םינש ישאר העברא

:א הנשמ ,א קרפ הנשה שאר
:םה םינש ישאר העברא
.םילגרלו םיכלמל הנשה שאר
- ןסינב דחאב
.המהב רשעמל הנשה שאר
.ירשתב דחאב :םירמוא ןועמש יברו רזעלא יבר
- לולאב דחאב
,תולבוילו ןיטימשלו םינשל הנשה שאר
.תוקרילו העיטנל
- ירשתב דחאב
.יאמש תיב ירבדכ ,ןליאל הנשה שאר
.וב רשע השמחב םירמוא ללה תיב
- טבשב דחאב

:המדקה
ןמז תאו הלחתהה ןמז תא עובקל םיכירצ ונחנא ,המ ןמז ךשמנש רבד םישוע ונחנאשכ
יתמ תעדל ךירצ ,שדוחל הריד םירכוש םא :לשמל .םישוע ונחנאש המ לש םויסה
.חולה יפל שדוחל ןושארב וא ,הרידב רוגל וסנכנ וב םויב :שדוחה ליחתמ
תנש :לבא .ולש תדלוהה םויב ףלחתמ םדא לכ לש וליג .רחא ךיראתב דלונ םדא לכ
דימלת .םוי ותואב התכ םילוע םידימלתה לכו ,רבמטפסל ןושארב הליחתמ םידומילה
םילוכי ונא .רבמטפסל ןושארב התכ הלעי אוה םג ,הנש עצמאב רפסה תיבל סנכנש
םימיה תא תראתמ הנשמה ."םידימלתל הנשה שאר" אוה רבמטפסל ןושארהש רמול
.םינוש םיניינעל הנשה שאר םהש

?עודמ ?הנשמב םישדוחה םיבותכ רדס הזיאב
?יעיבשה הזיאו ,ןושארה שדוחה אוה שדוח הזיא

- םילגרלו םיכלמל הנשה שאר ןסינב דחאב
לכ לש םינשה ןובשחל השדח הנש הליחתמ ןסינ שדוחב - םיכלמל הנשה שאר
הנושאר הנש םה רדאו טבש םישדוחה ,טבש שדוחב ךולמל ליחתמ ךלמ רשאכ .ךלמ
שדוחב רפסה תיבל סנכנש דליה ומכ) .הינש הנש הליחתמ ןסינ שדוחבו ,ךלמה לש
.(יאמ

,ןסינ שדוחב םיליחתמ םילגרה שלש ?םיגחה רדס והמ - םילגרל ... הנשה שאר
,חספ :הזה רדסה יפל םיגחה םה םילגר שלש - ןכלו .ןושארה שדוחה אוה ןסינ יכ
.תוכוסו תועובש

:אבה קוספב "םילגר" יוטיבה שוריפ המ
(די,גכ קרפ תומש) ."הנשב יל גחת םילגר שלש"

א הכלה א קרפ הנשה שאר אתפסות
.םיתב רכשל ףא םירמוא שיו ,... םישדחל םילגרלו םיכלמל הנשה שאר ןסינ
תמ .הזלו הזל הנש ןינומ רדאב ויתחת רחא דמעו רדאב תמ ?םיכלמל דציכ
רחא דמעו רדאב תמ .הזלו הזל הנש ןינומ ,ןסינב ויתחת רחא דמעו ןסינב
.ינשל תינמנ היינשהו ,ןושארל תינמנ הנושארה ,ןסינב ויתחת
םדא םאש תרמוא תאז ."םיתב רכשל ףא םירמוא שיו" בותכ אתפסותב
ןסינ שדוח עיגה רשאכ - "הנשל תרכשומ הרידה " בותכ הזוחבו הריד ריכשה
תא לבקל ידכ תושעל המ .טבש שדוחב בתכנ הזוחה םא וליפא ,הנש הרמגנ -
12-ל תרכשומ הרידה" הזוחב בותכל :דואמ טושפ ?שדוח 12-ל הרידה
!"שדוח
?םינש שלש ךלמ ךולמי חול תונש יתש ךשמבש ןכתי ךיא

.המהב רשעמל הנשה שאר לולאב דחאב
.ירשתב דחאב םירמוא ןועמש יברו רזעלא יבר
ןמזב .תוריפה תא םירשעמ לארשי ץראב :"רשעמ" לש םינוש םיגוס םיריכמ ונחנא
לכב .תוריפהמ תירישע אוהש רשעמה תא םייווללו םינהוכל םינתונ ויה שדקמה תיב
ויה שדקמה תיב ןמזב .םיינעל םיחיוורמ םהש ףסכה ןמ רשעמ םידוהי םינתונ םלועה
:ודלונש תומהבה תא םג םירשעמ

ו קרפ תורוכב תוכלה ם"במר
ודלויש תורוהט תומהב לכמ הרשעמ דחא שירפהל השע תוצמ :א הכלה
לכו רמאנש דבלב ןאצו רקבב אלא תגהונ וז הווצמ ןיאו ,הנשו הנש לכב םדאל
.'וגו ןאצו רקב רשעמ
הצוחבו ץראב גהונו ,ןישדקומב אל לבא ןילוחב גהונ המהב רשעמ :ב הכלה
...הזה ןמזב המהב רשעל ורסא םימכח לבא ,תיבה ינפב אלשו תיבה ינפב ץראל
תעבוק הנשמה .הנשה ךשמב ודלונ תומהב וליא תעדל ךירצ ,תומהבה תא רשעל ידכ
דחאב - ןועמש יברו רזעלא יבר יפלו ,לולאב דחא אוה המהב רשעמל הנשה שארש
םירשעמו ,הנש התוא תונב םה לולאב דחא דע ודלונש תומהבה לכ ,הז יפל .ירשתב
.דחיב םתוא
.יבצ ,השבכ ,הרפ ,לוגנרת ?רשעל ךירצ תואבה תויחהמ וליא
?תומהב םירשעמ םויה םאה

.תוקרילו העיטנל תולבוילו ןיטימשלו םינשל הנשה שאר ירשתב דחאב
םיליחתמ וב םויה אוה ,הנשה שאר ,ירשתב ןושארה (א) :םינשל הנשה שאר
חולה יפל השדח הנש הליחתמ הנשה שארב ?םינשה ןובשח והמו .םינשה ןובשח תא
.ירבעה
הנשה שאר ןכ לע .אוה ךורב שודקה ינפב ןידל םידמוע םדא ינב לכ הנשה שארבו (ב)
.ןידה םוי אוה
תא םירפוס ונאש איה הביסהו .ירשת שדוחב :יעיבשה שדוחב ליחתמ הנשה שאר
,ןושארה שדוחה אוה ןסינ ןכל .םירצמ תאיצי שדוח אוה ,ןסינ שדוחמ םישדוחה
שדוחב ,ירשתב ,הנשה שארב הליחתמ הנשה ,תאז לכבו .יעיבשה שדוחה אוה ירשתו
.יעיבשה
תויולתה תווצמ םה לבויו הטימש - תולבוילו ןיטימשל ... הנשה שאר
.הנשה שארב םיליחתמ םהו ,ץראב
שלש .הלרע ןיינעל איה העיטנל הנשה שאר - תוקרילו העיטנל ... הנשה שאר
דחאב תוליחתמ םינשהו ,הליכאב תורוסא תוריפה ץע לכ לש תונושארה םינשה
ךירצ לארשי ץראב .תורשעמ ןיינעל אוה תוקריל הנשה שאר .הנשה שאר אוה ,ירשתב
לש תוריפה תא םירשעמ הנש לכבו ,הנש לכב וחמצש תוקריהו תוריפה תא רשעל
.תורשעמ ןיינעל םינשה תא בשחל םיליחתמ וב םויה אוה ירשתב דחא .הנש התוא

אי הכלה ה קרפ תומורת תוכלה ם"במר
הרבעש הנש תוריפמ אלו ,הרבעש הנש תוריפ לע וז הנש תוריפמ ןימרות ןיא
ברע קרי טקיל ."הנש הנש" רמאנש .המורת הניא םרת םאו ,וז הנש תוריפ לע
ןימרות ןיא ,שמשה האבש רחא טקילו רזחו ,שמשה האב אלש דע הנשה שאר
.ןשי הזו שדח הזש ,הז לע הזמ
גורתא טקילו רזחו ,שמשה אב אלש דע טבשב ו"ט ברעב גורתא טקיל םא ןכו
הנשה שאר ירשתב דחאש ינפמ ,הז לע הזמ ןימרות ןיא ,שמשה האבשמ רחא
.ןליאה תורשעמל הנשה שאר טבשב ו"טו ,תוקריו תוינטקו האובת תורשעמל
:בתוכ ם"במרה
טקילו רזחו ,שמשה האב אלש דע הנשה שאר ברע קרי טקיל"
."שמשה האבש רחא
?העיקש ירחא הנשה שאר ברע תוקרי (ףוטקי=) טקלי םדאש ןכתי ךיא
?תוקריה תא ףוטקי אוהש רשפא יתמ

,יאמש תיב ירבדכ - ןליאל הנשה שאר טבשב דחאב
.וב רשע השמחב םירמוא ללה תיב
,ללה תיב תעדכ איה הכלהה .תונליאל הנשה שאר אוה ,טבשב ו"ט תא םיריכמ ונא
.טבשב ו"טב תונליאל הנשה שאר תא םיריכמ ונא ןכלו

אוה ירשתב דחאש ךכל המוד רבדה ?תונליאל הנשה שאר אוה טבשב ו"ט המ ןיינעל
הנש לכב .תוקריה תאו תוריפה תא רשעל ךירצ לארשי ץראב .תוקריל הנשה שאר
הנש תוריפ םע תחא הנש תוריפ בברעל רוסאו ,הנש התוא לש תוריפה תא םירשעמ
.טבשב ו"ט - תוריפב .ירשתב ןושאר - תוקריב ?הז ןיינעל הנשה שאר יתמ .תרחא
:םדוקה רוקמב ם"במרה ירבד תא ארקנו רוזחנ

אי הכלה ה קרפ תומורת תוכלה ם"במר
גורתא טקילו רזחו שמשה אב אלש דע טבשב ו"ט ברעב גורתא טקיל םא ןכו
הנשה שאר ירשתב דחאש ינפמ הז לע הזמ ןימרות ןיא שמשה האבשמ רחא
.ןליאה תורשעמל הנשה שאר טבשב ו"טו ,תוקריו תוינטקו האובת תורשעמל

?ריכמ התא הנשמב םירכזומה םינשה ישארמ הזיא
?ךתעדל רתויב בושחה םהמ הזיא

?תעדיה

רוזח
אתפסות
,(הנשמה תפוקתב ויחש םימכחה) םיאנתה ירבד תא ללוכה רפס איה אתפסותה
.הנשמב וללכנ אל םהירבד לבא

רוזח
ץראב תויולתה תווצמ
ןתוא םימייקמו ,ץראב תויולתה תווצמ ןה המדאה תדובעב תויולתה תווצמה
.לארשי ץראב קר

רוזח
לבויו הטימש
רכיאהו ,רקפה ןה תודשה לכ הטימש תנשב ."הטימש" תנש איה תיעיבש הנש לכ
.תודשב דבוע וניא
.ישפוחל םיאצוי םידבעו ,רקפה ןה תודשה לכ לבויב םג ."לבוי" שי הנש םישימח לכב
.תגהונ הנניא לבויה תנש םויה

רוזח
ם"במר
הנשמל שוריפ רביחו ,םירצמבו דרפסב יח .ןומימ ןב השמ יבר אוה ם"במר
.לארשי םע לש רתויב םיבושחה םירפסה דחא אוהש ,"הרות הנשמ" רפסה תאו
.םיקסופה ירפסבו דומלתב םירכזנה םיניינעה לכ לש םוכיס אוה רפסה

רוזח
ללה תיבו יאמש תיב
.ינשה שדקמה תיב ימיב הכלה ורוהש םימכח ויה ללהו יאמש
קוספלו הרות דומלל וכישמהו ,םכרד תא םהידימלת וכישמה םתומ רחאל
.הכלה
ללכ ךרדבו ,תובר תוקולחמ ויה ללה תיבו יאמש תיב לש םידימלתה ןיב
.ולקה ללה תיבו , ורימחה יאמש תיב

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח