חודש בחודשו

לקט משניות לפי סדר חודשי השנה
לתלמידים בבתי ספר בחו"ל

יהודה איזנברג

המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה
אגף החינוך
תשרי
הקדמה
ארבעה ראשי שנים הם
בארבעה פרקים העולם נידון
שופר
ראש השנה שחל להיות בשבת
מבנה תפילת ראש השנה
יום כיפור
חג הסוכות

מדריך למורה לחודש תשרי

מרחשוון
לתלמיד

מדריך למורה לחודש חשוון

כסליו
לתלמיד

מדריך למורה לחודש כסליו

טבת
לתלמיד

מדריך למורה לחודש טבת

שבט
לתלמיד

מדריך למורה לחודש שבט

אדר
לתלמיד

מדריך למורה לחודש אדר

ניסן
לתלמיד

מדריך למורה לחודש ניסן

אייר
לתלמיד

מדריך למורה לחודש אייר

סיון
לתלמיד

מדריך למורה לחודש סיון

תמוז-אב
לתלמיד

מדריך למורה לחודש תמוז-אב