רדא שדוח תארוהל הרומל ךירדמ

וב םיקסועו ,עודי הליגמה רופיסו גחה יווה .ץרמנ ןפואב רפסה יתבב גוחנ רדא שדוח
םישיגדמ ןיאש םיאשונב זכרתמ םיעיצמ ונאש דומילה .תירבעו ך"נת ירועש תרגסמב
.םירופב םויה תווצמ :ליגרה דומילב קיפסמ םתוא

ינשו ןושאר רדא

אשונה .שולש וא םייתנשל תחא רבועמ ותויה :רדא שדוחל דחוימה רבסהב םיליחתמ ונא
עיגמ ביבאה יכ ןיבהל םהל לק ,ירצונה חולה יפ לע תויחל םיליגרה םידלי לבא ,בכרומ
םג היהי ןסינ שדוחש ךכל ירבעה חולה תא ןווכל ךירצ ןכלו ,הז חול יפל העובק הנועב
לכבו ,הנש לכב רתוי םדקומ חספה גח היהי ,םעפ ידמ שדוח ופיסוי אל םא .ביבאב אוה
.םדקומ רתוי דחא שדוח גחה היהי םינש שולש

ןמה תבשחמ

חולה ישדוח רדס לע םידימלתה םע רוזחל :תדחוימ הרטמ ול שי ןאכ אבומה שרדמה
יוארו ,הנשה תליחתב תאז ונישע .הנשה ישדוחמ דחא לכב הרק המ דומללו ,ידוהיה
.שדוח לכב הרק המ קודבל הפי תונמדזה ןתונ שרדמה .וישכע ךכ לע רוזחל

.חספ תוכז ןסינ
[רייא שדוחב םיגגוחש ,ינש חספל הנווכה] - ,ןטק חספ תוכז
השמחב תדרל ליחתה ןמה] .וב רשע השמחב לארשיל םהל ןתינש ןמה תוכזו
:[זט קרפ תומש רפסב רפוסמש יפכ - רייאב רשע
ןיבו םליא ןיב רשא ןיס רבדמ לא לארשי ינב תדע לכ ואביו םליאמ ועסיו (א)
לכ ונוליו וניליו (ב) :םירצמ ץראמ םתאצל ינשה שדחל םוי רשע השמחב יניס
ימ לארשי ינב םהלא ורמאיו (ג) רבדמב ןרהא לעו השמ לע לארשי ינב תדע
יכ עבשל םחל ונלכאב רשבה ריס לע ונתבשב םירצמ ץראב דודי דיב ונתומ ןתי
רמאיו (ד) :בערב הזה להקה לכ תא תימהל הזה רבדמה לא ונתא םתאצוה
ומויב םוי רבד וטקלו םעה אציו םימשה ןמ םחל םכל ריטממ יננה השמ לא 'ה
:אל םא יתרותב ךליה ונסנא ןעמל
רייאב
[הרות ןתמ] .הרותה תוכז ןוויסב
עשוהי תומחלמל הנווכהש ןכתיי .ןיטולחל הרורב הניא הנווכה] .ץראה תוכז
'ג-ב ויה םוד ןועבגב שמש סנו ,ןועבג תמחלמ .זומת שדוחב ויהש ,ןונ ןב
.זומת שדוח שארב התיהש ,לארשי ץראל ארזע תיילעל הנווכהש ןכתיי .זומת
בלכו עשוהיו ,זומת שדוחב ואציש ,השמ חלשש םילגרמל הנווכהש ןכתייו
.[ץראה לע םשפנ ורסמ
:ךינבל ונב ועריאש תונערופ ונייד :דועו
.השמח באבו ,השמח זומתב
דימתה לטוב ,תונושארה תוחולה ורבשנ :תויונערופ שמח ויה זומתב]
הרותה תא סומטסופה ףרש ,ינש תיב רוצמב םילשורי העקוה ,ןושאר תיבב
.לכיהב םלצ דמעוהו
ברח ,ץראל וסנכי אלש רבדמב וניתובוא לע רזגנ :תויונערופ שמח ויה באב
.ןברוחה ירחא םילשורי השרחנו ,רתיב הדכלנו ,ינשהו ,ןושארה שדקמה תיב
.[(ד תינעת הנשמ)
זומתב
,םילשורי לש המוחה תמלשה תוכז
בותכה רמאש הזו .המלשנ ובש
.('ו הימחנ) ."לולאל השמחו םירשעב המוחה םלשתו"
,המהב רשעמ תוכז םגו
.המהב רשעמל הנשה שאר לולאב דחאב
לולא
.םילגרו רופיכו רפוש תוכז ירשת
.התמ ובש ,ונמא הרש תוכז ןושחרמ
.הכונח תוכז ולסכ
בותכה רמאש הזו .ארזע תוכז
... ןהכה ארזע ולדביו הלוגה ינב ןכ ושעיו"
'וגו ...ירישעה שדחל דחא םויב ובשיו
.('י ארזע) ,'וגו "תוירכנ םישנ ובישוהה םישנא לכב ולכיו
.[תוירכנה םישנה תא םעה ובזע תבט שדוחבש רפוסמ ארזע רפסב]
תבט
[הז טפשמב הרורב הניא הנווכה] ,הלודגה תסנכ ישנא תוכז
לארשי לכ וב וצבקתנ וב השלשו םירשעב
.הכימ םלצ לעו העבגב שגליפ לע
טבש
.תוכז םוש וב אצמ אלו רדא שדח שאר

םירופ

םה םירופה גחב םייקל שיש תווצמה תאו ,םירופב הרקש המ תא םיראתמה םיקוספה
:הלא
םידוהיה לכ ררצ יגגאה אתדמה ןב ןמה יכ (דכ)
םדבאל םידוהיה לע בשח
:םדבאלו םמהל לרוגה אוה רופ ליפהו
רמא ךלמה ינפל האבבו (הכ)
ושאר לע םידוהיה לע בשח רשא הערה ותבשחמ בושי רפסה םע
:ץעה לע וינב תאו ותא ולתו
ןפואב הליגמב הקסע התיכה םא .הלצהה לעו ,ןמה תרזג לע דומעל שי הלא םיקוספ ינשב
.הליגמה ןמ םיפסונ םיקוספ אורקל יואר ,רתוי טרופמ

:הלאה םיקוספה םה םירופה גח לש תווצמה תא םיראתמה םיקוספה
רשע העברא םוי תא םישע תויהל םהילע םיקל (אכ)
:הנשו הנש לכב וב רשע השמח םוי תאו רדא שדחל
,םהיביואמ םידוהיה םהב וחנ רשא םימיכ (בכ)
,בוט םויל לבאמו החמשל ןוגימ םהל ךפהנ רשא שדחהו
,החמשו התשמ ימי םתוא תושעל
... :םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמו
רודו רוד לכב םישענו םירכזנ הלאה םימיהו (חכ)
... ריעו ריעו הנידמו הנידמ החפשמו החפשמ
םירופ ןיב הנחבהב קסוע ןושארה קוספה .הליגמה יניד רקיע תא םיללוכ הלא םיקוספ
ןוויכ ,תמדקתמ התיכב אלא הז אשונל סנכיהל ןיא .תוזורפ םירעל המוח תופקומ םירעב
.דבלב יטרואית אוה אשונה לכו ,המוח תופקומ םירע ןיא ל"וחבש

:הלאה םיאשונה תא םיללוכ חכ קוספו בכ קוספ
,החמשו התשמ ימי םתוא תושעל
... :םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמו
רודו רוד לכב םישענו םירכזנ הלאה םימיהו (חכ)
.רורב םניינע - תונתמו תונמ חולשמ .םירופב הדועס תווצמ םה "התשמ ימי"
.סנה תא םירכוז הב ,הליגמ תאירקכ ראבתמ "םירכזנ" יוטיבה
:גחה תווצמ תא ונאבה םוכיסל
:םירופה גח תווצמ םה עברא
הליגמ ארקמ [א]
(החמשו התשמ=) םירופ תדועס [ב]
תונמ חולשמ [ג]
םינויבאל תונתמ [ד]
.וללה םיאשונה תא םימכסמ ם"במרה ירבד

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח