ןוושחרמ

תדרל םשגה ליחתמ ץראל ץוחב .ןוושחרמ שדוחב לארשי ץראב תדרל ליחתמ םשגה
ןוושחרמ שדוחב ליחתמ ,ימורדה רודכה יצחב .הנידמ לכ לש םוקמה יפל ,םינוש םינמזב
.ףרוחה עצמא רבכ ןוושחרמ שדוחב ,תוינופצה תוצראב .ץיקה

תינעת תכסמב הנשמה .לארשי ץראב םילקאה יפל םשגל םיללפתמ םלועה לכב םידוהי
.םשגה לע ללפתהל םיליחתמ יתמ הריבסמ

תייחת" םג הל םיארוקש "תורובג" תכרבב :תומוקמ ינשב הליפתב רכזומ םשגה
:ףרוחה תומיב הב םיללפתמ ךכו ,הדימעה תליפת תליחתב תאצמנ וז הכרב ."םיתמה
,'ה םלועל רוביג התא
,עישוהל בר התא םיתמ היחמ
םשגה דירומו חורה בישמ
...דסחב םייח לכלכמ
אוה :'ה תא םיחבשמש חבשה ללכב ותוא םיריכזמ קר ,םשג םישקבמ ןיא וז הכרבב
."םימשג תרכזה" וז הליפתל םיארוק ןכל .םשג דירומ אוהו ,םיתמ היחמ אוה ,רוביג
.השקב הב ןיא

.םשג דריש םישקבמ וז הכרבב ."םינשה תכרב" איה הדימעה תליפתב תרחא הליפת
:ףרוחה ימיב וז הכרב םיכרבמ ךכו
,תאזה הנשה תא וניהלא 'ה ונילע ךרב
,הבוטל התאובת ינימ לכ תאו
...המדאה ינפ לע הכרבל רטמו לט ןתו
."םימשג תליאש" וז הליפתל םיארוק ןכלו ,דריש םשגה לע םישקבמ םינשה תכרבב
.ותוא םישקבמש רבד ,הלאשמ ןושלמ - "הליאש"

:םשג תוליפת םיללפתמ יתמ הריבסמה הנשמה תא דמלנ וישכעו

ב הנשמ ה קרפ תוכרב
םימשג תורובג ןיריכזמ
,םיתמה תייחתב
םימשגה ןילאושו
.םינשה תכרבב

םיניינע ינש לש רוביח אוה "םימשג תורובג" חנומה
אצמ .הדימעה תליפת לש הינשה הכרבב םירכזומה
."םשג" גשומה תאו "הרובג" גשומה תא הכרבב
- "ונתוריחל לודג רפושב עקת" םיללפתמ ונא רשאכ
?הליאש וא הרכזה וז םאה

:םשגה לע ללפתהל םיליחתמ יתמ הריבסמ וז הנשמ .תינעת תכסממ איה האבה הנשמה
.םשגה תא שקבל םיליחתמ יתמו ,הליפתב םשג ריכזהל םיליחתמ יתמ

א הנשמ א קרפ תינעת
?םימשג תרובג ןיריכזמ יתמיאמ
:רמוא רזעילא יבר
[תוכוסה] גח לש ןושארה בוט םוימ
:רמוא עשוהי יבר
.[תרצע ינימש=] גח לש ןורחאה בוט םוימ
:עשוהי יבר ול רמא
?ריכזמ המל ,גחב הללק ןמיס אלא םימשגה ןיאו ליאוה
:רזעילא יבר ול רמא
,לואשל יתרמא אל ינא ףא
.ותנועב "םשגה דירומו חורה בישמ" ריכזהל אלא
:ול רמא
.ריכזמ אהי םלועל ןכ םא
'ה תרובג תא הליפתב ריכזהל םיליחתמ יתמ םיחכוותמ רזעילא יברו עשוהי יבר :רואיב
.םשג דירומה
ו"ט םוי אוה ,תוכוסה גח תליחתמ - גח לש ןושארה בוט םוימ :רמוא רזעילא יבר
.ירשת שדוחל
שדוחל ב"כ םוי אוה ,תרצע ינימשמ - גח לש ןורחאה בוט םוימ :רמוא עשוהי יבר
.ירשת
גחב םימשג םידרוי םא - ריכזמ המל ,גחב הללק ןמיס אלא םימשגה ןיאו ליאוה
תא ךפש וברו ,וברל סוכ גזמש דבעל המוד רבדה יכ ,הללק בשחנ רבדה ,תוכוסה
.וינפב סוכה
,"רטמו לט ןתו" ,םינשה תכרבב םשג שקבל אל - ריכזהל אלא ,לואשל יתרמא אל
."םשגה דירומו חורה בישמ" :תורובג תכרבב םשג ריכזהל אלא
,םשג םיצור ןיאש העשב םג "חורה בישמ" םיריכזמ םא - ריכזמ אהי םלועל ןכ םא
!ץיקה לכ וריכזי

הליפתב ריכזהל םיליחתמ יתמ אצמו ,רודיסב קודב
."םשגה דירומו חורה בישמ"

ג הנשמ א קרפ תינעת
.םימשגה תא ןילאוש ןושחרמב השלשב
:רמוא לאילמג ןבר
,גחה רחא םוי רשע השמח ,וב העבשב
.תרפ רהנל לארשיבש ןורחא עיגיש ידכ

:רואיב
.ןוושחרמב 'ג ךיראתב ,םשג שקבל ,לואשל םיליחתמש רמוא אמק אנת
ךרדהו ,םהיתבל רוזחל םיכירצ לגרה ילוע יכ .ןוושחרמב 'ז ךיראתב :רמוא לאילמג ןבר
,םשג שקבל האנ הז ןיא .םימי םייעובש לש ךרד איה ,לבבב תרפ רהנ דע םילשורימ
.הז םשגמ ובטריי ,ךרדב ןיידע םהש ,לגרה ילועו

תרכזה ןמזל רשקב תונושה תועדה תא הלבטב אלמ
ימ תצבשמ לכב םושר .םימשג תליאש ןמזו םימשג
.תבתכש הכלהה תא רמואה

םימשג תליאש םימשג תרכזה
_________ תעד
________ םוימ
_________ יבר
________ םוימ
א העד
_________ ןנבר
________ םוימ
_________ יבר
________ םוימ
ב העד

ה ףיעס טי ןמיס ךורע ןחלוש רוציק
תפוקת רחאל םישש םוי לש תיברע תלפתב ,"רטמו לט ןתו" רמול ןיליחתמ
.חספ דע םירמואו .רבמצד שדוחל 5 םויב וא 4 םויב אוהו ,ירשת

?רבמצדב 5 וא 4 לח ירבע ךיראת הזיאב ,חולב קודב
ץראב םשג לע שקבל ולחה הז ךיראת ינפל ןמז המכ
?לארשי

לבא .רבוטקואב ליחתמ ץיקהו ,לירפא שדוחב ליחתמ ףרוחה ,ימורדה ץראה רודכ יצחב
דרוי ידוהיה לש םשגה יכ ,איה הביסהו .רבמצד שדוחב םשג לע שקבל םיליחתמ םש םג
.לארשי ץרא לש םיכרצה יפל םשג שקבמ םלועה לכב ידוהיו .לארשי ץראב

גי השרפ ,הבר תישארב
:ול רמא ,החרק ןב עשוהי יבר תא לאש דחא יוג
.תודעומ ונל שי ונאו ,תודעומ םכל שי םתא
,םיחמש ונא ןיא םיחמש םתאש העשב
.םיחמש םתא ןיא םיחמש ונאש העשבו
?םיחמש םתאו ונא יתמיאו
.םימשג תדיריב

א דומע גכ ףד תינעת תכסמ ילבב דומלת
:לגעמה ינוחל וחלש .םימשג ודרי אלו ,רדא בור אצי תחא םעפ :ןנבר ונת
.הכותב דמעו ,(לגעמ=) הגוע גע .םימשג ודרי אלו ללפתה !םימשג ודריו ללפתה
עבשנ ,ךינפל תיב ןבכ ינאש ,ילע םהינפ ומש ךינב !םלוע לש ונובר :וינפל רמא
.ךינב לע םחרתש דע ןאכמ זז יניאש ,לודגה ךמשב ינא
.ןיפטנמ םימשג וליחתה
ןידרוי םימשג ןיאש ונא ןימודמכ .תומנ אלו ךוניאר ,יבר :וידימלת ול ורמא
.ךתעובש ריתהל אלא
.תורעמו ןיחיש תורוב ימשג אלא ,יתלאש ךכ אל :רמא
.תיבח יפ אלמכ הפטו הפט לכש דע ,ףעזב ודרי
ןידרוי םימשג ןיאש ונא ןימודמכ .תומנ אלו ךוניאר ,יבר :וידימלת ול ורמא
.םלועה דבאל אלא
.הבדנו הכרב ןוצר ימשג אלא ,יתלאש ךכ אל :וינפל רמא
.םימשגה ינפמ תיבה רהל םעה לכ ולעש דע ,ןנקיתכ ודרי
.םהל וכליו ללפתה ךכ ,ודריש תללפתהש םשכ ,יבר :ול ורמא
יל ואיבה ,ןכ יפ לע ףא .הבוטה בור לע ןיללפתמ ןיאש ינלבוקמ ךכ :םהל רמא
:וינפל רמאו ,וילע וידי יתש ךמס .האדוה רפ ול ואיבה .האדוה רפ
בורב אל ןילוכי ןניא ,םירצממ תאצוהש לארשי ךמע !םלוע לש ונוביר
תעפשה ,דומעל ןילוכי ןניא - םהילע תסעכ .תונערופ בורב אלו הבוט
.דומעל ןילוכי ןניא - הבוט םהילע
.םלועב חוויר אהיו ,םימשגה וקספיש ךינפלמ ןוצר יהי
ואיבהו הדשל םעה ואציו ,המחה החרזו ,םיבעה ורזפתנו חורה הבשנ דימ
.תוירטפו ןיהמכ םהל
המ לבא .יודינ ךילע ינרזוג - התא ינוח אלמלא :חטש ןב ןועמש ול חלש
לע אטחתמש ןבכ ,ךנוצר ךל השועו םוקמה ינפל אטחתמ התאש ךל השעא
,ןנוצב ינפטש ,ןימחב ינצחרל ינכילוה ,אבא :ול רמואו ,ונוצר ול השועו ויבא
רמוא בותכה ךילעו .ול ןתונו - םינומירו ,םיקסרפא ,םידקש ,םיזוגא יל ןת
."ךיתדלוי לגתו ךמאו ךיבא חמשי" (ג"כ ילשמ)

.ינוחו ה"בקה ,םעה םיעיפומ לגעמה ינוח לע הדגאב
:דחא לכ השוע המ הלבטב םושר
םעה לגעמה ינוח ה"בקה
. . .
. . .
. . .

.םינוש םשג יגוס םירכזומ הדגאב
ול םיאתמה שוריפה ןיבל םשגה גוס ןיב םאתה
םשגה ביט םשגה גוס
םיפטנמ תורוב אלממש בוט םשג
תורעמו ןיחיש תורוב תופיט ףטפטמה םשג
ףעז ימשג םיבוטו םיחונ םימשג
הבדנו הכרב ,ןוצר הקזוחב םידרויה םימשג

הלבטב .םירורב ךכ לכ אל םייוטיב שי רופיסב
.םישוריפ המכ לאמש דצבו ,םייוטיבה םיעיפומ ןימי דצב
ותוא קתעהו ,ול םיאתמה שוריפה תא יוטיב לכל רחב
.תרבחמל

ירבעל ובבותסה .א
ילע וכמס .ב
ילע םהינפ ומש
הגוע הפא .א
לוגיע השע .ב
הגוע גע
תומנ אל ךתוא וניארש ינפמ .א
םייח ונא ךתוכזב .ב
תומנ אלו ךוניאר
תובר תובוט םהל תישע .א
םירבד הברה םהל תתנ .ב
םהילע תעפשה
הבוט בור

ותוא קתעהו ,לגעמה ינוח לש ותליפתמ הפי טפשמ רחב
.ךתרבחמל

א קרפ תינעת
?םימשגה תא ןילאוש יתמיא דע
.חספה רובעיש דע :רמוא הדוהי יבר
,ןסינ אציש דע :רמוא ריאמ יבר
('ב לאוי) ."ןושארב שוקלמו הרומ םשג םכל דרויו" רמאנש

:רואיב
?"הכרבל רטמו לט ןתו" םינשה תכרבב םיריכזמ יתמיא דע
.םשג םישקבמ ןיידע דעומה לוחבו ,חספה גח ררחאל דע ,רמוא הדוהי יבר
אוהש ,ןושארה שדוחב ,לאויב קוספה יפל יכ ,ןינ ףוס דע ,רמוא ריאמ יבר
.ןורחאה םשגה - שוקלמה דרוי ןיידע ,ןסינ
הכלה
םשג םיריכזמ חספה גחב .חספ ברעב החנמ תליפת דע קר םשג םישקבמש איה הכלהה
.ןושאר בוט םוי לש תירחש תליפתב קר (םשגה דירומ)

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח