רופיכ םוי

רופיכ םויל הנשה שארמ
,ןידה םוי אוה הנשה שאר .םירופיכה םוי עיגהו ,םימי העבש דוע ורבע .רבע הנשה שאר
רפכמ םירופיכה םוי ,הבושתב רזחו ,הריבע רבעש ימ לכ .הרפכה םוי אוה םירופיכה םויו
.אטחמ יקנ םדאכ ,שדח םדאכ ליחתמ אוהו ,ויאטח לע
:םירופיכה םויל הסינכה תא שרדמה ראתמ ךכו

(םוגרתבו םייונישב) ןושארה םויב [ז] ה"ד ל השרפ הבר ארקיו
קחרמל עיגה .התובגל ךלמה ךלהו ,ךלמל סמ תבייחש הנידמל לשמ :רמא יול יבר
.בוחהמ שילש לע םהל רתיו ,והוסלקו הנידמה ילודג ואצי ,הנידמהמ םילימ הרשע
דוע םהל רתיו ,והוסלקו הנידמה ןמ םינוניבה ואצי ,ןילימ השמח קחרמל עיגה
,והוסלקו ףטו םישנו םישנא ,הנידמה ינב לכ ואצי ,הנידמל סנכנש ןויכ .שילש
.שדח ןובשח ליחתנ וישכעמ ,רבע - רבעש המ ךלמה םהל רמא .לכה םהל רתיו

,ןהיתונועמ שילש םהל ריתמ ה"בקהו ,םינעתמ רודה ילודג :הנשה שאר ברעב ךכ
שילש ןהל ריתמ ה"בקהו ,םינעתמ םידיחיה םירופיכה םוי דעו הנשה שארמו
רמוא ה"בקהו ,ףטו םישנו םישנא ,םינעתמ םלוכ םירופיכה םויבו ,ןהיתונועמ
.שדח ןובשח ליחתנ האלהו וישכעמ ,רבע רבעש המ :לארשיל םהל

,ובלולב הזו ותכוסב קסוע הז ,תוצמב םיקוסע לארשי לכ גחה דע םירופיכה םוימו
םהיגורתאו םהיבלולו ה"בקה ינפל םידמוע לארשי לכ גח לש ןושארה בוט םויבו
וישכעמ ,רבע - רבעש המ םהל רמוא ה"בקהו ,ה"בקה לש ומשל םיסלקמו םדיב
.שדח ןובשח ליחתנ

.ה"בקה אוה ךלמה הזה לשמב
?ךלמל בייח םעהש תובוחה םהמ
?לשמנב הנידמה ינב לכ םה ימו ,םיינוניבה םה ימ ,הנידמה ילודג םה ימ

םירופיכה םוי

גכ קרפ ארקיו
:רמאל השמ לא 'ה רבדיו
(וכ
םכל היהי שדק ארקמ אוה םירפכה םוי הזה יעיבשה שדחל רושעב ךא
:'הל השא םתברקהו םכיתשפנ תא םתינעו
(זכ
.
םכילע רפכל אוה םירפכ םוי יכ הזה םויה םצעב ושעת אל הכאלמ לכו
. . . . .:םכיהלא 'ה ינפל
(חכ
.
ברעב שדחל העשתב םכיתשפנ תא םתינעו םכל אוה ןותבש תבש
:םכתבש ותבשת ברע דע ברעמד
(בל
.
רתוי אוה םירופיכה םוי .(בל קוספ) "ןותבש תבש" םירופיכה םויל תארוק הרותה
םירופיכה םויבו ,הכאלמ תושעל רוסא תבשב .ןותבש תבש ,תדחוימ תבש אוה ,תבשמ
.לוכאל רוסא םגו ,הכאלמ תושעל רוסא

.רבע םדאש תוריבעה לע רפכמ אוה ,הרפכ םוי אוה .םירופיכה םוי אוה דחוימ
ורפכתי תוריבעהש ידכ והשמ תושעל ךירצ םדאה .המצעמ תישענ הרפכה ןיא לבא
.הבושתב בושל ךירצ אוה :רקיעבו ,םירופיכה םויב תונעתהל ,םוצל ךירצ אוה .ול

.אמוי תכסממ תוינשמב דמלת ,הבושתה לעו ,םירופיכה םוי לש םינידה לע

?םירופיכה םויב םוצל םיליחתמ יתמ
.ירשתב 'ט ךיראתב רבכ ליחתמ םוצהש םידמול ונממ קוספה תא אצמ
?שפנ יוניע והמ ."םכיתושפנ תא םתיניעו" בותכ קוספב
.האבה הנשמב הבושתה תא אצמ

א הנשמ ח קרפ אמוי תכסמ
רוסא םירופכה םוי
,היתשבו הליכאב
,הציחרבו
,הכיסבו
,לדנסה תליענבו
.הטמה שימשתבו

,םהינפ תא וצחרי הלכהו ךלמהו
,לדנסה תא לוענת היחהו
.רזעילא יבר ירבד
:ןירסוא םימכחו
םגו םילכוא החוראה ןמזב יכ ,יוניע ותואל תובשחנ הייתשו הליכא - היתשבו הליכאב
.םיתוש
.םיצחרתמ אל םירופיכה םויבו ,האנה איה ףוגה תציחר - הציחרבו
ףוגה לע םימוד םירמוח וא ןמש תחירמ - הכיסבו
יוניע איה ףחי הכילה - לדנסה תליענבו
השיאו לעב ןיב תושיא יסחי םויק - הטמה שימשתבו

.ותשא םע יח וניאו םילענ לעונ וניא ,התוש וניאו לכוא וניא םדא םירופיכה םויב
?החפשמ םימייקמ םניאו םילכוא םניא :םיגהונ םה ךכש םירוציה םהימ
?םירופיכה םויב םדא ינב יבגל הזמ דומלל רשפא המ

וישכע קרש ,הלכה םגו ,הפי תוארהל ךירצ ךלמה - םהינפ תא וצחרי הלכהו ךלמהו
םויב םינפה תא ץוחרל םהל רתומ םהינש ןכלו .הלעבל הפי תוארהל הכירצ ,הנתחתה
.םירופיכה
,השלח איה הדיל ירחא השיא .הדליש השיא איה - "היח" - לדנסה תא לוענת היחהו
ליחתמ רשאכ ,ףרוחה תליחתב ,םירופיכה םויב הפחי תכלל הכירצ איה ןיא ןכלו
.ףרוחה
,ךלמל דחוימ ןיד שיש רמאש הז אוה רזעילא יבר .ןירסוא םימכחו .רזעילא יבר ירבד
.רזעילא יברכ הכלהו ,וילע םיקלוח םימכח .תדלויו הלכ

ד הנשמ ח קרפ אמוי תכסמ
,םירופכה םויב ןתוא ןינעמ ןיא תוקוניתה
,םיתנש ינפלו הנש ינפל םתוא ןיכנחמ לבא
:תוצמב ןיליגר ויהיש ליבשב
תודליו ,13 ליגמ תוחפ םידלי :הווצמ רב ליג ינפל ,םינטק םידלי ולא - תוקוניתה
קלח םימצ םה לבא ,םירופיכה םויב םויה לכ םינעתמ םניא םינטק םידלי .12 ליגמ תוחפ
,11 וא 10 ליגב תונב .תועש המכ םימצ - 10 וא 9 ליגב םינבו ,9 וא 8 ליגב תונב .םויה ןמ
,12 ליגב תונב .םוצל לגרתהל ידכ ,םלש םוי ,םילוכי םה םא םימצ ,12 וא 11 ליגב םינבו
.לארשי םע לכ ומכ םוצל םיבייח םהו ,םירגובמל םיבשחנ 13 ליגב םינבו

םירופיכה םויו הבושת

ח הנשמ ח קרפ אמוי תכסמ
.הבושתה םע ןירפכמ - םירופכה םויו התימ
.השעת אל לעו השע לע :תולק תוריבע לע תרפכמ - הבושת
,הלות איה תורומחה לעו
:רפכיו םירופכה םוי אביש דע
םירופיכה םוי םג .ויתונווע ול םירפכתמ םדא לש ותתימ ןמזב - םירופיכה םויו התימ
.השעש המ לע טרחתהו ,הבושתב רזח םא הז לכ לבא .ויתונווע לע םדאל רפכמ
לעו ,דימ תולק תוריבע לע תרפכמ הבושתה ,הבושתב בשש םדא - תרפכמ הבושת
:הבושת תוכלהב ם"במרה בתוכ ךכו .םירופיכה םויב קר - תורומח תוריבע

ז הכלה ב קרפ הבושת תוכלה ם"במר
החילסו הליחמ ץק אוהו ,םיברלו דיחיל :לכל הבושת ןמז אוה םירופכה םוי
.םירופכה םויב תודותהלו הבושת תושעל לכה םיבייח ךכיפל .לארשיל
לידבמ ם"במרה .ךשמהב םיאבומה םירבדב ם"במרה ןתונ הבושתה יניינע לש םוכיס
.םדאל רפכתמ אטח לכ יתמ ריבסמו ,םינוש םיאטח ןיב

ד הכלה א קרפ הבושת תוכלה ם"במר
שי ,רפכמ םירופכה םוי לש ומצעו ,לכה לע תרפכמ הבושתהש יפ לע ףא
.ןמז רחאל אלא םירפכתמ ןיאש תוריבע שיו ,ןתעשל םירפכתמ ןהשתוריבע
םשמ זז וניא ,הבושת השעו ,תרכ הב ןיאש השע תוצמ לע םדא רבע ?דציכ
.'וגו "םכיתובושמ אפרא םיבבוש םינב ובוש" רמאנ ולאבו .ול ןילחומש דע
,הבושת השעו ,ןיד תיב תתימ אלו תרכ הב ןיאש השעת אל תוצמ לע רבע
."םכילע רפכי הזה םויב יכ" רמאנ ולאבו ,רפכמ םירופכה םויו הלות הבושת
,ןילות םירופכה םויו הבושת ,הבושת השעו ןיד תיב תותימו תותירכ לע רבע
דע הרומג הרפכ ול רפכתמ ןיא םלועלו ,הרפכה ול ןירמוג וילע ןיאבה ןירוסיו
."םנוע םיעגנבו םעשפ טבשב יתדקפו" רמאנ ולאבו .ןירוסי וילע ואוביש
,םשה תא ללחמה לבא .רבעש העשב םשה תא לליח אלשב ?םירומא םירבד המב
ןירוסי וילע ואבו ,ותבושתב דמוע אוהו ,םירופכה םוי עיגהו ,הבושת השעש פ"עא
,ןירוסיו םירופכה םוי הבושת :אלא .תומיש דע הרומג הרפכ ול רפכתמ וניא -
ןועה רפוכי םא 'וגו תואבצ 'ה ינזאב הלגנו" רמאנש .תרפכמ התימו ,ןילות ןתשלש
."ןותומת דע םכל הזה
:ם"במרה ירבד םוכיס
ול ןילחומש דע םשמ זז וניא
תרכ הב ןיאש השע תוצמ
רפכמ םירופכה םויו הלות הבושת
תרכ הב ןיאש השעת אל תוצמ
ןיד תיב תתימ אלו
,ןילות םירופכה םויו הבושת
,הרפכה ול ןירמוג וילע ןיאבה ןירוסיו
הרומג הרפכ ול רפכתמ ןיא םלועלו
ןירוסי וילע ואוביש דע
ןיד תיב תותימו תותירכ
- ןירוסי וילע ואבו ,םירופכה םוי עיגהו
.תומיש דע הרומג הרפכ ול רפכתמ וניא
םשה תא ללחמה

ט הנשמ ח קרפ אמוי תכסמ
,בושאו - אטחא ,בושאו - אטחא רמואה
.הבושת תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא
- רפכמ םירופכה םויו - אטחא
.רפכמ םירופכה םוי ןיא
,םוקמל םדא ןיבש תוריבע
.רפכמ םירופכה םוי
,וריבחל םדא ןיבש תוריבע
.ורבח הצריש דע ,רפכמ םירופכה םוי ןיא

?הבושת תושעל קיפסמ וניא "בושאו אטחא" רמואה עודמ
?ול רפכי אל םירופיכה םוי - "רפכמ םירופיכה םויו אטחא" רמואה עודמ
?ורבחל אטח םדאש תוריבע לע רפכמ ונניא םירופיכה םוי עודמ

(ךשמה) ט הנשמ ח קרפ אמוי תכסמ
:הירזע ןב רזעלא יבר שרד וז תא
.(ז"ט ארקיו) "ורהטת 'ה ינפל םכיתאטח לכמ"
,םוקמל םדא ןיבש תוריבע
.רפכמ םירופכה םוי
,ורבחל םדא ןיבש תוריבע
,רפכמ םירופכה םוי ןיא
.ורבח תא הצריש דע
םוי ןיא ורבחל םדא ןיבש תוריבע" הנשמה ירבד תא קוספה תרזעב ריבסמ רזעילא יבר
"ורהטת 'ה ינפל םכיתאטח לכמ" רמוא קוספה ."ורבח תא הצריש דע רפכמ םירופיכה
תוריבעמ - 'ה ינפל םכיתואטח לכמ :ךכ קוספה תא שרפמ רזעילא יברו .(ז"ט ארקיו)
םתרבעש תוריבעמ לבא .הבושת ושעת םא םירופיכה םויב ורהטת םהמ - 'הל םאטחש
.םכל חלסי אוה םג ,ול םתאטחש ,רבחהש ךירצ .הבושתב יד אל ,םכלש םירבחל

(ךשמה) ט הנשמ ח קרפ אמוי תכסמ
:אביקע יבר רמא
!לארשי םכירשא
,ןירהטימ םתא ימ ינפל
?םכתא רהטמ ימ
!םימשבש םכיבא
,(ו"ל לאקזחי) "םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו" :רמאנש
, (ד"י הימרי) "'ה לארשי הוקמ" :רמואו
,םיאמטה תא רהטמ הוקמ המ
.לארשי תא רהטמ אוה ךורב שודקה ףא

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח