מבחנים בידיעת העם והמדינה

שאלון 031203, קיץ תשס"ה

ה ש א ל ו תפרק ראשון

ענה על שתיים מהשאלות 4-1


1. הבא שני הסברים להצטרפות של רבנים לתנועת "חיבת ציון".
תשובה

2. הסבר שניים מהאינטרסים שהיו לבריטניה בפרסום הצהרת בלפור.
תשובה

3. בתקופת העלייה הרביעית והחמישית הקימו אנשים דתיים מושבים וקיבוצים.
הסבר את הרעיון שהביא להקמת מושבים וקיבוצים אלה.
תשובה

4. מה היה השינוי ביחס של אצ"ל כלפי בריטניה בינואר 1944, ומה הייתה הסיבה לשינוי זה?
תשובה

פרק שני

ענה על אחת מהשאלות 6-5.

5. כתוב שני דברים שמאפיינים את מרד גטו ורשה.
תשובה

6. "חסידי אומות העולם" הצילו יהודים בתקופת השואה.
כתוב שתי סיבות לכך, וציין שני קשיים שהיו להם בהצלת יהודים.
תשובה

פרק שלישי

ענה על שתיים מהשאלות 10-7.

7.
הסבר מהו חוק יסוד, וציין אחד מחוקי היסוד במדינת ישראל.
תשובה

8. מהי אופוזיציה? כתוב תפקיד אחד של האופוזיציה.
תשובה

9. הצג שתי דרכים של ביקורת על השלטון בישראל.
תשובה

10. הסבר את התפקיד של בג"ץ במדינת ישראל.
תשובה

פרק רביעי

ענה על חמישה מהמושגים/שמות 20-11.

11. ביל"ו
תשובה

12. תכנית באזל
תשובה

13. "סכסוך הכותל"
תשובה

14. "עליית הנוער"
תשובה

15. פרשת ביריה
תשובה

16. "מרחב מחיה"
תשובה

17. חוקי נירנברג
תשובה

18. ועידת ואנזה
תשובה

19. בית משפט שלום
תשובה

20. ועדות הכנסת
תשובה


ת ש ו ב ו ת


1. הסברים של רבנים בעד הצטרפות לתנועת "חיבת ציון":
- מצוות יישוב הארץ.
- אחדות העם.
- שאפו לצביון דתי של היישוב המתחדש בארץ.
השאלה הבאה

2. האינטרסים שהיו לבריטים בפרסום הצהרת בלפור
- שיקול ביטחוני-אסטרגטי - ארץ ישראל תפסה מקום אסטרטגי (אזור חיץ, צומת חיוני, בסיס באגן המזרחי של הים התיכון).
- רצון להקדים את גרמניה - השמועות שהגרמנים מחזרים אחרי הציונים והם עלולים להקדים את בריטניה.
- שאיפה לזכות באהדת יהדות ארצות הברית - עד אפריל 1917 נקטה ארצות הברית עמדה ניטרלית במלחמת העולם, הבריטים קיוו שלחץ יהודי יביא לכניסת ארצות הברית למלחמה. ההצהרה תיתן לגיטימציה לשלטון בריטי בארץ-ישראל (תביעה ציונית) ותחזק את רצון בריטניה לשלוט בארץ כנגד הסכמים קודמים (סייקס-פיקו, מק-מהון).
השאלה הבאה

3. הסבר האידאולוגיה:
- שילוב תורה ועבודת כפיים "תורה ועבודה", "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך".
- שיבה לחיים יהודיים קדומים (חיי אבות).
- "המרד הקדוש", מרד באורח חיים בגולה.
- "עבודת אדמה מאפשרת חיים טהורים, מבוססים על צדק ומוסר חברתי.
- הגשמת סוציאליזם דתי.
השאלה הבאה

4. השינוי ביחס של אצ"ל כלפי בריטניה בינואר 1944:
אצ"ל חידש את המרד בבריטים.

הסיבה לשינוי:
הבריטים לא שינו את מדיניות העלייה למרות שיתוף הפעולה של היהודים, ולמרות המצב הקשה של יהודי אירופה.
השאלה הבאה

5. מרד גטו ורשה:
- זכה בתמיכה של רוב תושבי הגטו שנשארו אחרי האקציה הגדולה.
- בתכנון המרד לא עלתה מחשבה על נסיגה או יציאה מהגטו, לא ראו בלחימתם דרך של הצלחה.
- ללוחמים ניתן סיוע מסוים של הפולנים, שהתרשמו מהתנגדות היהודית.
- הכנה להסתתרות ממושכת בבונקרים.
- נמשך זמן רב יותר מכל מרד אחר.
- היו בו שני שלבים בינואר ובאפריל.
- אבידות רבות לגרמנים.
- הייתה לו תהודה רבה מאוד.
השאלה הבאה

6. מניעים של "חסידי אומות העולם" להצלת יהודים:
- הומניסטי.
- דתי.
- פוליטי: מחאה נגד המשטר הנאצי.
- חברתי: קשרים טובים עם יהודים.

הקשיים שהיו להם בהצלת יהודים:
- סביבה עוינת או מלשינה.
- סיכון חיים אישי ומשפחתי.
- חשש מעונש קולקטיבי.
- המצוקה בה נמצאו המצילים בגלל המלחמה.
השאלה הבאה

7. הסבר מהו חוק יסוד:
- חוק יסוד עוסק בנושאים שבהם עוסקת החוקה, כלומר, במבנה, בסמכויות וביחסים בין מוסדות השלטון.
- חוק יסוד מבטא את אופי המדינה.
- חוק יסוד מתוכנן להיות פרק בחוקה שתהיה בעתיד.

ציון חוקי יסוד:
- הכנסת
- מקרקעי ישראל
- נשיא המדינה
- הממשלה
- משק המדינה
- הצבא
- ירושלים בירת ישראל
- השפיטה
- מבקר המדינה
- חופש העיסוק
- כבוד האדם וחירותו
השאלה הבאה

8. מהי אופוזיציה:
הסיעות בכנסת שאינן מרכיבות את הממשלה.

תפקידי האופוזיציה:
- לשמש אלטרנטיבה לשלטון במקרה הצורך.
- הגשת הצעות אי-אמון.
- הגשת הצעות רגילות ודחופות לסדר היום של הכנסת.
- שאילתות.
- ייזום הצעות חוק פרטיות.
- העלאת נושאים לדיון בוועדות הכנסת.
השאלה הבאה

9. דרכים של ביקורת על השלטון בישראל:
- מבקר המדינה.
- נציב תלונות הציבור.
- היועץ המשפטי לממשלה.
- נגיד בנק ישראל.
- ועדת חקירה ממלכתית משפטית.
- בית המשפט העליון בתפקידי בג"ץ.
- פעילות של חברי כנסת - כדי לקיים את הממשלה, צריך אישור של הכנסת.
- כלי התקשורת (עיתונות, רדיו, טלוויזיה).
- הפגנות.
- עצומות.
השאלה הבאה

10. תפקידו של בג"ץ במדינת ישראל:
- נותן סעד משפטי לאזרח, ומונע מהרשות המבצעת מלפגוע באזרח על ידי מעשה החורג מסמכויותיה או כופה על אותה רשות למלא את חובתה כלפי האזרח.
- מונע שרירות לב, אפליה או מעשי עוול מצד השלטון.
השאלה הבאה

11. ביל"ו
- ראשי תיבות של הסיסמה: "בית יעקב לכו ונלכה", שאימצה קבוצת "חובבי ציון" ברוסיה.
- ב-1882 עלתה הקבוצה הראשונה לארץ ישראל (סך הכול עלו מהם עשרות אחדות).
- בני ביל"ו היו הראשונים שהרימו כתנועה מאורגנת את דגל החלוציות המגשימה.
- תנועת הבילויים הסתיימה בכישלון: רק מעטים נשארו בארץ והתנועה חדלה להתקיים.
השאלה הבאה

12. תכנית באזל
- התכנית של התנועה הציונית כפי שנוסחה בקונגרס הראשון (באזל, 1897).
- תוכן התכנית:
השאיפה - להקים לעם ישראל בית לאומי בארץ ישראל.
האמצעים להגשמת שאיפה זו - פיתוח הארץ על ידי יישובה ביהודים עובדי אדמה ובעלי מלאכה; ארגון היהדות כולה; הגברת הרגש הלאומי; פעולות הכנה להשיג את הסכמת הממשלות.
השאלה הבאה

13. "סכסוך הכותל"
- הגורם הישיר למאורעות תרפ"ט.
- סכסוך בדבר הזכות של היהודים להתפלל ליד הכותל המערבי, הרקע לסכסוך היה הסתה של המופתי.
- בעקבות סכסוך זה פרצו מהומות בירושלים, ואחריהן החל המון ערבי להתנפל על שכונות יהודיות.
השאלה הבאה

14. עליית הנוער
- עלייה מאורגנת של בני נוער יהודים מגרמניה לארץ ישראל, כדי להצילם מהנאצים, ולהכשיר אותם לחיים בארץ.
- הוגות הרעיון: רחה פראייר והנרייטה סאלד.
- העלייה במסגרת זו החלה ב-1932.
השאלה הבאה

15. פרשת ביריה
- העלייה של המחלקה הדתית של הפלמ"ח על אדמות ביריה, שליד צפת בשנת 1946.
- הדבר נעשה כאקט מחאה על הגבלות ההתיישבות.
- הבריטים השתלטו על השטח ועצרו את חברי המחלקה. בי"א באדר חודש היישוב במסווה של עלייה לקבר טרומפלדור.
- לאחר גירוש נוסף של המתיישבים, ניאותו הבריטים לאשר את הקמת היישוב, אך הציבו הגבלות על מקימי היישוב.
השאלה הבאה

16. "מרחב מחיה"
- עיקרון באידאולוגיה של הנאצים, שעל פיו העם הגרמני זכאי להבטיח לעצמו שטח נוסף למחיה.
- העיקרון מעוגן בתורת הגזע (חוק הטבע) - חובת הגזע החזק לשעבד את הגזעים הנחותים.
- עיקרון זה היה בסיס לכיבושים ולהרחבת שטחי גרמניה במזרח אירופה.
השאלה הבאה

17. חוקי נירנברג
- נחקקו בעיר נירנברג ב-1935 על ידי הרייכסטאג.
- כוללים שני חוקי יסוד: חוק האזרחות הגרמנית והחוק להגנת הדם הגרמני.
- משמעות החוקים - ביטול האמנסיפציה ליהודי גרמניה.
השאלה הבאה

18. ועידת ואנזה
- ועידה שכונסה בראשות היידריך בברלין, ינואר 1942.
- הוועידה עסקה בארגון השיטתי של "הפתרון הסופי", ובתיאום בין הזרועות השונות לצורך ביצוע המשימה.
השאלה הבאה

19. בית משפט שלום
- הערכאה הראשונה במערכת בתי המשפט.
- במשפט פלילי מוסמך לדון רק בעברות של עוון וחטא.
- במשפט אזרחי מוסמך לדון בתביעות שהערך הכספי שלהן אינו עולה על גובה מסוים.
- בתי משפט שלום קיימים כמעט בכל עיר בישראל.
- בדרך כלל יושב במשפט שופט יחיד.
השאלה הבאה

20. ועדות הכנסת
- העבודה המעשית העיקרית של הכנסת נעשית בוועדות - דיון בהצעות חוק, בדיקת התקנות שתוקנו על ידי הממשלה, עיסוק בבקשות שהוגשו לכנסת או דיון בבקשות שהופנו לממשלה והיא החליטה להעבירן לכנסת.
- הייצוג בוועדות הכנסת נקבע על פי אותו היחס של הייצוג בכנסת.
- מספר חברי הכנסת בוועדות השונות אינו קבוע (בין 25-15).
- העבודה בוועדות אינה פומבית, אינה פתוחה בפני הציבור ואין בה נוכחות של התקשורת.
- קיימות עשר ועדות קבועות: הכנסת; הכספים; החוץ והביטחון; הפנים ואיכות הסביבה; החוקה; חוק ומשפט; העלייה והקליטה; החינוך והתרבות; העבודה והרווחה; ביקורת המדינה; הכלכלה.