ידיעת העם והמדינה

לבתי ספר דתיים מסמ"ת, 2 יחידות לימוד
שאלון מספר 913631, קיץ תשס"ד, 2004ש א ל ו ת

1. הצג שתי סיבות להתנגדות הטורקים לעלייה הראשונה, וציין הגבלה אחת שהטילו הטורקים על העולים.
תשובה

2.
ציין פעולה אחת שעשה הרצל כדי לקדם את הרעיון הציוני, והסבר כיצד הפעולה שציינת הייתה יכולה לקדם את הרעיון הציוני, לדעת הרצל.
תשובה

3.
מה הייתה החשיבות של הצהרת בלפור מנקודת המבט של היהודית?
    הצג חיסרון אחד של ההצרה זו מנקודת מבטם.
תשובה

4.
הצג רעיון מרכזי אחד של אנשי העלייה השלישית, וציין שניים מהישגיה של עלייה זו.
תשובה

5.
הבא שני טיעונים של "ההגנה" בעד מדיניות ההבלגה בתקופת מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, והצג התארגנות צבאית אחת חדשה של "ההגנה" שקמה בתקופה זו.
תשובה

6.
ציין פעולה אחת של האצ"ל ו/או הלח"י שנעשתה לאחר פירוק תנועת המרי (1947-1946). הצג סיבה אחת להתנגדות של ראשי היישוב להמשך פעולות האצ"ל והלח"י.
תשובה

7.
בפברואר 1947 החליטה בריטניה להעביר את שאלת ארץ-ישראל לאו"ם.
    הצג שתי סיבות להחלטה זו.
תשובה

8.
הצג שניים מהצעדים בביצוע המדיניות הנאצית כלפי היהודים, לפי "איגרת הבזק" של היידריך (ספטמבר 1939).
תשובה

9.
הצג טיעון אחד, שהעלו יהודים בשואה, נגד התנגדות מזוינת וטיעון אחד בעד התנגדות מזוינת.
תשובה

10.
הצג שתי דרכים לקבלת אזרחות במדינת ישראל, וסיבה אחת לאיבוד אזרחות.
תשובה

11.
מהו הסדר ה"סטטוס-קוו"? הצג שני סעיפים מהסדר זה.
תשובה

12.
הצג תפקיד אחד של היועץ המשפטי לממשלה, והסבר מדוע חשוב שבמשטר דמוקרטי יהיה יועץ משפטי לממשלה.
תשובה

13.
הצג שני תפקידים של המפלגות בחברה הדמוקרטית, וציין דרך אחת הנהוגה במדינת ישראל לצמצום מספר המפלגות בכנסת.
תשובה
לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות, אך רק אחת מהן נכונה.

14.
יהודי תימן עלו לארץ ישראל ב-1882:
א. משום שהם חשבו ששנת תרמ"ב הם שנת הגאולה.
ב. בגלל אידיאולוגיה סוציאליסטית ורצון להקים חברה חדשה.
ג. בגלל הגזרות הכלכליות שגזר על היהודים השר גרבסקי.
ד. בגלל התעמולה של תנועת "חובבי ציון".
תשובה

15.
תנועת "המזרחי" נוסדה בגלל:
א. התנגדות לציונות המדינית של הרצל.
ב. הצורך לשתף את יוצאי ארצות המזרח בהסתדרות הציונית.
ג. הצורך להגדיל את ההון של "אוצר ההתיישבות היהודית".
ד. התנגדות לפעולות התנועה הציונית בענייני תרבות.
תשובה

16.
הרב אברהם יצחק הכהן קוק פעל להקמת:
א. הוועד הכללי - כנסת ישראל.
ב. הכולל "שומרי החומות".
ג. הסוכנות היהודית.
ד. הרבנות הראשית לישראל.
תשובה

17.
סכסוך הכותל היה אחד הגורמים שהביאו:
א. הקמת "פלוגות הלילה" של אורד וינגייט.
ב. פרסום "הספר הלבן" של מקדונלד.
ג. פרעות תרפ"ט.
ד. "המרד הערבי" הגדול.
תשובה

18.
איזו מהסיבות א-ד הביאה להתנגדות של יהודים לתכנית שהציעה "ועדת פיל" (1937)?
א. התכנית פגעה בסמכויותיו של "הוועד הלאומי".
ב. השטח שהוצא ליהודים לא יוכל לקלוט עלייה גדולה.
ג. השטח שהוצע ליהודים נמצא רק באזור הנגב.
ד. התכנית כללה הצעה להקמת מדינה דו-לאומית בארץ-ישראל.
תשובה

19.
איזה מבין הסעיפים א-ד לא הופיע ב"ספר הלבן" של מקדונלד (1939)?
א. הקמת מדינה עצמאית בארץ ישראל בתוך עשר שנים.
ב. פיזור מוסדות ההנהגה של היישוב היהודי.
ג. הגבלה על עליית יהודים לארץ ישראל.
ד. הגבלה על מכירת קרקעות ליהודים.
תשובה

20.
"יהודה הלוי" ו"ישיבת ציון" הן שתי אניות מעפילים שיצאו מצפון אפריקה. המשותף להן הוא:
א. שהבריטים גירשו את נוסעיהן למחנות בקפריסין.
ב. שהשלטונות בצפון אפריקה מנעו את יציאתן מהנמל.
ג. שהן הוחזרו עם נוסעיהן לנמל המוצא.
ד. שצוללות גרמניות פגעו בהן ונוסעיהן טבעו.
תשובה

21.
"תנועת המרי העברי" (סוף 1945) קמה בתגובה על:
א. אדישות ארצות הברית להצלת היהודים.
ב. פרעות תרצ"ו-תרצ"ט.
ג. המשך מדיניות "הספר הלבן" מ-1939
ד. גירוש מעפילי האנייה "אקסודוס".
תשובה

22.
הוועדה האנגלו-אמריקנית המליצה להעניק מאה אלף רשיונות עלייה לפליטים יהודים.
הבריטים הסכימו לכך בתנאי ש:
א. יוסכם להאריך את המנדט על ארץ-ישראל בעשר שנים.
ב. עקורי המחנות יוחזרו לארצות שמהן יצאו.
ג. לא יוקמו יישובים חדשים מעבר לשטח שהוקצה להתיישבות יהודית.
ד. יפורקו הארגונים הצבאיים הבלתי חוקיים שנמצאים בארץ.
תשובה

23.
"עונג שבת" בגטו ורשה היה:
א. שמו של ארגון לוחם.
ב. ארכיון לתיעוד החיים בגטו.
ג. מטבח ציבורי שסיפק צורכי שבת ליתומים.
ד. שם של הצגה שהעלה תאטרון הגטו.
תשובה

24.
השם "משאיות תמורת דם" ניתן ל:
א. מבצע ההצלה המקיף שיזמו הדנים להצלת יהודי ארצם.
ב. משא ומתן עם הנאצים להצלת יהודי הונגריה.
ג. הסכם שיזמה "קבוצת העבודה" בסלובקיה בתמורה להפסקת הגירושים למחנות.
ד. דרך שבה העבירו הנאצים יהודים מאירופה למחנות ההשמדה.
תשובה

25.
ב"צעדות המוות":
א. הובילו הגרמנים את יהודי וילנה לפונאר.
ב. הובילו הגרמנים את יהודי הונגריה לאושוויץ
ג. הובילו הגרמנים בנסיגתם את אסירי המחנות מערבה אל גרמניה.
ד. גירשו הגרמנים יהודים מגרמניה לפולין, לאחר כיבוש פולין.
תשובה

26.
איזו מבין העובדות א-ד מביעה את האופי הדמוקרטי של מדינת ישראל?
א. יש בה זכות בחירה גם לאסירים.
ב. לחברי הכנסת מוענקת חסינות.
ג. לא נהוג בה עונש מוות.
ד. שר הפנים מאשר את תקציב הרשויות המקומיות.
תשובה

27.
תפקידו של בג"ץ הוא:
א. לאשר מינוי שופטים ודיינים.
ב. לדון בערעורים של בית משפט שלום.
ג. לדון בערעורים של בית משפט מחוזי.
ד. להגן על זכויות האדם מול רשויות השלטון.
תשובה

28.
הדו"ח השנתי של מבקר המדינה מוגש לידי:
א. המשרד לביטחון פנים.
ב. הכנסת.
ג. הרשויות המקומיות.
ד. נשיא המדינה.
תשובה


ת ש ו ב ו ת


1.
גורמים שהביאו לצמיחתה ולהתחזקותה של האנטישמיות המודרנית, במחצית השניה של המאה ה-19:
- "תורת הגזע" - הוסיפה חיזוק מדעי כביכול. מצדיקה מלחמה ביהודים ושלילת זכויותיהם האזרחיות והמדיניות, מכיוון שלפי הגדרתה הם גזע נחות.
- האמנסיפציה - היהודים חדרו למקצועות רבים (עיתונות, בנקאות, משפטנות, וכו'), והצלחתם בתחומים אלה עוררה קנאה.
- הקפיטליזם - התפקוד המתרחב של ההון במדינה הגביר את ההאשמות שהיהודים מנצלים את זכויותיהם להשגת האינטרסים שלהם על חשבון אוכלוסיית המדינה.
- הסוציאליזם - יהודים רבים הצטרפו לתנועות הסוציאליסטיות, ובראש אחדות מהן אף עמדו יהודים מתבוללים. השלטונות ראו ביהודי מהפכה ואויב הסדר החברתי.
- הדת הנוצרית - תבעה שחיי המדינה והחברה יושתתו על יסודות הנצרות, והיהודי נחשב גורם מפריע להתפתחות התקינה של המדינה הנוצרית.
- הלאומיות - ההתעוררות הלאומית הביאה לשנאה ולקנאה כלפי שאר האומות. בשל הלך רוח זה, נתפסו היהודים כגוף זר, שונה ופחוּת ערך באוכלוסיית המדינה.
- הדמוקרטיה - שכבות נמוכות, רוויות שנאת יהודים, השיגו זכויות פוליטיות. החופש לבטא דעות אִפשר להחדיר את הקריקטורה האנטישמית לכל בית ולכל מעמד חברתי.
השאלה הבאה

2.
טיעונים ביהדות הדתית בעד הצטרפות אל התנועה הציונית:
- התנועה הציונית עשויה לחזק את הדת היהודית, אף על פי שמנהיגיה חילונים, משום שמטרות הציונות הן רכישת קרקע בארץ-ישראל ויישוב הארץ, ומטרות אלה הן מצוות דתיות.
- בגולה אי-אפשר לקיים את המצוות כהלכה, בגלל הקשיים הפיזיים והרוחניים.
- הציונות היא מכשיר נגד התבוללות.
- הציונות אינה דוחקת את הקץ, אלא באה לשפר את מצבו הקשה של העם בגולה.

טיעונים ביהדות הדתית נגד הצטרפות אל התנועה הציונית
- "דחיקת הקץ" - הציונים שואפים להשיג בדרך הטבע ובידי אדם את מה שהובטח לעם ישראל שיהיה בדרך נס ומידי שמים.
- שאיפת הציונות ליצור לאום יהודי חילוני מרוקנת את הלאומיות היהודית מתוכנה העיקרי - הדת.
השאלה הבאה

3.
נימוקים של היישוב היהודי בעד שיתוף פעולה עם הבריטים במלחמת העולם הראשונה:
- צבירת ניסיון צבאי.
- רצו להשתחרר מהמשטר העותמאני שהיה עוין ליישוב.
- ההשתתפות במלחמה תַקנה לעם היהודי קלף מיקוח וזכות לתבוע את ארץ ישראל בהסדרי השלום שלאחר המלחמה.

נימוקים של היישוב היהודי נגד שיתוף פעולה עם הבריטים במלחמת העולם הראשונה:
- תמיכה בבריטניה תעורר את זעמם, והם יתנכלו ליישוב היהודי.
- החשש שייאלצו להילחם ביהודים המשרתים בצבא של "מדינות המרכז".
- לא ברור איזה צד ינצח במלחמה, ולכן על הציונות להיות ניטרלית.
השאלה הבאה

4.
תרומת אנשי העלייה הרביעית להתיישבות העירונית:
- גידול דמוגרפי בערים: בעיקר התפתחות תל-אביב וחיפה.
- הכרה בחשיבות ההתיישבות העירונית במפעל הציוני.
- התפתחות ענף הבניין [פעילות "סולל בונה", כולל הכשרת אלפי עובדים במקצועות הבנייה].
- התפתחות ענף התעשייה ["שמן", "נשר", תחנת הכוח בתל-אביב].

תרומת אנשי העלייה הרביעית להתיישבות החקלאית:
- רכישת קרקעות ("עמק זבולון", "עמר חפר"), יצירף רצף של התיישבות יהודית.
- ייסוד קיבוצים (גבעת ברנר, גבת, רמת הכובש, עין שמר.
- התיישבות חקלאית פרטית (בני ברק, מגדיאל, הרצליה, רמתיים, כפר גנים, נחלת גנים, גת-רימון, קרית שאול, נחלת יצחק).
- פיתוח ענף ההדרים [סייע לביסוס מושבות ותיקות, מקור תעסוקה לפועלים, יעד להשקעות הון].
השאלה הבאה

5.
גורמים לפרוץ "המרד הערבי" והסיבות לדעיכתו:
- חשש של הערבים לאבדן הרוב שלהם בארץ עקב העלייה, וחשש מנישול הפועל הערבי בשל המאבק על "עבודה עברית".
- ניסיון של הערבים להשפיע על הבריטים לתמוך בעמדותיהם.
- התחזקות הלאומנות הערבית בארץ-ישראל ובמדינות ערב השכנות.
- הצלחת המדינות הכוחניות בעולם עודדה את המגמה שלפיה השימוש בכוח הוא מכשיר להשגת מטרות.

סיבות שהביאו לדעיכתו:
- תגובה חריפה של הבריטים: הפעלת צבא, פירוק הוועד הערבי העליון, הגליית חלק מחבריו, הדחת המופתי.
- המרד לא השיג את מטרותיו: שיתוק חיי הכלכלה והפסקת העלייה.
- המרד פגע בערבים מבחינה כלכלית, ולכן הם לחצו להפסקת המרד; שלטון הכנופיות הערביות פגע בחיי החברה ובחיי הכלכלה של הערבים.
- המרד גרם לפיצול ערביי ישראל - מתונים מול קיצוניים.
- כושר התגובה המשופר של הארגונים הצבאיים של היישוב.
השאלה הבאה

6.
החשיבות של מפעל ההעפלה בתקופת מלחמת העולם השנייה:
- הצלת יהודים (שאלת חיים).
- ביטוי ל"ציונות הלוחמת" - ההעפלה חיזקה את היישוב והכשירה אותו למאבקים.
- בעזרת ההעפלה נלחם היישוב בבריטים.
- נשק מדיני: גיוס דעת קהל נגד מדיניות הבריטים.
- מכנה משותף אידיאולוגי שליכד את הגורמים השונים ביישוב.

קשיים שהיו למארגני העלייה הבלתי לגלית בתקופת מלחמת העולם השנייה:
- קושי בהשגת אניות (חברות ספנות ובעלי אניות לא הסכימו או שדרשו סכומי עתק; מחסור בכלי שיט).
- קושי להעביר שליחים מהארץ לאירופה.
- התנגדות ממשלת בריטניה לעלייה (באמצעים פוליטיים, צבאיים וחוקיים).
- בעיות ארגון (קשרים עם השלטון בארצות המוצא; ההורדה בחופי הארץ; בעיית חוקי ההפלגה בים).
השאלה הבאה

7.
המפנה במדיניות הצבאית של היישוב במלחמת העצמאות:
- מעבר מהתגוננות להתקפה
- ריכוז כוחות
- פעולות יזומות.
- יעד צבאי - השתלטות על כל השטחים שנועדו להכלל במדינה היהודית.
- התארגנות צבאית חדשה - מעבר למבנה של חטיבות ופקדוים.

סיבות למפנה:
- מצב רוח ירוד ביישוב.
- הנסיגה בתמיכה הבין-לאומית בחלוקת הארץ.
- כישלונות צבאיים (עיכוב הרכש, ניתוק העיר העתיקה בירושלים, נפילת הל"ה, כישלון שיטת ההגנה לשיירות).
- חשש מפלישה של צבאות מדינות ערב.
השאלה הבאה

8.
סיבות להחמרת מדיניות הנאצים כלפי היהודים בשנת 1938:
- ההתחזקות במדיניות החוץ (האנשלוס, סיפוח הסודטים) הפחיתה את החשש מדעת הקהל.
- היערכות למלחמה דרשה משאבים כספיים שנלקחו מיהודים.
- תוצאות ועידת אוויאן, אדישות המעצמות.

ביטויים להחמרה זו:
- אריזציה כפייתית.
- שימוש באמצעים אלימים נגד יהודי אוסטריה וכפיית הגירה.
- המשך מגמת הבידוד וההשפלה: הצמדת השם "ישראל" ו"שרה" לתעודת הזיהוי של יהודים; החתמת דרכוני היהודים באות J.
- הרחקה מוחלטת של יהודים מהחיים הכלכליים בגרמניה.
- גירוש זיבונשיין.
- "ליל הבדולח".
- הטלת קנס בסך מיליארד מארקים על יהודי גרמניה.
השאלה הבאה

9.
"עבודה כדרך הצלה":
עמדת התומכים בתפיסה זו:
תרומה למאמץ המלחמתי הגרמני (על ידי עבודה יצרנית) תגדיל את הסיכויים להמשך קיומו של הגטו.

עמדת המתנגדים לתפיסה זו:
הנאצים חותרים לחיסול טוטלי של היהודים וינצלו את כוח העבודה של היהודים עד כלות.
אין סיכוי להצלה בדרך של עבודה.
השאלה הבאה

10.
תפקידים של הרשות המקומית:
- מתן שירותים לאוכלוסייה המקומית: חינוך, שירותי רווחה, מים, תברואה.
- חקיקת חוקי עזר.
- לייצג אינטרסים מקומיים של התושבים בפני רשויות אחרות.
- לפתֵח את הרשות המקומית.

כיצד השלטון המרכזי מפקח על הרשות המקומית:
- שר הפנים: מאשר תקציבים, מאשר את חוקי העזר, בסמכותו לפזר מועצה מקומית ולמנות במקומה מעוצה קרואה (זמנית).
- מבקר המדינה: ביקורת מדי שנה.
השאלה הבאה

11.
הגדרת "מיהו יהודי" על פי חוק השבות:
(לפי הנוסח המתוקן משנת 1970) יהודי לצורך החוק הוא "מי שנולד לאם יהודייה או התגייר ואינו בן דת אחרת".

עמדת המפלגות הדתיות:
להוסיף את המונח גיור "כהלכה" להגדרת "מיהו יהודי".
השאלה הבאה

12.
החשיבות של בג"ץ במשטר הדמוקרטי:
- נותן סעד משפטי לאזרח, ומונע מהרשות המבצעת מלפגוע באזרח על ידי מעשה החורג מסמכויותיה או כופה על אותה רשות למלא את חובתה כלפי האזרח.
- מונע שרירות לב, אפליה או מעשי עוול מצד השלטון.

צווים שבג"ץ מוסמך לתת:
- צו "הביאסקורפוס": שחרור אדם המוחזק במעצר/מאסר שלא כדין.
- צו "עשה או "לא תעשה": צווים לרשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים הממלאים תפקידים ציבוריים - לעשות מעשה או להימנע מעשייתו.
- צו "איסור" וצו "בירור": צווים נגד בתי משפט אזרחיים לעניינים מיוחדים, בתי משפט צבאיים ובתי דין דתיים - לדון בעניין פלוני או להימנע מלדון בו.
השאלה הבאה

13.
פעולות שבאמצעותן הכנסת מפקחת על הממשלה ומבקרת אותה:
- חקיקת חוקים (המאפשרים את ביצוע תוכניות הממשלה ופעילות מוסדותיה).
- הבעת אמון בממשלה.
- הספקת אמצעים כספיים לממשלה.
- אישור תקציב המדינה.
- פיקוח פרלמנטרי: הצעה לסדר היום, שאילתא.
- בקורת על הממשלה על ידי מבקר המדינה האחראי בפני הכנסת.
- עבודת ועדות הכנסת.
השאלה הבאה

14.
"אוטואמנסיפציה" מאת י"ל פינסקר.
השאלה הבאה

15.
יש למצוא פתרון דחוף למצוקת היהודים ברוסיה.
השאלה הבאה

16.
הקמת כוח מגן יהודי בארץ ישראל.
השאלה הבאה

17.
לפרעות תרפ"ט.
השאלה הבאה

18.
רקע אקדמי מדעי.
השאלה הבאה

19.
הצהרה של התנועה הציונית על המטרות שלה.
השאלה הבאה