בחינת בגרות בידיעת העם והמדינה לבתי ספר דתיים

שאלון מספר 913631, קיץ תשס"ה, 2005

ה ש א ל ו תפרק ראשון

ענה על ארבע מהשאלות 7-1

1. הבא שני הסברים להצטרפות של רבנים לתנועת "חיבת ציון.
תשובה

2. הסבר שניים מהאינטרסים שהיו לבריטניה בפרסום הצהרת בלפור.
תשובה

3. כתוב שני הבדלים בין ההרכב החברתי-כלכלי של אנשי העלייה השנייה והשלישית ובין ההרכב החברתי-כלכלי של אנשי העלייה הרביעית והחמישית.
תשובה

4. בוויכוח שהתנהל ביישוב היהודי על הגנת תל-חי (1920) באו לידי ביטוי שתי עמדות.
    הסבר את שתי העמדות.
תשובה

5. בתקופת העלייה הרביעית והחמישית הקימו אנשים דתיים מושבים וקיבוצים.
    הסבר את האידיאולוגיה שהביאה להקמת מושבים וקיבוצים אלה.
תשובה

6. מה היה השינוי ביחס של אצ"ל כלפי בריטניה בינואר 1944, ומה הייתה הסיבה לשינוי זה?
תשובה

7. מדוע אפשר לראות בהעפלה (בשנים 1948-1945) חלק מהמאבק להקמת המדינה?
    בתשובתך הבא שתי סיבות.
תשובה


פרק שני

ענה על אחת מהשאלות 9-8.

8. הצג שני טיעונים שהועלו בוועידת אוויאן (1938) בנוגע לקליטת פליטים יהודים.
    כיצד פירשו הנאצים את תוצאות הוועידה?
תשובה

9. הצג טיעון אחד שהעלו אנשים בגטו בעד מרד מזוין, וטיעון אחד נגד מרד מזוין.
תשובה


פרק שלישי

ענה על שתיים מהשאלות 13-10.

10.
הסבר מהו חוק יסוד, וציין שניים מחוקי היסוד במדינת ישראל.
תשובה

11. מהי אופוזיציה? כתוב שני תפקידים של האופוזיציה.
תשובה

12. כתוב שני מאפיינים של מערכת המשפט בישראל המבטיחים את הזכות של אדם למשפט הוגן.
תשובה

13. הצג שתי דרכים של ביקורת על השלטון בישראל - דרך פורמלית ודרך לא פורמלית.
תשובה


פרק רביעי

ענה על חמש עשרה השאלות 28-14.
לכל שאלה מוצגות ארבע תשובות, אך רק אחת מהן נכונה.
כתוב במחברתך את מספר השאלה, ולידו העתק במלואה את התשובה שבחרת.


14. העלייה שראשיתה בשנת 1881 כונתה העלייה הראשונה כי:
      א. עלייה זו הקימה את המושבה הראשונה פתח תקווה.
      ב. זו הייתה העלייה הראשונה ממניעים לאומיים מודרניים.
      ג. בעלייה זו התחילה עבודת האדמה של יהודים בארץ ישראל.
      ד. לא היו עליות לארץ לפני שנה זו.
תשובה

15. תנועת "המזרחי" נוסדה בגלל:
      א. ההתנגדות לציונות המדינית של הרצל.
      ב. הצורך לשתף את יוצאי ארצות המזרח בהסתדרות הציונית.
      ג. הצורך להגדיל את ההון של "אוצר ההתיישבות היהודית".
      ד. ההתנגדות לפעולות התנועה הציונית בענייני תרבות.
תשובה

16. מי אמר את המשפט "אנו לקינו בעבודה, ובעבודה נרפא", ולמי הוא נאמר?
      א. קרל נטר לתלמיד מקווה ישראל.
      ב. הנרייטה סאלד לילדי עליית הנוער.
      ג. משה מונטיפיורי לאנשי ה"יישוב הישן".
      ד. א"ד גורדון לאנשי העלייה השנייה.
תשובה

17. בתקופת מלחמת העולם הראשונה, יהודי תל-אביב יפו גורשו כי:
      א. השלטון העותמאני חשש משיתוף פעולה בין היהודים ובין הצבא הבריטי הכובש.
      ב. שלטונות המנדט חששו משיתוף פעולה בין היהודים ובין הצבא העותמאני.
      ג. השלטון העותמאני היה מעוניין לגייס את התמיכה של ערביי ארץ ישראל.
      ד. שלטונות המנדט תכננו להפוך את השטח לאזור צבאי סגור.
תשובה

18. ארגון "כנסת ישראל" היה:
      א. המסגרת הארגונית של היישוב בתקופת השלטון העותמאני.
      ב. המוסד הפרלמנטרי שהוקם במדינת ישראל בשנת תש"ט.
      ג. המסגרת האוטונומית של היישוב בתקופת המנדט.
      ד. התאחדות המפלגות החרדיות בארץ ישראל לאחר הכיבוש הבריטי.
תשובה

19. מה הייתה מטרת הפעולה של "כ"ג יורדי הסירה", בתקופת מלחמת העולם השניה?
      א. לפגוע בבסיס דלק של הצבא הגרמני בטריפולי.
      ב. לסייע בהעברת פליטים יהודים מאירופה הכבושה.
      ג. לשבש את תחנות הרדאר של הבריטים בחופי ישראל.
      ד. לסייע בהברחת אסירים יהודים מכלא עכו.
תשובה

20. בוועידת בלטימור (1942) הוצגה תכנית שכללה:
      א. צירוף של יהודי ארצות הברית להסתדרות הציונית.
      ב. הסכמה להקמת שתי מדינות בארץ ישראל.
      ג. הצהרה על מטרות התנועה הציונית.
      ד. החלטה של ארצות הברית לשנות את חוקי ההגירה.
תשובה

21. "תנועת המרי העברי", קמה בתגובה על:
      א. החלטת הממשלה הבריטית להמשיך במדיניות אנטי-ציונית.
      ב. המרד הערבי ב-1936.
      ג. ההחרפה במדיניות הנאצים נגד היהודים.
      ד. "השבת השחורה".
תשובה

22. החלטת האו"ם ב-1947 בעניין פתרון שאלת ארץ ישראל הייתה:
      א. להקים מדינה חילונית ודמוקרטית בכל ארץ ישראל.
      ב. להקים מדינה יהודית ממערב לירדן ומדינה ערבית ממזרח לירדן.
      ג. לתת אוטונומיה ליהודי ארץ ישראל במסגרת מדינה ערבית.
      ד. להקים שתי מדינות ממערב לירדן - אחת יהודית ואחת ערבית.
תשובה

23. עוצבות המבצע ("אייזנצגרופן"):
      א. העבירו יהודים למחנות עבודה.
      ב. ביצעו רצח המוני של יהודים בפולין וברוסיה.
      ג. גירשו את יהודי גרמניה לפולין.
      ד. חיסלו את המרד בסוביבור.
תשובה

24. "ועידת ואנזה" (1942) דנה:
      א. בריכוז של יהודי פולין בגטאות.
      ב. בהשמדה של העם היהודי.
      ג. בשחרור יהודים תמורת משאיות.
      ד. בהקמת מועצות יהודיות (יודנראטים).
תשובה

25. איזה מהגורמים א-ד אינו קשור להצלת יהודי דנמרק?
      א. השלטון העצמי הנרחב של דנמרק, יחסית למדינות כבושות אחרות.
      ב. הקרבה הגאוגרפית של דנמרק למדינה ניטרלית.
      ג. הסולידריות של הדנים עם היהודים.
      ד. המעורבות של ארגון "הצלב האדום".
תשובה

26. לבתי הדין הרבניים יש סמכויות החלטה מחייבות:
      א. בבחירת חברים למועצות דתיות.
      ב. בניסוח חוקים הנוגעים לאופי הדתי של המדינה.
      ג. בענייני אישות (למשל: נישואים וגירושים).
      ד. במתן היתרי עבודה בשבתות ובחגים.
תשובה

27. איזו מהפעולות א-ד אינה בסמכותו של נשיא המדינה?
      א. מתן חנינה לעבריינים.
      ב. חתימה על אֲמָנות עם מדינות חוץ.
      ג. חתימה על חוקים שחוקקה הכנסת.
      ד. ביטול חסינות של חבר כנסת שחשוד בעברה על החוק.
תשובה

28. ממשלה בישראל חייבת להפסיק את פעילותה בעקבות:
      א. החלטה של ועדות הכנסת.
      ב. התפטרות יושב ראש הכנסת.
      ג. גילוי שחיתות של שרים בממשלה.
      ד. הבעת אי-אמון של הכנסת.
תשובה


ת ש ו ב ו ת


1. הסברים של רבנים בעד הצטרפות לתנועת "חיבת ציון":
- מצוות יישוב הארץ.
- אחדות העם.
- שאפו לצביון דתי של היישוב המתחדש בארץ.
- אתחלתא דגאולה.
השאלה הבאה

2. האינטרסים שהיו לבריטים בפרסום הצהרת בלפור
- שיקול ביטחוני-אסטרטגי - ארץ ישראל תפסה מקום אסטרטגי (אזור חיץ, צומת חיוני, בסיס באגן המזרחי של הים התיכון).

- רצון להקדים את גרמניה - השמועות שהגרמנים מחזרים אחרי הציונים והם עלולים להקדים את בריטניה.

- שאיפה לזכות באהדת יהדות ארצות הברית - עד אפריל 1917 נקטה ארצות הברית עמדה ניטרלית במלחמת העולם, הבריטים קיוו שלחץ יהודי יביא לכניסת ארצות הברית למלחמה. ההצהרה תיתן לגיטימציה לשלטון בריטי בארץ-ישראל (תביעה ציונית) ותחזק את רצון בריטניה לשלוט בארץ כנגד הסכמים קודמים (סייקס-פיקו, מק-מהון).
השאלה הבאה

3. העליות לארץ
הבדלים בין ההרכב החברתי-כלכלי של אנשי העלייה השנייה והשלישית ובין ההרכב של אנשי העליות הרביעית והחמישית:
העלייה השנייה והשלישית:
- חלוצים, דוגלים ברעיונות סוציאליסטיים חופשית
- בדרך כלל צעירים רווקים
- חסרי אמצעים ברובם
- חקלאים ברובם
- התפתחות הקיבוץ והמושב
העלייה הרביעית והחמישית:
- בני מעמד בינוי בעלי יוזמה חופשית
- בעלי משפחות, מבוגרים
- בעלי הון (גם הון קטן)
- סוחרים בעלי מלאכה ואנשי תעשייה זעירה ובעלי מקצועות חופשיים
- התפתחות העיר
השאלה הבאה

4. העמדות שהיו בישוב בנוגע לישובים המבודדים בגליל העליון (1920):

- להישאר בישובים ולהגן עליהם:
- נימוק מוסרי - לא עוזבים אף מקום שבו עובד פועל יהודי.
- להגנה יש גם ערך של אמירה פוליטית.
- נטישת הישובים בצפון תגרום לעזיבה של ישובים נוספים.

- לסגת מהיישובים עד יעבור זעם:
- אין די כוחות להגנה על כל יישוב מבודד.
- אין כסף לקניית נשק.
- יש לעזוב את השטח שנועד לצרפתים.
השאלה הבאה

5. הסבר האידאולוגיה:
- שילוב תורה ועבודת כפיים "תורה ועבודה", "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך".
- שיבה לחיים יהודיים קדומים (חיי אבות).
- "המרד הקדוש", מרד באורח חיים בגולה.
- "עבודת אדמה מאפשרת חיים טהורים, מבוססים על צדק ומוסר חברתי.
- הגשמת סוציאליזם דתי.
השאלה הבאה

6. השינוי ביחס של אצ"ל כלפי בריטניה בינואר 1944:
אצ"ל חידש את המרד בבריטים.

הסיבה לשינוי:
הבריטים לא שינו את מדיניות העלייה למרות שיתוף הפעולה של היהודים, ולמרות המצב הקשה של יהודי אירופה.
השאלה הבאה

7. מדוע אפשר לראות את ההעפלה בשנים 1948-1954 כחלק מהמאבק להקמת המדינה:
- העולים מגדילים את הכוח הצבאי.
- הכשרת אנשים לתפקידים ממלכתיים.
- הגידול הדמוגרפי בעקבות ההעפלה הביא להקמת יישובים וחיזוקם.
- ההעפלה יצרה דעת קהל עולמית אוהדת כלפי התביעה לריבונות יהודית.
- ההעפלה זירזה את בריטניה לוותר בסופו של דבר על המנדט.
- המאבק של הבריטים בהעפלה יצר דווקא יחס של אהדה למעפילים מצד ארצות הברית. יחס זה בא לידי ביטוי במסקנות הוועדה האנגלו-אמריקנית.
- יצירת מכנה משותף שאפשר הסכמה אידאולוגית בקרב כל הגורמים שפעלו בישוב היהודי.
השאלה הבאה

8. טיעונים של מדינות שהשתתפו בוועידת אוויאן בנוגע לקליטת פליטים:
- קליטת פליטים תכביד על כלכלת המדינה הקולטת.
- נכונות לקלוט רק פליטים בעלי מקצועות נדרשים.
- חשש שקליטת היהודים תגרום לאנטישמיות ותגביר את התסיסה הפנימית.
- לא רצו להכניס את "הבעיה" לארצם (אוסטרליה).
- קליטת פליטת יהודים בארץ-ישראל תעורר את זעם הערבים (בריטניה).

כיצד פירשו הנאצים את תוצאות הוועידה:
- העולם אינו רוצה ביהודים, ולכן על הנאצים לפתור את בעית היהודים בעצמם.
- אין ביקורת על מדיניות הנאצים כלפי היהודים, ולכן אפשר להחריף את הצעדים בלי לחשוש מדעת הקהל.
השאלה הבאה

9. טיעונים שהעלו אנשים בגטו בעד מרד מזוין:
- עדיף למות בכבוד תוך מאבק.
- סיכוי (קלוש) למילוט והצלה.
- לפגוע בגרמנים.

טיעונים שהעלו בגטו נגד מרד מזוין:
- המרד יביא לעונש קולקטיבי.
- ייתכן ובגלל המרד ייפגע הסיכוי לשרוד את המלחמה.
- אין אמצעי לחימה.
השאלה הבאה

10. מהו חוק יסוד:
- חוק יסוד עוסק בנושאים שבהם עוסקת החוקה, כלומר, במבנה, בסמכויות וביחסים בין מוסדות השלטון.
- חוק יסוד מבטא את אופי המדינה.
- חוק יסוד מתוכנן להיות פרק בחוקה שתהיה בעתיד.
- חוק שונה במעמד: ניתן לשנותו ברוב מיוחד.
- בחוק יסוד אין ציון תאריך.

חוקי יסוד במדינת ישראל:
- הכנסת
- מקרקעי ישראל
- נשיא המדינה
- הממשלה
- משק המדינה
- הצבא
- ירושלים בירת ישראל
- השפיטה
- מבקר המדינה
- חופש העיסוק
- כבוד האדם וחירותו
השאלה הבאה

11. מהי אופוזיציה:
הסיעות בכנסת שאינן מרכיבות את הממשלה.

תפקידיה של האופוזיציה:
- לשמש אלטרנטיבה לשלטון במקרה הצורך.
- הגשת הצעות אי-אמון.
- הגשת הצעות רגילות ודחופות לסדר היום של הכנסת.
- שאילתות.
- ייזום הצעות חוק פרטיות.
- העלאת נושאים לדיון בוועדות הכנסת.
- לפקח ולבקר את הממשלה.
השאלה הבאה

12. הדרכים להבטחת הזכות של אדם למשפט הוגן:
- הנהלת המשפט נמצאת, למעשה, בידי בעלי הדין.
- שוויון מוחלט בפני הדין.
- במקרים רבים מנוהל המשפט על ידי שופטים אחדים.
- הדיונים הם פומביים.
- עקרון הסוב-יודיצה.
- יש אפשרות לערעור.
- כל אדם זכאי להגנה משפטית, סנגוריה ציבורית.
השאלה הבאה

13. דרכים פורמליות לביקורת על השלטון בישראל:
- מבקר המדינה.
- נציב תלונות הציבור.
- היועץ המשפטי לממשלה.
- נגיד בנק ישראל.
- ועדת חקירה ממלכתית משפטית.
- בית המשפט העליון בתפקידי בג"ץ.
- פעילות של חברי כנסת - כדי לקיים את הממשלה, צריך אישור של הכנסת.

דרכים לא פורמליות לביקורת על השלטון בישראל:
- כלי התקשורת (עיתונות, רדיו, טלוויזיה).
- הפגנות.
- עצומות.
- אמנות.
השאלה הבאה

14. ב. זו הייתה העלייה הראשונה ממניעים לאומיים מודרניים.
השאלה הבאה

15. ד. התנגדות לפעולות התנועה הציונית בענייני תרבות.
השאלה הבאה

16. ד. א"ד גורדון לאנשי העלייה השנייה.
השאלה הבאה

17. א. השלטון העותמאני חשש משיתוף פעולה בין היהודים ובין הצבא הבריטי הכובש.
השאלה הבאה

18. ג. המסגרת האוטונומית של הישוב בתקופת המנדט.
השאלה הבאה

19. א. לפגוע בבסיס דלק של הצבא הגרמני בטריפולי.
השאלה הבאה

20. ג. הצהרה על מטרות התנועה הציונית.