשל ומחלש םימעב תועונת

האבה הלאשה
20 הבושת
הנממ ודרוה היעסונו ,1947 ץיקב ץראה יפוחמ םיטירבה ושריגש םיליפעמה תיינא
.הינמרגב חוכב    

האבה הלאשה
21 הבושת
.דיתעב הנידמה תולובג תעיבק לע עיפשהל

האבה הלאשה
22 הבושת
.תינויצה העונתה תוינידמ לש תשדוחמ הניחב

האבה הלאשה
23 הבושת
.ןילופ יבחרב תואטגו םיטארנדוי םיקהל הדוקפ

האבה הלאשה
24 הבושת
.היסורבו ןילופב םידוהי לש ינומה חצר ועציב

האבה הלאשה
25 הבושת
.הירגנוה ידוהי תלצהל םיצאנה םע ןתמו אשמה

האבה הלאשה
26 הבושת
.ןוילעה טפשמה תיב אישנ תא רוחבל

האבה הלאשה
27 הבושת
.(ןישוריגו ןיאושינ ןוגכ) תושיא יניינע

האבה הלאשה
28 הבושת
.ןוטלשה תויושר לומ םדאה תויוכז לע ןגהל


            תוכן אזרחות             תוכן מבחנים באזרחות