םיידוסי-לע רפס-יתבל תורגב :הניחבה גוס
2000 ,ס"שת ץיק :הניחבה דעומ
913631 :ןולאשה 'סמ
לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ

הנידמהו םעה תעידי
דומיל תודיחי 2 ,ת"מסמ םייתד רפס יתבל


ןחבנל תוארוה
.יצחו םייתעש :הניחבה ךשמ
.םיקרפ העברא הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ
  תודוקנ 40  - (10X4)   ןושאר קרפ
  תודוקנ 10  - (10X1)   ינש קרפ
  תודוקנ 20  - (10X2)   ישילש קרפ
  תודוקנ 30  - (15X2)   יעיבר קרפ
תודוקנ 100 -    כ"הס   
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח
.תויללכ תוכרעהב קפתסת לא ,תודבוע ךיתובושתב אבה,ישילש-ןושאר םיקרפב : תודחוימ תוארוה
!החלצהב

 

תולאשה

(תודוקנ 40) ןושאר קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 1-7 תולאשהמ עברא לע הנע

1 הלאש
."ןויצ תביח" תעונת לש התודחאו המויק לע ומייאש םיישק השולש רבסה

הבושת
2 הלאש
.(1897) ןושארה ינויצה סרגנוקה לש םיגשיה ינש רבסה

הבושת
3 הלאש
.הנושארה םלועה-תמחלמ תפוקתב ץראב ידוהיה בושייה לש תויאבצ תויוליעפ יתש ראת

הבושת
4 הלאש
.(1939) דלנודקמ לש "ןבלה רפסה"מ םיפיעס ינש גצה

הבושת
5 הלאש
םלועה-תמחלמ ךלהמב םיטירבה יפלכ י"חלה תדמע התייה המו ל"צאה תדמע התייה המ
?היינשה

הבושת
6 הלאש
םינשב םאלסאה תוצראמו הפוריא תוצראמ הלפעהה לעפמ דדומתה םמעש םיישק השולש גצה
.1945-1947

הבושת
7 הלאש
תואמצעה תזרכה דע המחלמה ץורפמ ,תואמצעה תמחלמב םילשורי לע הנגהב םיישק ינש ראת
.(30/11/1947-14/5/1948)
הבושת

(תודוקנ 10) ינש קרפ

.8-9 תולאשהמ תחא לע הנע

8 הלאש
םידוהיה יפלכ הפוריאב תונידמ וא/ו םימע לש ילילש סחיל המגודו יבויח סחיל המגוד אבה
(.עוריאה תא ראתו הנידמה םש תא ןייצ) .האושה תפוקתב

הבושת
9 הלאש
.םיטארנדויה ברקב תוטבלתה וררועש תויעב יתש רבסה

הבושת

(תודוקנ 20) ישילש קרפ

.(תודוקנ 10 - הלאש לכל) 10-13 תולאשהמ םייתש לע הנע

10 הלאש
.הלשממה תולועפ לע תחקפמ תסנכה ןתועצמאבש םיכרד שולש גצה

הבושת
11 הלאש
.לארשי תנידמב תדה םוחתב םיקוח השולש רבסהו ןייצ

הבושת
12 הלאש
.הלשממל יטפשמה ץעויה לש תויוכמס/םידיקפת ינש טרפ

הבושת
13 הלאש
ינש אבה ("1992 - הלשממה דוסי קוח") הלשממה שאר לש הרישיה הריחבה קוחב וכמת םיבר
.הז קוחב הכימתל םיקומינ

הבושת

(תודוקנ 30) יעיבר קרפ

.(תודוקנ 2 - הלאש לכל) 14-28 תולאשה הרשע-שמח לע הנע
.הנוכנ ןהמ תחא קר ךא ,תובושת עברא תועצומ הלאש לכל
.האולמב הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמל קתעה

!בל םיש
.הנוש רדסב תועיפומ תולאשה ןהמ תחא לכבו ,תונוש תואסרגב עיפומ הז ןולאש
,קדבית אל ךתבושת ,הנוכנה הבושתה לש תואה ןויצב קר קפתסת םא
.0 ןויצ הילע לבקתו
!ןנושלכ תונוכנה תובושתה תא קיתעהל דפקה ,ןכל
14 הלאש
?רקסניפ לש "היצפיסנמאוטוא" יפל ,תוימשיטנאה תייעבל ןורתפה והמ
.היצפיסמנמאה תובקעב תוללובתהה ךילהת תרבגה .1
.םידוהיה ברקב היצזיביטקודורפה ךילהת תרבגה .2
.תיאמצע תידוהי תימואל תרגסמ תמקה .3
.תונושה תוצראב םידוהיל ינידמ ןויווש תגשה .4

הבושת
15 הלאש
:וז היילעש ןוויכ ,"הנושארה היילעה" התנוכ 1881-1882 םינשב התישארש היילעה
.תיצוביק תובשייתהב הלחהש הנושארה התייה .1
.לארשי-ץראל םידוהי תוילעל הנושארה התייה .2
.הוקת חתפ - הנושארה הבשומה תא המיקה .3
.םיימואל היעינמש הנושארה התייה .4

הבושת
16 הלאש
...תיקוח אל ךרדבו יאשחב לארשי-ץראל הרידחל ינורקע ןפואב דגנתמ ינא"
".םימעה טפשמ יפל לארשי-ץרא תשיכר ליבשב תוחוכה לכ תא זכרל שי
?וז העד עימשה ימ
.ישעמ ינויצ דגנ ינחור ינויצ .1
.יתד ינויצ דגנ טסילאיצוס ינויצ .2
.ישעמ ינויצ דגנ ינידמ ינויצ .3
.ינחור ינויצ דגנ ישעמ ינויצ .4

הבושת
17 הלאש
:ללגב הדסונ "יחרזמה" תעונת
.לצרה לש תינידמה תונויצל תודגנתה .1
.תינויצה תורדתסהב חרזמה תוצרא יאצוי תא ףתשל ךרוצה .2
."תידוהיה תובשייתהה רצוא" לש ןוהה תא לידגהל ךרוצה .3
.תיתוברת תוליעפ לע תינויצה העונתה לש שגדל תודגנתה .4

הבושת
18 הלאש
:ל םכסה היה וקיפ-סקייס םכסה
.הינטירבל תפרצ ןיב העפשה ירוזא תקולח .1
.םימואלה רבח תמקה.2
.יטירבה אבצל םידוהי סויג .3
.לארשי-ץראב יברע-ידוהי הלועפ ףותיש .4

הבושת
19 הלאש
:התייה "הדובעה דודג" לש הרטמה
.הנושארה םלועה-תמחלמב םיטירבל עייסל .1
."הדובעו הרות" לאדיאה תא שממל .2
.תויפותיש םילעופ תוצובק תמקה ידי-לע ץראה תא תונבל .3
.היינשה םלועה-תמחלמב ירבעה ןגמה חוכ תא ןגראל .4

הבושת
20 הלאש
:תא ץראב ידוהיה בושייה םיקה (1936-1939) ט"צרת-ו"צרת תוערואמ תפוקתב
.ביבא-לת ריעה .1
."לדגמו המוח" יבושיי .2
.הלודגה הצובקה .3
.ח"מלפה .4

הבושת
21 הלאש
:התייה (1942 ראוני) הזנאו תדיעו לש הרטמה
.(תוצעומה-תירבל השילפה) "הסורברב עצבמ" תא ןנכתל .1
."יפוסה ןורתפה" לש עוציבה תא םאתל .2
.םידוהיה םיטילפה תייעבב ןודל .3
.לארשי-ץרא לע יטירבה טדנמה ךשמהב ןודל .4

הבושת
22 הלאש
.ילופירטב קוקיזה-יתבב לבחל 1941-ב ואצי הריסה ידרוי ג"כ
:ל יוטיב התייה וזה תוחילשה
.לארשי-ץרא ירעש תריגס דגנ ידוהיה בושייה תבוגת .1
.תיברעה תונמואלה דגנ בושייה תודסומ תוליעפ .2
.י"חל ןוגרא לש תיתרתחמ תוליעפ .3
.הינטירב לש יתמחלמה ץמאמל ץראב ידוהיה בושייה תרזע .4

הבושת
23 הלאש
:גרבנלאו לואר רושק המב
.(1946) תינקירמא-ולגנאה הדעווב .1
.(1944) "םד תרומת תויאשמ" לע ןתמו אשמב .2
.השרו וטג דרמב .3
.הירגנוה ידוהי תלצהב .4

הבושת
24 הלאש
:םינמרגה (1944-1945) "תוומה תדעצ"ב
.הדמשהה תונחמל תואטגהמ םידוהי וריבעה .1
.ןילופב הדמשה תונחמל הינמרגמ םידוהי ושריג .2
.הינמרג רבעל הפוריא חרזממ תונחמה יריסא תא וליבוה .3
.יריה תורובל םידוהי לש תורייש וכילוה .4

הבושת
25 הלאש
:איה תיטרפ קוח תעצה
.לארשיב חרזא הלעמש קוח תעצה .1
.תסנכ רבח הלעמש קוח תעצה .2
.הלשממב רש הלעמש קוח תעצה .3
.תסנכב תגצוימ הניאש המישר לש קוח תעצה .4

הבושת
26 הלאש
?הנידמה אישנ רחבנ דציכ
.הלשממה ירבח בור לש העבצהב .1
.תסנכה ירבח בור לש תיאשח העבצהב .2
.תסנכה ירבח בור לש היולג העבצהב .3
."טפשמו קוח הקוח" תדעו ירבח בור לש העבצהב .4

הבושת
27 הלאש
:תא חיטבהל דעונ תויושרה תדרפה ןורקע
.לארשי תנידמ לש ידוהיה יפואה .1
.היטרקומדה תוביצי .2
.היציזופואה קוזיח .3
.תוימוקמה תויושרה לש תואמצעה .4

הבושת
28 הלאש
:ל העייס רורחשה תמחלמב ןויצע שוג לש הרובגה תדימע
.בגנה רוזאל ל"הצ לש הצירפ .1
.רורחשה תמחלמב םילשורי תדימע .2
.םילשוריל ןורבחמ הקפסא תרבעה .3
.ברע תונידמ לש השילפה תפידה .4

הבושת
הכרעה חתפמו תובושת םגד
הנידמהו םעה תעידיב ןולאשל
ס"שת ץיק ,913631 'סמ

ןושאר קרפ

.1-7 תולאשהמ עברא לע תונעל שי


1 הבושת
:"ןויצ תביח" תעונת לש התודחאו המויק לע ומייאש םיישק
ישוק לכל 33.3% - םיישק 3
.תוגיהנמ רבשמ
.ןווכמו ךירדמ זכרמב רסוח :העונתה לש יוקל ןוגרא
.חוכ תודמע לע העונתה ךותב םיחוכיו
.לארשי-ץראב תובשייתהה לעפמ לש ויפוא לע םייתדל םיינוליח ןיב םיקבאמ
תונעיהל תלוכי רסוח ,םירישע םידוהי לש תוסייגתה יא ,תלשוכ םיפסכ תייבג :תויפסכ תויעב
.תובשומה תעיבתל
.תרתחמ יאנתב לועפל ךרוצ שי ןכלו ,העונתב תימשר ריכהל יסורה ןוטלשה בוריס
.םחטשב תימואל-תידוהי תובשייתהל ינאמתועה ןוטלשה תודגנתה
.לצרה ,םעה דחא ,"ןשיה בושייה" :םינוש םינוויכמ תורוקיב
האבה הלאשה


2 הבושת
:(1897) ןושארה ינויצה סרגנוקה לש םיגשיה
גשיה לכל 50% - םיגשיה 2
.תינויצה העונתה לש עצמה שוביג
."תדלומ תיב" תגשהל םיינוגרא םיעצמא בוציע
.תימלועה להקה תעדל ךרד תצירפ :תימואל-ןיב הלאשל תידוהיה היעבה תכיפה
.היולגו האג העונתל ינויצה ןויערה תכיפה
.תונויצב ירקיע םרזל תינידמה תונויצה תכיפה
םימע לש וזל המודב ידוהיה םעה תפיאש תא אטיב ךכבו ,"תימואל הפסא"כ שמיש סרגנוקה
.תימצע הרדגה תוכזל םירחא
.(תוישפוח תוריחבו יוטיב שפוח) תינויצה העונתב יטרקומדה ךילהתה קוזיח
האבה הלאשה

3 הבושת
:הנושארה םלועה-תמחלמב ץראב בושייה לש תויאבצ תויוליעפ
תוליעפ לכל 50% - תויוליעפ 2
.י"לינ
.(40 דודג ,תודרפה יגהנ דודג) םיירבעה םידודגה
.ינאמתועה אבצל תוסייגתה
האבה הלאשה

4 הבושת
:(1939) דלנודקמ לש "ןבלה רפסה"מ םיפיעס
ףיעס לכל 50% - םיפיעס 2
.ןוטלשב ידוהיה םעהו יברעה םעה ופתתשי הבש תיאמצע תיניטסלפ הנידמ םיקהל הטלחה
.לארשי-ץראב טולשל הילגנא ךישמת זא דעו ,םינש רשע ךותב םקות הנידמה
.היילע תלבגה
תריכמ תלבגה - םירחא םירוזאבו ,םימיוסמ םירוזאב םידוהיל תועקרק תריכמ רוסיא
.תועקרקה
האבה הלאשה

5 הבושת
:היינשה םלועה-תמחלמ ךלהמב םיטירבה יפלכ י"חלה תדמעו ל"צאה תדמע
50% - ל"צאה תדמע
50% - י"חלה תדמע
ץרפו ותדמע תא הניש ךכ-רחא .(1944 דע) המחלמה לש ןושארה קלחב הלועפ ףותיש - ל"צאה
.דרמה תזרכה דע הלועפ ףותישמ ךילהתה תשגדה .דרמה תזרכה - הינטירב דגנ קבאמב
.ירקיע ביוא םהב הארו (1940) וכרד תליחתמ םיטירבב קבאנ - י"חלה
האבה הלאשה

6 הבושת
:1945-1947 םינשב םאלסאה תוצראמו הפוריא תוצראמ הלפעהה לעפמ דדומתה םמעש םיישק
ישוק לכל 33.3% - םיישק 3
.םדגנ םיטירבה קבאמ
.םיליפעמה ואצי ןהמש תונידמה יפלכ םיטירבה וליעפהש ץחל
.ץראל-ץוחב םיליפעמב םילפטמה םיפוג תמקהב םיינוגרא םיישק
.(ם"ואב הנודנ לארשי-ץרא תלאשש םושמ עגרכ םילוע תולעהל אל ףידע) בושיה לש "הכימת-יא"
.תוניפס תשיכרב םייפסכ םיישק
.טיש ילכב רסוח
.םיב הגלפהה יקוח לע תורבגתהב ישוק
.םיחירבמ תונמיהמ

האבה הלאשה
7 הבושת
:(30.11.47-14.5.48) תואמצעה תזרכה דע המחלמה ץורפמ ,תואמצעה תמחלמב םילשורי לע הנגהב םיישק
ישוק לכל 50% - םיישק 2
.םייפרגופוט םיישק
.וילע םישלוח םייברע םירפכש (המרוב ךרד דע) ריעל דיחי הסינכ ץורע
.קותינמ ששח - םימב רוסחמ ,בער
האבה הלאשה


ינש קרפ

.(תודוקנ 10) 8-9 תולאשהמ תחא לע תונעל שי

8 הבושת
:האושב םידוהיה יפלכ הפוריאב תונידמ וא/ו םימע לש ילילש סחיל המגודו יבויח סחיל המגוד
50% - יבויח סחיל המגוד
50% - ילילש סחיל המגוד
.הילטיא ,היגלב ,הירגלוב ,דנלניפ ,קרמנד :יבויח סחיל תואמגוד
.םיאטיל ,םיסורולייב ,םיניארקוא ,היקבולס ,הירגנוה ,הינמור :ילילש סחיל תואמגוד
:ב אוצמל רשפא תופסונ תואמגודו תובחרה ,םירואית
.131-137 'מע ,'ב "תויממוקל תולגמ"
.166 'מע ,"התועמשמו האושה"
האבה הלאשה

9 הבושת
:םיטארנדויה ברקב תוטבלתה וררועש תויעב
היעב לכל 50% - תויעב 2
.וטגב םייחה ךשמה לע הרימשל הרומתב םיצאנה תוארוה תא אלמל המכ דע
.םהימודמו ןוזמ יחירבממ ןיע תמלעה וא ריחמ לכב :וטגב רדסה תרימש
.אל ימלו קפסל ימל :הדובע יסיטרכ
יבשות ללכ ןוכיס לש לוקיש ךותמ ,םהל דגנתהל וא םידרומב ךומתל :םינמרגה דגנ ןיוזמ ירמ
.וטגה
.שוריגה תודוקפב הערכה לש המליד
האבה הלאשה

ישילש קרפ

.10-13 תולאשהמ םייתש לע תונעל שי

10 הבושת
:הלשממה תולועפ לע תחקפמ תסנכה ןתועצמאבש םיכרד
ךרד לכל 33.3% - םיכרד 3 תגצה
.(הפוחד העצהו הליגר העצה) םוי רדסל העצה
.התליאש
.הלשממב ןומא-יא תעצה
.תירטנמלרפ הריקח תדעו
.תסנכה תודעו תועצמאב ירטנמלרפ חוקיפ
.תסנכה לש דחוימ סוניכ
.הנידמה ביצקת תועצמאב תרוקיבו חוקיפ
האבה הלאשה

11 הבושת
:לארשי תנידמב תדה םוחתב םיקוח
קוח לכל 33.3% - םיקוח 3 תגצה
יחרזא ,לארשיב םידוהי לש ןישוריגו ןיאושינ יניינע :ןישוריגו ןיאושינ יניינעב טופישה קוח
.םיינברה ןידה-יתב לש טופישב ויהיו הרות ןיד יפ-לע וכרעיי - היבשות וא הנידמה
.ריזחה לודיג רוסיא
.ט"שת ,םילייחל רשכ לכאמ תדוקפ - ל"הצב רשכ לכאמ תחטבה :תורשכ
.חספה גחב יבמופב ץמח תגצה רוסיא
ינש תמכסהב אלש ןיטק לש ותד רימהל תורשפא תענומה הקיקח :לארשיב ןויסימה תולועפ
.וירוה
יתב ,תויונח) םיקסע תחיתפ וא תריגס לע תווצל תוימוקמ תויושר תכמסה :"הכמסה"ה קוח
.תבשב (תודעסמ ,עונלוק
.(החונמו הדובע תועש קוחב ןגועמ) לארשיב החונמה ימי רדסה
האבה הלאשה

12 הבושת
:הלשממל יטפשמה ץעויה תויוכמס/ידיקפת
דיקפת לכל 50% - םידיקפת 2
.(תואכרעה לכ) טפשמה תיב ינפב היתויושרו הנידמה גוציי
.היפוגו הידרשמ ,הלשממה יפלכ טפשמהו קוחה יניינעל הנוילע תוירחא
.ןתשגה ינפל תויתלשממ קוח תועצהב לופיט
.תסנכלו הלשממל יטפשמ ץועיי ןתמ
:םיילילפ םיאשונב תויוכמס
,ןייד וא טפוש ,ידאק ,ותוניסח הרסוהש תסנכ רבח הז ללכבו) םדא לכ לש ןידל הדמעה -
.(תיתרטשמ הריקח ודגנ החתפנ רשא
.תסנכ רבח לש ותוניסח תרסהל תסנכה תדעוומ השקב -
.םוי 30-מ הכורא הפוקתל טפשמה תיב ידי-לע םדא רצעמ -
.טפשמ תיב לכבו תע לכב םיילילפ םייטפשמ םיכילה בוכיע -
.ךפהלו יאבצ טפשמ תיבל יחרזא טפשמ תיבמ הטיפשל ןיינע תרבעה -
האבה הלאשה

13 הבושת
:הרישיה הריחבה קוחב םיכמותה יקומינ
קומינ לכל 50% - םיקומינ 2
תוביוחמ תנטקהו חרזאל רחבנה תוביוחמ :םיחרזאל רחבנה הלשממה שאר ןיב הקיזה תלדגה
.ותגלפמל רחבנה
ןתמו אשמל הנותנ הניאו) םירחובה בור ןוצר תא תפקשמ םיחרזאה ידי-לע תישיא הריחב
.(םעה ןוטלש לש ןורקיעה שומימ - הגלפמב
.הלשממל תוביצי תקנעה
.תונטקה תוגלפמב תולתה תנטקה
אשמ חוכמ אלו םעהמ תורישי ונומא תא באוש הלשממה שאר) הלשממה שאר תויוכמס קוזיח
.(ינויצילאוק ןתמו

האבה הלאשה

יעיבר קרפ

.14-28 תולאשה לכ לע תונעל שי14 הבושת
.תיאמצע תידוהי תימואל תרגסמ תמקה
האבה הלאשה

15 הבושת
.םיימואל היעינמש הנושארה התייה
האבה הלאשה

16 הבושת
.ישעמ ינויצ דגנ ינידמ ינויצ
האבה הלאשה

17 הבושת
.תינוליח תיתוברת תוליעפ לע תינויצה העונתה לש שגדל תודגנתה
האבה הלאשה

18 הבושת
.הינטירבל תפרצ ןיב העפשה ירוזא תקולח
האבה הלאשה

19 הבושת
.תויפותיש םילעופ תוצובק תמקה ידי-לע ץראה תא תונבל
האבה הלאשה

20 הבושת
."לדגמו המוח" יבושיי
האבה הלאשה

21 הבושת
."יפוסה ןורתפה" לש עוציבה תא םאתל
האבה הלאשה

22 הבושת
.הינטירב לש יתמחלמה ץמאמל ץראב ידוהיה בושייה תרזע
האבה הלאשה

23 הבושת
.הירגנוה ידוהי תלצה
האבה הלאשה

24 הבושת
.הינמרג רבעל הפוריא חרזממ תונחמה יריסא תא וליבוה
האבה הלאשה

25 הבושת
.תסנכ רבח הלעמש קוח תעצה
האבה הלאשה

26 הבושת
.תסנכה ירבח בור לש תיאשח העבצהב
האבה הלאשה

27 הבושת
.היטרקומדה תוביצי
האבה הלאשה

28 הבושת
.רורחשה תמחלמב םילשורי תדימע