ידיעת העם והמדינה

לבתי ספר דתיים מסמ"ת, 2 יחידות לימוד
שאלון מספר 913631 (12), חורף תשס"ג, 2003


פרק ראשון (40 נקודות)ענה על ארבע מהשאלות 7-1 (לכל שאלה - 10 נקודות).


1 . מה היה הרעיון המשותף לרבנים קלישר ואלקלעי בנוגע לגאולה?
הצג הצעה מעשית של אחד מרבנים אלה למימוש רעיון זה.
תשובה

2. ציין טיעון אחד שמצדיק את שיטת "החלוקה" שהייתה נהוגה ב"יישוב הישן", וטיעון אחד נגד שיטה זו.
תשובה

3. ציין שלוש סיבות למצב הקשה של היישוב היהודי בארץ-ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה.
תשובה

4. הצג שני סעיפים מ"הספר הלבן" של מקדונלד (1939).
מה הניע את בריטניה לפרסם ספר זה?
תשובה

5. הצג גורם אחד להתפתחות העיר בתקופת העלייה הרביעית.
הסבר גורם אחד למשבר הכלכלי בתקופת העלייה הרביעית, בשנים 1927-1926.
תשובה

6. הצג מניע אחד של היישוב היהודי בארץ ישראל לשיתוף פעולה עם בריטניה בתקופת מלחמת העולם השנייה.
הבא שתי דוגמאות לשיתוף פעולה זה.
תשובה

7. מה הייתה המטרה העיקרית של מבצע "נחשון", ומדוע הוא מציין מפנה במלחמת השחרור?
תשובה


פרק שני (10 נקודות)ענה על אחת מהשאלות 9-8.


8. מדוע מינו הגרמנים את היודנראט? בתשובתך הבא שני הסברים.
תשובה

9. הצג שתי פעולות של השלטונות או של התושבים במדינות הכבושות, שסייעו לגרמנים בביצוע "הפתרון הסופי".
תשובה


פרק שלישי (20 נקודות)


ענה על שתיים מהשאלות 13-10 (לכל שאלה - 10 נקודות).


10. הצג שתי דרכים לקבלת אזרחות במדינת ישראל.
תשובה

11. ציין שני חוקי יסוד, והצג הבדל אחד בין חוק יסוד לחוק רגיל.
תשובה

12. הצג שתי דרכים שבהן הכנסת מפקחת על הממשלה.
תשובה

13. הצג שתי דרכים שבהן השלטון המרכזי מפקח על השלטון המקומי.
תשובה


פרק רביעי (30 נקודות)


ענה על חמש עשרה השאלות 28-14 (לכל שאלה - 2 נקודות).
לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות, אך רק אחת מהן נכונה.


14. אחת הסיבות להתנגדות האיכרים בני העלייה הראשונה להעסיק פועלים בני העלייה השנייה היא:
א. האיכרים היו רגילים להעסיק פועלים מאנשי "היישוב הישן".
ב. האיכרים התנגדו לדרישת הפועלים לקיים את המצוות התלויות בארץ.
ג. האיכרים דגלו בעבודה עצמית כחלק מרעיון כיבוש העבודה.
ד. האיכרים חששו מהשפעת האידיאולוגיה הסוציאליסטית.
תשובה

15. תקופת ה"סזון" היא תקופה שבה:
א. הבריטים ארבו לאניות מעפילים, כי רצו להגביל את העלייה ארצה.
ב. אנשי המושבות הסגירו את חברי ניל"י לידי השלטון הבריטי.
ג. ארגונים יהודיים רדפו אחר פושעי מלחמה נאצים.
ד. ההגנה רדפה את חברי האצ"ל והלח"י, כי חששה שפעילותם תפגע ביישוב.
תשובה

16. לצ'רלס אורד וינגייט ניתן הכינוי "הידיד", מכיוון שהוא:
א. עזר לחברי מחתרת להימלט ממעצר בריטי.
ב. עזר להקים כוח יהודי שנלחם בכנופיות הערביות.
ג. תרם להנהגת "גדוד העבודה".
ד. תמך כספית ביישובי "חומה ומגדל".
תשובה

17. הארגון "כנסת ישראל" היה:
א. המסגרת הארגונית של היישוב בתקופת השלטון העותמאני.
ב. המוסד הפרלמנטרי שהוקם במדינת ישראל בשנת תש"ט.
ג. המסגרת האוטונומית של היישוב בתקופת המנדט.
ד. התאחדות המפלגות החרדיות בארץ לאחר הכיבוש הבריטי.
תשובה

18. אחד המאפיינים של אנשי העלייה החמישית היה:
א. רגע סוציאליסטי.
ב. שאיפה להקים בארץ מדינת תורה.
ג. שאיפה ליישב את הנגב.
ד. רקע אקדמי ומדעי.
תשובה

19. המטרה של "גדוד העבודה" הייתה:
א. לסייע לבריטים במלחמת העולם הראשונה.
ב. לממש את האידאל "תורה ועבודה".
ג. לארגן את כוח המגן העברי בגדודים.
ד. להקים קבוצות פועלים שיתופיות בארץ ישראל.
תשובה

20. משה מונטפיורי נודע בעולם היהודי בזכות:
א. הסיוע שנתן ליהודי ירושלים ואפשר להם לצאת מהחומות.
ב. חיבורו המפורסם "אוטואמנסיפציה".
ג. היותו השר היהודי הראשון בממשלת בריטניה.
ד. תמיכתו הכלכלית במושבות העלייה הראשונה.
תשובה

21. הסכם סייקס-פיקו (1916) היה הסכם:
א. לגיוס יהודים לצבא הבריטי.
ב. להקמת חבר הלאומים.
ג. לחלוקת האימפריה הטורקית בין צרפת לבריטניה.
ד. להפסקת אש בסוף מלחמת העולם הראשונה.
תשובה

22. הלחימה של אנשי גוש עציון במלחמת השחרור סייעה:
א. לפריצה המהירה של צה"ל לאזור הנגב.
ב. ליכולת העמידה של ירושלים במלחמת השחרור.
ג. להעברת אספקה מחברון לירושלים.
ד. לקבלת ההחלטה להקים מדינה.
תשובה

23. במלחמת העולם השנייה ראול ולנברג היה:
א. ראש היודנראט בקובנה.
ב. דיפלומט שהציל יהודים בהונגריה.
ג. צנחן בריטי בחזית הונגריה.
ד. שליח של ד"ר קסטנר לקושטא.
תשובה

24. במלחמת העולם השנייה סגרה שוויץ את גבולותיה בפני יהודים בגלל:
א. טענתה לניטרליות במלחמה.
ב. מיקומו של "הצלב האדום" בתחומה.
ג. החשש של השווייצרים מפני אבטלה.
ד. החוקים האנטישמיים שאושרו במדינה.
תשובה

25. ב"צעדות המוות" הגרמנים:
א. גירשו יהודים מגרמניה לפולין.
ב. הובילו יהודים לבורות הירי.
ג. העבירו יהודים מהגטאות למחנות ההשמדה.
ד. הובילו את אסירי המחנות לכיוון גרמניה.
תשובה

26. הנשיא מתמנה על-ידי:
א. ועדת הפנים של הכנסת.
ב. בית-המשפט העליון.
ג. חברי-הכנסת.
ד. שרי הממשלה.
תשובה

27. בחירת ראש-הממשלה בישראל מקבלת תוקף על-ידי:
א. החלטת המרכז של מפלגת השלטון.
ב. הצבעת אֵמוּן של הכנסת.
ג. מינוי של נשיא המדינה.
ד. החלטה של חברי הממשלה.
תשובה

28. חסינות חברי-הכנסת מבטיחה:
א. שיועמדו לדין כאשר יהיו חשודים בעבֵרה פלילית.
ב. שיהיו פְּטוּרִים (חופשיים) מתשלום מִסִים.
ג. שלא יפורסמו נגדם מאמרים ביקורתיים בעיתונות.
ד. שלא ייתבעו לדין בגלל פעולות הקשורות לתפקידם כחברי-כנסת.
תשובהדגם תשובות לשאלון בידיעת העם והמדינה
מס' 913631, (12), (14), חורף תשס"ג


1. הרעיון המשותף לרבנים קלישר ואלקלעי בנוגע לגאולה:
הגאולה תהיה הדרגתית בשלבים. השלב הראשון - על ידי העם בעצמו, השלב הסופי של הגאולה - משמים

הצעות מעשיות של אחד מהרבנים למימוש רעיון זה:
הרב קלישר:

1. הקמת חברת התיישבות בארץ ישראל.
2. עליית יהודים לארץ-ישראל.
3. הכשרת שומרים.
4. הקמת בית מדרש "ללימוד חכמת הארץ, לחנך נערי בני ישראל וללמדם עבודת שדה וכרמים".
הרב אלקלעי:
1. להקים הסתדרות לאומית.
2. הקמת קרן לאומית לגאולת קרקעות בארץ ישראל.
3. לעורר את מדינות אירופה.
4. ללמוד עברית.
השאלה הבאה

2. טיעונים שמצדיק את שיטת "החלוקה" ב"יישוב הישן":
- מערכת של יחסי גומלין בין היישוב הישן ויהודי הגולה - אנשי היישוב הישן עוסקים בעבודת ה', בתפילה ובלימוד תורה ובכך תורמים לגולה.
- אנשי היישוב הישן מתפללים מול שערי שמים, ובשל כך נפתחים שערי שמים לתפילות.
- בני הגולה משתתפים במצוות יישוב הארץ באמצעות התמיכה ביושביה, הארץ.
- יושבי ארץ ישראל מקרבים את הגאולה.

טיעונים נגד שיטת "החלוקה" ב"יישוב הישן":
- חברה נתמכת מקיימת מבנה כלכלי לא נורמלי.
- כשגדל היישוב כספי החלוקה לא הספיקו לקיום משפחות וגדל העוני.
- שיטת החלוקה ביישוב הישן האשכנזי גרמה לפיצול כי הכספים נאספו וחולקו בארץ לפי ארצות מוצא הכוללים.
- טענה שיהודי ארץ ישראל אינם שונים מאחיהם בגולה וצריכים לעבוד לפרנסתם.
השאלה הבאה

3. סיבות למצב הקשה של היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה:
- ניתוק ממקורות הכסף בחו"ל (כספי ה"חלוקה" וכספי ההסתדרות הציונית).
- קשיים ביצוא ויבוא סחורות בגלל סגירת נמלים.
- הגבלות כלכליות של השלטון העותמאני: הטלת מס מלחמה והחרמת רכוש לצורכי מלחמה.
- סגירת בנקים (סניפי בנק אנגלו-פלסטין).
- גיוס כוח אדם לצבא הטורקי, וגירושים מן הארץ.
- מכת הארבה.
- ביטול הקפיטולציות.
השאלה הבאה

4. סעיפים מה"ספר הלבן" של מקדונלד (1939):
- ארץ ישראל ממערב לירדן תיהפך בהדרגה, בתוך 10 שנים, למדינה עצמאית שבה ישתתפו בשלטון שני העמים - היהודי והערבי.
- הגבלות על עליית יהודים.
- איסור מכירת קרקעות באזורים מסוימים, והגבלת קנייה באזורים אחרים.
מה הניע את בריטניה לפרסם ספר זה:
כחלק מההכנות למלחמת-העולם השנייה ההערכה שמלחמה עולמית תחייב את בריטניה להתבסס במזרח התיכון על הערבים ולא על היהודים.
השאלה הבאה

5. גורמים להתפתחות העיר בעלייה הרביעית:
- המוצא החברתי וההרכב המקצועי של העולים.
- יבוא הון פרטי.
- הלוואות ממשלת המנדט.

גורמים למשבר הכלכלי בתקופת העלייה הרביעית, בשנים 1927-1926:
- הרעה כלכלית שחלה במצבם של היהודים בפולין - סתימת מקורות ההון.
- העלייה פחתה ונשתנה הרכבה.
- התמוטטות ענף הבנייה (שגררה אחריה משבר בענפים התלויים בבנייה).
השאלה הבאה

6. מניעים של היישוב היהודי לשיתוף פעולה עם בריטניה בתקופת מלחמת העולם השנייה:
- להוכיח לבריטים ולעולם כולו שהיהודים הם גורם שאפשר לסמוך עליו במזרח התיכון.
- להכשיר את הכוח הצבאי של היישוב.
- מלחמה באויב משותף, הנאצים.
- שיתוף פעולה עם הבריטים עשוי לתרום לשיפור ביחס של הבריטים אל היישוב.
דוגמאות לשיתוף פעולה:
- גיוס לצבא הבריטי.
- כ"ג יורדי הסירה (ועוד מבצעים)
- הצנחנים
- "הבריגדה היהודית"
- שיתוף פעולה במתן שירותים לצבא - אספקת מזון, הלבשה והנעלה, תובלה ותחבורה
השאלה הבאה

7. המטרה העיקרית של מבצע "נחשון":
להשתלט על הכפרים הערביים החולשים על הדרך לירושלים, ולהבטיח את תנועת השיירות בציר הדרך.
הסברים להיות המבצע מפנה במלחמת השחרור:
- הוא היה ראשון המבצעים שבו השתלטו הכוחות היהודיים על שטחים ערביים.
- חיזק את המגמה ליזום התקפה על הערבים.
- ממבצע "נחשון" קיבלו מבצעי ההגנה תנופה, והסתמנה יכולת ההכרעה בגזרה מקומית בגלל ריכוז כוחות ונטילת יוזמה התקפית.
- נהרג עבד אל קאדר חוסייני.
השאלה הבאה

8. מדוע מינו הגרמנים את היודנראט:
- היודנראט הקל את השליטה הגרמנית בגטו: גוף אחראי שביצע את הוראות הנאצים.
- אשליות היהודים שההנהגה הפנימית נשארת בידיהם.
- שהמרירות והזעם של היהודים יופנו כלפי היודנראטים ממלאי פקודות הגרמנים.
השאלה הבאה

9. פעולות של השלטונות או התושבים בארצות הכבושות שסייעו לגרמנים בביצוע "הפתרון הסופי":
- רוסים, אוקראינים וליטאים השתתפו ברצח ההמוני של היהודים.
- פולנים עזרו בזיהוי יהודים מסתתרים.
- אנשי מפלגות פרו-נאציות ומשטרה מקומית השתתפו בגירוש יהודים בהולנד, צרפת ובלגיה.
- חקיקה אנטי-יהודית של ממשלת וישי שהקלה לבודד את היהודים מן האוכלוסייה המקומית לצורך גירושם.
השאלה הבאה

10. דרכים לקבלת אזרחות במדינת ישראל:
- כל יהודי שנולד בארץ להורים שהם אזרחי ישראל או נולד בחו"ל להורים שחיו קודם בישראל והיו אזרחים.
- אזרחות אוטומטית לכל מי שחל עליו חוק השבות.
- מי שערב הקמת המדינה היה נתין ארץ ישראלי.
- נישואין לאזרח ישראלי.
- מכוח התאזרחות.
- שירות בצה"ל או הורה שכול - מכוח הענקה.
השאלה הבאה

11. חוקי יסוד:
- הכנסת.
- מקרקעי ישראל
- נשיא המדינה
- הממשלה
- משק המדינה
- הצבא
- ירושלים בירת ישראל
- השפיטה
- מבקר המדינה
- חופש העיסוק
- כבוד האדם וחירותו
הבדלים בין חוק יסוד לחוק רגיל:
- חוק יסוד שונה מחוק רגיל במעמד (שריון, פסקת הגבלה) בתוכן (מבטא את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית) ובצורה (מילים כלליות, ללא ציון שנת החקיקה).
השאלה הבאה

12. דרכים שבהן הכנסת מפקחת על הרשות המבצעת:
- חקיקה: בלי חקיקה אין הממשלה יכולה לבצע את תכניותיה.
- אישור תקציב המדינה: הסמכות להעניק הקצבות למשרדי ממשלה.
- שאילתות.
- הצבעת אי-אמון בממשלה: הכנסת יכולה להפיל את הממשלה.
- ועדת חקירה פרלמנטרית.
- פיקוח באמצעות ועדות הכנסת.
השאלה הבאה

13. דרכים שבהן השלטון המרכזי מפקח על השלטון המקומי:
- השלטון המרכזי קובע מדיניות ומקציב מימון.
- ממנֶה שישה ממונים על המחוז, המפקחים על עבודת הרשויות.
- משרד הפנים מפקח על הרשויות באמצעות תקציב המדינה (וגם משרדים אחרים).
- כל חוק עזר צריך לקבל אישור משרד הפנים.
- מסים המוטלים על הרשות צריכים אישור של ועדת הכספים של הכנסת.
- שר הפנים יכול לפזר את ראש הרשות המקומית, ולמנות ועדה קרואה/ממונה במקומו.
- שר הפנים יכול להפוך מועצה מקומית לעירייה, ולהפך.
- שר הפנים יכול לשנות תחום של רשות מקומית.
השאלה הבאה

14. האיכרים חששו מהשפעות האידיאולוגיה הסוציאליסטית.
השאלה הבאה

15. ההגנה רדפה אחרי חברי האצ"ל והלח"י, כי חששה שפעילותם תפגע ביישוב.
השאלה הבאה

16. עזר להקים כוח יהודי שנלחם בכנופיות הערביות.
השאלה הבאה

17. המסגרת האוטונומית של היישוב בתקופת המנדט.
השאלה הבאה

18. רקע אקדמי ומדעי.
השאלה הבאה

19. להקים קבוצות פועלים שיתופיות בארץ ישראל.
השאלה הבאה

20. הסיוע שנתן ליהודי ירושלים ואִפשר להם לצאת מהחומות.
השאלה הבאה

21. לחלוקת האימפריה הטורקית השפעה בין צרפת לבריטניה.
השאלה הבאה

22. ליכולת העמידה של ירושלים במלחמת השחרור.
השאלה הבאה

23. דיפלומט שהציל יהודים בהונגריה.
השאלה הבאה

24. טענתה לניטרליות במלחמה.
השאלה הבאה

25. הובילו את אסירי המחנות לכיוון גרמניה.
השאלה הבאה

26. חברי הכנסת.
השאלה הבאה

27. הצבעת אֵמוּן של הכנסת.
השאלה הבאה

28. שלא ייתבעו לדין בשל פעולות הקשורות לתפקידם כחברי כנסת.                        תוכן מבחנים באזרחות