בא-זומת שדוח תארוהל הרומל ךירדמ

,הלא םישדוחב םירצקמ ונא ןכלו ,רפסה יתבב השפוחה ישדוח םה באו זומת ישדוח
.םירבד ירקיע םיגיצמו
תוללוכ ןברוחה תוינעת ירהש ,תבט שדוחב ונאבהש המ תא הז שדוחב רומאל ףרצל שי
.באב העשתו זומתב רשע העבש ,תבטב הרשע תא
יכרצל םאתהב אשונב קוסעי הרומהו ,ןאכ ואבוה אל םירצמה ןיב לש לבאה יניינע
.ותתיכ

ו הנשמ ד קרפ תינעת תכסמ הנשמ
,זומתב רשע העבשב וניתובא תא ועריא םירבד השימח
:באב העשתב השמחו
זומתב רשע העבשב
לגעה אטחב תוחולה תא רבש השמ ,תוחולה ורבתשנ
ןושאר תיב לע רוצמה ןמזב ,דימתה לטבו
ינש תיבב םילשוריל וסנכנ םיאמורה ,ריעה העקבוהו
הרותה תא ףרש ,ינש תיב ימיב ,ינווי רש ,הרותה תא סומטסופא ףרשו
שדקמה תיבב םלצ דימעה סומוטסופא .לכיהב םלצ דימעהו
באב העשתב
םילגרמה אטח רחאל ,ץראל וסנכי אלש וניתובא לע רזגנ
ןושאר תיב ןברוח הנושארב תיבה ברחו
ינש תיב ןברוח ,הינשבו___
הבכוכ רב דרמ ןמזב ,רתיב הדכלנו
ינש תיב ןברוח רחאל םילשורי השרחנ .ריעה השרחנו
:החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ

.םתושחרתה רדס יפל הנשמב םירכזומה תוארואמה תא רדס
לגעה אטחב תוחולה תא רבש השמ ,תוחולה ורבתשנ
םילגרמה אטח רחאל ,ץראל וסנכי אלש וניתובא לע רזגנ
ןושאר תיב לע רוצמה ןמזב ,דימתה לטבו
ןושאר תיב ןברוח הנושארב תיבה ברחו
ינש תיב ימיב ,ינוי רש ,הרותה תא סומטסופא ףרשו
שדקמב םלצ דימעה סומוטסופא .לכיהב םלצ דימעהו
ינש תיבב םילשוריל וסנכנ םיאמורה ,ריעה העקבוהו
ינש תיב ןברוח ,הינשב תיבה ברחו
ינש תיב ןברוח רחאל םילשורי השרחנ .ריעה השרחנו
הבכוכ רב דרמ ןמזב ,רתיב הדכלנו

ה קרפ תוינעת תוכלה ם"במר
א הכלה
ררועל ידכ ןהב ועריאש תורצה ינפמ םהב םינעתמ לארשי לכש םימי םש שי
...הבושתה יכרד חותפלו תובבלה

ב הכלה
:ןה ולאו
,הראשנה לארשי תלחג תיבכנו םקיחא ןב הילדג גרהנ ובש ,ירשתב ישילש םוי
,ןתולג םתהל בביסו ___
רוצמב האיבהו םלשורי לע עשרה רצאנדכובנ לבב ךלמ ךמס ובש ,תבטב ירישעו
.קוצמבו ___
:וב ועריא םירבד השימחו ,זומתב רשע העבשו
,תוחולה ורבתשנ ___
,ןושאר תיבמ דימתה לטבו ___
,ינש ןברוחב םלשורי העקבוהו ___
,הרותה תא עשרה סומוטסופא ףרשו ___
.לכיהב םלצ דימעהו ___

ג הכלה
:וב ועריא םירבד השמחו ,באב העשתו
,ץראל וסנכי אלש רבדמב לארשי לע רזגנ
הנושארב תיבה ברחו
,היינשבו ___
ךלמ םהל היהו ,לארשימ תובברו םיפלא הב ויהו ,המש רתיבו ,הלודג ריע הדכלנו
,חישמה ךלמה אוהש םימכחה ילודגו לארשי לכ ומידו ,לודג___
,םיוג דיב לפנו .שדקמה ןברוח ומכ הלודג הרצ התיהו .םלוכ וגרהנו___
תאו לכיהה תא םודא יכלממ עשרה סופורסונרוט שרח ,תונערופל ןכומה םויב ובו
."שרחת הדש ןויצ" (ו"כ והימרי) םייקל ויביבס___

?םהמ .הנשמב ונדמלש המישרל תומוצ ינש דוע ףיסומ ם"במרה
?שדקמה תיב ןברוחל םירושק םה ךיא
רחאל לארשי ץראב ידוהיה בושיה ףוס אוהש ,הילדג םוצ תא ףיסומ ם"במר
.םילשורי לע רוצמה תליחת אוהש ,תבטב הרשע תאו ,ןושאר תיב ןברוח

תופסונ תויונערופ ךל עודי םאה ?"תונערופל ןכומה" םויה והזיא
?םוי ותואב ורקש
םלועה תמחלמ תליחתו דרפס שוריג .תונערופל ןכומ םוי אוה באב העשת
.באב העשתב ויה הנושארה

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח