בחינת בגרות בידיעת העם והמדינה לעולים חדשים

בבתי ספר דתיים מסמ"ת 2 יחידות לימוד
שאלון מספר 31203, קיץ תשס"ו, 2006

ה ש א ל ו ת


פרק ראשון
ענה על שתיים מהשאלות 4-1 (לכל שאלה - 15 נקודות).

1. הסבר שני גורמים לעלייה השלישית, וציין את המאפיינים של העולים בעלייה זו.
תשובה

2. הסבר כיצד ההתיישבות בקיבוץ או במושב העובדים מגשימה את הרעיונות של תנועת "הפועל המזרחי".
בתשובתך הבא שני הסברים.
תשובה

3. ביישוב היהודי בארץ היה ויכוח בנוגע לתגובה על מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט.
מה היו שתי העמדות בוויכוח זה, וכיצד הסביר כל צד את עמדתו?
תשובה

4. במלחמת העצמאות הצליח צה"ל לעצור את פלישת הערבים לארץ ישראל.
הבא שני גורמים להצלחה זו.
תשובה

פרק שני
ענה על אחת מהשאלות 6-5.

5. הסבר מהי תורת הגזע, והבא דוגמה אחת לביטוי של תורה זו בתעמולה הנאצית.
תשובה

6. הסבר שתי מטרות שהיו לגרמנים במינוי היודנראטים.
תשובה


פרק שלישי
ענה על שתיים מהשאלות 10-7 (לכל שאלה - 15 נקודות).

7. הסבר מהו "הסדר הסטטוס-קוו".
תשובה

8. הצג שני אמצעים שבעזרתם הכנסת יכולה לפקח על הממשלה.
תשובה

9. הסבר שני אמצעים שמאפשרים לשמור על העצמאות של הרשות השופטת.
תשובה

10. שיטת הבחירות בישראל היא ארצית-יחסית. תאר שיטה זו בקיצור.
תשובה

פרק רביעי
ענה על חמישה מהמושגים/שמות 20-11 (לכל מושג/שם - 5 נקודות)

11. "הצעת אוגנדה"
תשובה

12. "סכסוך הכותל"
תשובה

13. ועדת פיל
תשובה

14. "חומה ומגדל"
תשובה

15. אחת עשרה הנקודות בנגב
תשובה

16. "ליל הבדולח"
תשובה

17. איינצגרופן
תשובה

18. חסידי אומות העולם
תשובה

19. קואליציה
תשובה

20. בג"ץ
תשובה


דוגמאות לתשובות


1. הסבר הגורמים לעלייה השלישית: - הצהרת בלפור - עוררה התלהבות ותקוות בקרב ההמונים, ובישרה תקופה חדשה לציונות ולבניין הארץ.
- הרצון להגשים רעיונות סוציאליסטיים.
- המהפכה ברוסיה ומלחמת האזרחים היו מלוות ברדיפות ופרעות ביהודים.
- הלחץ הכלכלי שיהודים במזרח אירופה היו נתונים בו.
המאפיינים של העולים בעלייה זו: - אנשים צעירים, חלוצים, קבוצות מאורגנות, אידיאולוגיה של שיתופיות.
השאלה הבאה

2. כיצד ההתיישבות בקיבוץ או במושב העובדים מגשימה את הרעיונות של "הפועל המזרחי": - עבודת אדמה כערך יהודי.
- שיבה לחיים יהודיים, "חיים טהורים" המבוססים על צדק חברתי ושוויון.
- שילוב בין תורה לעבודה.
- הגשמת סוציאליזם כערך יהודי.
- הגשמת חיים יהודיים קהילתיים.
- "המרד הקדוש" - מרד באורח החיים בגולה.
השאלה הבאה

3. העמדות שהיו ביישוב בנוגע לדרך התגובה על המאורעות: עמדה 1 - הבלגה - בעמדה זו תמך מחנה הפועלים.
הנימוקים (יש להביא נימוק אחד): לשמור על יחסים טובים עם בריטניה (משום שעתיד העלייה וההתיישבות תלויים בה); לזכות בתמיכת דעת הקהל העולמית; להמחיש לבריטים וליישוב את ההבדלים המהותיים בינם ובין הטרור הערבי; דרך זו תואמת את ערכי המוסר של היישוב.
עמדה 2 - תגובה - בעמדה זו תמכו הרוויזיוניסטים.
הנימוקים (יש להביא נימוק אחד): "הבלגה" פירושה חרפה לאומית - השארת היוזמה בידי הערבים; "הבלגה" תחזק את תחושת הערבים כי הם "בעלי הבית" בארץ ישראל: חולשת היישוב מקטינה את הסיכוי להקים גדוד עברי עצמאי.
השאלה הבאה

4. הסברים להצלחה של צה"ל לעצור את פלישת הערבים: - רוח הלחימה היהודית.
- הגיעו ליישוב אמצעי לחימה.
- ההגנה המרחבית של היישובים היהודיים.
- הכוחות הפולשים היו חסרי ניסיון צבאי.
- כישלון מודיעיני של צבאות ערב.
- פער חברתי (אליטה של קצינים מול כוחות לוחמים הנתונים בתנאים קשים) בצבאות ערב.
השאלה הבאה

5. האידיאולוגיה הנאצית:
"תורת הגזע":
תורה הטוענת שבני האדם אינם שווים מיסודם, ועל הגזע "העליון" הארי לשלוט בגזעים "נחותים". לטענתם, סימני הגזע הם תורשתיים ואין אפשרות לשנותם. הגזע היהודי הוא בתחתית הסולם.
כיצד "תורת הגזע" באה לידי ביטוי בתעמולה הנאצית: - הצגת היהודי כטפיל, כמזיק ביולוגי.
- הדגשת תכונות נעלות של הגזע הארי, יופי, חוזק, יצירתיות ותכונות שליליות כביכול של "הגזע הנחות", כיעור, אכזריות, בוגדנות, רמאות.
השאלה הבאה

6. מטרות הגרמנים במינוי היודנראטים: - מכשיר לביצוע הוראות הגרמנים.
- להקל על הגרמנים את הניהול הפנימי של הגטו.
- ההתנגדות היהודית תופנה כלפי היודנראט.
- יצירת אשליה של המשכיות ההנהגה היהודית.
השאלה הבאה

7. הסדר הסטטוס-קוו הסדר הסטטוס-קוו הוא הסכם שהתקבל עם קום המדינה, ונועד לשמור על "המצב הקיים" כעיקרון מנחה בהכרעות בנושאי דת ומדינה. בהסדר זה נכללו: סמכות בלעדית לשיפוט הדתי בענייני נישואין וגירושין; הסדרים לשמירת השבת בתחום הציבורי; אוטונומה לחינוך הדתי; תמיכה בשירותי דת.
השאלה הבאה

8. אמצעים שבעזרתם הכנסת יכולה לפקח על הממשלה: - חקיקת חוקים המאפשרים את ביצוע תכניות הממשלה ופעילות מוסדותיה.
- הבעת אמון / אי-אמון בממשלה.
- אישור תקציב המדינה.
- פיקוח פרלמנטרי: הצעות לסדר היום, שאילתות.
- ביקורת על הממשלה על ידי מבקר המדינה, האחראי בפני הכנסת.
- עבודת ועדות הכנסת.
- ועדת חקירה פרלמנטרית.
השאלה הבאה

9. אמצעים המאפשרים לשמור על עצמאות הרשות השופטת: - מינוי שופטים על ידי נשיא המדינה, בהמלצת ועדת מינויים שהרכבה מגוון ומאוזן.
- על השופט אין מרות בענייני שפיטה זולת מרותו של החוק.
- מינוי השופט הוא לכל חייו - עד גיל 70 [הפסקת כהונתו בדרכים אלה: התפטרותו, פרישתו, העברתו מכהונתו].
- שכר השופטים נקבע על ידי ועדת הכספים של הכנסת [לא כפוף למשא ומתן עם האוצר].
- העברת השופט לשפוט בבית משפט אחר נעשית רק בהסכמת נשיא בית המשפט העליון.
השאלה הבאה

10. שיטת הבחירות הארצית-יחסית: ארצית - כל הארץ היא אזור בחירה אחד.
יחסית - מספר חברי הכנסת מכל רשימת מועמדים נקבע באופן יחסי למספר הקולות שקיבלה הרשימה בבחירות.
השאלה הבאה

11. הצעת אוגנדה
- הצעה של בריטניה ליישב יהודים במזרח אפריקה.
- הרצל התאכזב מהשגת צ'רטר על ארץ ישראל או סביבותיה ונטה לקבל את ההצעה כדי לפתור את מצוקת היהודים ברוסיה, כמקלט זמני בלבד ("מקלט לילה").
- ההצעה הובאה לדיון בפני הקונגרס הציוני השישי (1903) וגרמה לוויכוח סוער בין תומכי ההצעה (האוגנדיסטים) ובין שולליה ("ציוני ציון").
השאלה הבאה

12. "סכסוך הכותל"
- הגורם הישיר למאורעות תרפ"ט.
- סכסוך בדבר זכות התפילה של היהודים ליד הכותל המערבי. הרקע לסכסוך היה הסתה של המופתי.
- בעקבות סכסוך זה (תרפ"ט 1929) פרצו מהומות בירושלים, ואחריהן החל המון ערב להתנפל על שכונות יהודיות.
השאלה הבאה

13. ועדת פיל
- ועדת חקירה ששלחה בריטניה לארץ ישראל בעקבות מאורעות תרצ"ו (1936).
- בראשות הוועדה עמד הלורד פיל.
- ביולי 1937 פרסמה הוועדה את מסקנותיה: אין סיכוי לדו קיום בין שני העמים במדינה אחת, המנדט הבריטי נכשל ויש לחלק את ארץ ישראל לשתי מדינות.
השאלה הבאה

14. "חומה ומגדל"
- מפעל התיישבות גדול (יותר מחמישים יישובים) בשנים 1939-1936, בתגובה לפרעות שיזמו הערבים.
- היעדים היו יצירת "עובדות בשטח" מבחינה מדינית, יצירת רצף טריטוריאלי והקמת מערך ביטחוני נגד כנופיות ערביות.
השאלה הבאה

15. 11 הנקודות בנגב
- עם פרסום תכנית מוריסון-גריידי, שהמליצה להשאיר את הנגב בידי הבריטים, הוחלט להעמיד את המפעל ההתיישבותי בנגב בראש סדר העדיפויות.
- באוקטובר 1946 הקימו ביום אחד את 11 היישובים בנגד, במתכונת "חומה ומגדל".
- למבצע הייתה השפעה על קביעת גבולות המדינה היהודית בתקופה מאוחרת יותר.
השאלה הבאה

16. "ליל הבדולח"
- פוגרום מאורגן שהתחולל בגרמניה בליל ה9- בנובמבר 1938, שהעילה לו הייתה ההתנקשות של בחור יהודי (הרשל גרינשפן) במזכיר השגרירות הגרמנית בפריז.
- חבורות נאציות והמוני נגררים פשטו באותו הלילה על ערי גרמניה, השחיתו והרסו אלפי בתי עסק יהודיים, הציתו בתי כנסת, התעללו ביהודים ורצחו עשרות בני אדם.
השאלה הבאה

17. איינזצגרופן
- עוצבות מבצע נאציות של האס.אס. שליוו את הצבא הגרמני במלחמה כדי "לטהר את השטח מיסודות עוינים".
- במהלך פלישת גרמניה לברית המועצות ביצעו רצח המוני של היהודים (ירי המוני בבורות וביערות).
- הרצח ההמוני נעשה בשיתוף פעולה עם תושבים מקומיים (ליטאים, ביילרוסים ועוד).
השאלה הבאה

18. חסידי אומות העולם
אנשים או משפחות (לא יהודים) שהצילו יהודים בתקופת השואה מסיבות הומניטריות, תוך סיכון חייהם וחיי משפחותיהם.