תנאי ההסכם המבצעי, בימי תנועת המרי
בין ההגנה, האצ"ל ולח"י

נובמבר 1945, תשרי תש"ותקציר: הסכם שיתוף הפעולה למלחמה בבריטים

מילות מפתח: תנועת המרי, מלחמה בבריטים


א. ארגון ההגנה נכנס למערכה צבאית נגד השלטון הבריטי. קמה "תנועת המרי".

ב. אצ"ל ולח"י לא יוציאו אל הפועל את תכניות הלחימה שלהם אלא באישורה של מפקדת תנועת המרי.
ג. אצ"ל ולח"י יוציאו אל הפועל תכניות לחימה שיוטלו עליהם על ידי מפקדת תנועת המרי.
ד. הדיונים על המבצעים המוצעים לא יהיו פורמליים. נציגי שלושת הארגונים הלוחמים ייוועדו לפגישות
    קבועות או לפי הצורך בהן יקוים דיון על התכניות מבחינה מדינית ומעשית.
ה. עם הינתן האשור העקרוני למבצעים, יקיימו המומחים של שלשת הארגונים בירורים ביחס לפרטי הביצוע.
ו. הצורך באישור של מפקדת "תנועת המרי" אינו חל על מבצעי רכש (כבוש נשק מידי הבריטים);
    מבצעים אלה זכאים אצ"ל ולח"י להוציא אל הפועל על פי החלטתם הם.
ז. ההסכם בין שלשת הארגונים הלוחמים מבוסס על "מצוות עשה".
ח. אם באחד הימים תצטווה ההגנה לנטוש את המערכה הצבאית נגד השלטון הבריטי, הרי אצ"ל ולח"י
    יוסיפו להילחם.