רפושה

רפוש תעיקת עומשל הווצמה

א,טכ קרפ רבדמב
,שדחל דחאב ,יעיבשה שדחבו
,םכל היהי שדק ארקמ
.ושעת אל הדבע תכאלמ לכ
.םכל היהי העורת םוי
םירפוס ונממו ,ןסינב םיליחתמ ירבעה חולב םישדוחה .ירשת שדוח אוה יעיבשה שדוחה
.הכאלמ וב תושעל רוסאו ,גח היהי ,שדוחל דחאב ,יעיבשה שדוחב יכ רמוא קוספה .םישדוח
.העורת םוי אוה :הזה גחה תא דחיימ רבד דועו

ךיאו ?"הדובע תכאלמ" יהמו ?"שדוק ארקמ" שוריפ המ .םינבומ םניאש םייוטיב קוספב שי
םיגגוח ונא וליאו ,ירשת שדוחל דחאב אוה הנשה שאר יכ וב בותכ םג ?"העורת" םיעימשמ
.ירשת שדוחל ינשבו ןושארב ,לארשי ץראב םג ,הנשה שאר תא

- "םכל היהי העורת םוי":הנשה שארל תדחוימה הווצמב דחוימב קוסענ ונלש דומילב
ךיא ?םיעימשמ תועורת המכ ?העורת םיעמשמ ךיא .העורת לוק עימשהל הווצמ
.הנשה שאר תכסמב ינש קרפ לש תוינשמה תרזעב דמלנ הז לכ - ?םיעמוש

ה-ד,אפ קרפ םילהת
:ונגח םויל הסכב רפוש שדחב ועקת
:בקעי יהלאל טפשמ אוה לארשיל קח יכ
דוד תדוצמ
:רפוש ועקת ,ןושארה םויב :רמול הצר .שדוחה תלחתהב - שדוחב
.הנשה שאר אוהו ,גח םוי וב תויהל דעוימה ןמזב - הסכב
.טפשמה םוי אוה יכ ,לארשי לע םוקמה תרזג ,קח איה איהה העיקתה - קח יכ
:טפשמב תוכזל ,הבושתה לע זרזל העיקתה האבו

.רבדמב רפסב קוספה לש שוריפכ םילהתב קוספה תא ןיבהל רשפא

:םיקוספה ינש תא הוושנ
בותכ םילהתב בותכ רבדמבב
הסכב שדוחל דחאב
רפוש שדחב ועקת םכל היהי העורת םוי
.רפושב עוקתל םיכירצ עודמ רבסה םג רפוש תעיקת תווצמל ףסונב שי םילהתב
."דוד תודוצמ" שוריפב רזעה ?רבסהה והמ


?רפושה תא םישוע הממ

(ה,ב תוינשמ ךותמ) ג קרפ הנשה שאר
,ןירשכ תורפושה לכ
.ןרק אוהש ינפמ ,הרפ לשמ ץוח

:רמוא הדוהי יבר
.םירכז לשב ןיעקות הנשה שארב

בותכה ,רחא קוספב ."םכל היהי העורת םוי" בותכ רבדמב רפסב ונדמלש קוספב
ארקיו) "שדוחל רושעב ,יעיבשה שדוחב העורת רפוש תרבעהו" בותכ ,ארקיו רפסב
."רפוש"ב םיעימשמש תולוק םה "העורת" יכ םידמל ונא דחי םיקוספה ינשמ .(ט,הכ
לעיה וא ליאה לש ןרקל קר .רפוש םיארוק אל הרפה לש ןרקל .םינרק שי הרפל
.עוקתל םילוכי םהב קר ןכלו ,רפוש םיארוק

ךירצ עודמ .ףופכ אוהש ,ליא לש רפושב םיעקות הנשה שארבש ,רמוא הדוהי יבר
שיאה .ןידה םויב דמוע אוהש רוכזל ךירצ םדא הנשה שארב יכ ?ףופכ רפושב עוקתל
.ףופכ אוה םג - וב עקות אוהש רפושהו ,ףופכ דמוע ללפתמה

א הכלה א קרפ רפוש תוכלה ם"במר
.הנשה שארב רפושה תעורת עומשל הרות לש השע תוצמ
.(ט"כ רבדמב) "םכל היהי העורת םוי" רמאנש
.ףופכה םישבכה ןרק אוה ,וב ןיעקותש רפושו
.שבכה ןרקמ ץוח ןילוספ תורפושה לכו

."רפושה תעורת" עומשל הווצמ שי יכ בתוכ ם"במרה
בותכ אלו ,"העורת םוי" קר בותכ איבמ ם"במרהש קוספב לבא
?ם"במרה תאז דמל ןיינמ .רפושב איה העורתהש
ותעדו ,םירשכ תורפושה לכש תחא העד :תועד יתש ונדמל הנשמב
.םיעקות רכז ליא לש רפושב קרש ,הדוהי יבר לש
?ם"במרה קספ ימ ומכ

?רפוש לוק םיעמוש ךיא

ז הנשמ ג קרפ הנשה שאר
,םטיפה ךותל וא ,תודה ךותל וא ,רובה ךותל עקותה
,אצי עמש רפוש לוק םא
.אצי אל - עמש הרבה לוק םאו

,תסנכה תיב ירוחא רבוע היהש ימ ןכו
,תסנכה תיבל ךומס ותיב היהש וא
- הליגמ לוק וא רפוש לוק עמשו
,אצי ובל ןויכ םא
.אצי אל ואל םאו
,עמש הזו עמש הזש יפ לע ףא
.ובל ןויכ אל הזו ובל ןויכ הז

:הנשמה רואיב
.המדאב הריפח - רוב
.ףתרמ - תוד
.הלודג תיבח - סטיפ
םידוהיל רוסא היה רשאכ ,תורצ לש םימיב רפושב ועקתש םישנא לע תרפסמ הנשמה
יתמ הריבסמ הנשמה .םש םיעקותו םיפתרמל םיסנכנ ויה םידוהי .רפושב עוקתל
,ררועמ רפושה לוקש דהה תא אלו ,רפושה לוק תא םיעמוש םא :רפוש לוק אוה לוקה
לוק הז ןיא ,רפוש-דה םיעמוש םא .העיקת תבוח ידי אצי עמושהו ,רפוש תעיקת יהוז
.ותבוח ידי אצוי עמושה ןיאו ,רפוש
תעיקת תא עמשש וא ,תסנכ תיב דיל רבוע היהש םדאב קסוע הנשמה לש ינשה יצחה
רפושה לוק תא עומשל ןווכתהש םדא ןיב הנשמה הלידבמ ןאכו .תיבב אוהשכ רפושה
.הווצמה תא םייקל ןווכתה אל לבא ,עמשש םדא ןיבל ,הווצמה תא םייקל ידכ
.רפוש תעיקת עומשלו רוזחל ךירצ אוהו ,אצי אל ינשהו ,רפוש תבוח ידי אצי - ןושארה

ז הכלה ,ב קרפ ,הנשה שאר אתפסות
,תסנכה תיב ירוחא ונאצ ץיברהש העור
,תסנכה תיב ירוחא לטומ היהש הלוח ןכ
,תסנכה תיבל ךומס ותיב היהש ימו
- הליגמ לוק וא רפוש לוק עמשו
.אצי אל - ואל םאו ,אצי ובל ןויכ םא
:עמש הזו עמש הזש פ"עא
.ובל ןויכ אל הזו ,ובל ןויכ הז
.אצי אל ובל ןויכ אלש הזו ,אצי ובל ןויכש הז
.בלה תנוכ רחא אלא ךלוה לכה ןיאש
."ךינזא בישקת םבל ןיכת" :רמאנש
."הנרוצת יכרד ךיניעו ,יל ךבל ינב הנת" רמואו

.ןתוא אצמ .הנשמבש הלא לע תופסונ תואמגוד שי אתפסותב
?הנשה שארב הערמל ןאצה םע תאצל םדאל רתומ םאה
.ותוא אצמ .הנווכה ןיינעל םוכיס טפשמ שי אתפסותב
:םיקוספ ינשמ החכוה אתפסותב שי הז טפשמל
."ךנזא בישקת םבל ןיכת 'ה תעמש םיונע תואת" :זי,י קרפ םילהתב אוה ןושארה קוספה
םבלשכ ,התע םג ןכל ,םיונע תואת תואלמל תעמש םלועמ אלה - תואת :דוד תדוצמ
.םתואת אלמו םהילא עמש ,בלה תנווכב ללפתהל ןוכנ
."הנרוצת יכרד ךיניעו ,יל ךבל ינב הנת" :וכ,גכ קרפ ילשממ אוה ינשה קוספה
אוהש ,ליכשת יכ ,הנרוצת יכרד ךיניע זאו ,ירמא ןיבהל ךבבל ןכה - הנת :דוד תדוצמ
.רשיה ךרד
.רתויב בושחה רבדה איה בלה תנווכש ןויערה תא םקוספה ןמ דחאב אצמ

בלה תנווכ רחא ךלוה לכה

ח הנשמ ג קרפ הנשה שאר
.(ז"י תומש) "לארשי רבגו ודי השמ םירי רשאכ היהו"
?המחלמ תורבוש וא ,המחלמ תושוע השמ לש וידי יכו
,הלעמ יפלכ םילכתסמ לארשי ויהש ןמז לכ :ךל רמול אלא
.םירבגתמ ויה ,םימשבש םהיבאל םבל תא ןידבעשמו
.ןילפונ ויה - ואל םאו
:רמוא התא רבדב אצויכ
,סנ לע ותוא םישו ,ףרש ךל השע"
(א"כ רבדמב) ."יחו ותוא הארו ךושנה לכ היהו
?היחמ שחנ וא ,תיממ שחנ יכו
,הלעמ יפלכ ןילכתסמ לארשיש ןמזב ,אלא
.םיאפרתמ ויה ,םימשבש ןהיבאל םבל תא ןידבעשמו
.םיקומינ ויה - ואל םאו
.בלה תנווכ רחא ךלוה לכה :תמדוקה הנשמב אבוהש ןויערה תא הכישממ הנשמה
.לארשי םע תלצהב םג ךכ ,הווצמה תא םייקמ עומשל ןווכתמש ימ קר ,רפושב ומכ
תמחלמב וידי תא םירמה השמ לש רואיתה - ןושארה .םיקוספ ינשל רואיב הנשמב
לש וידי םאה :תלאוש הנשמהו .םיחצנמ לארשי - וידי תא םירמ השמ רשאכו ,קלמע
.םימשל לכתסהל לארשיל הארמו ,וידי תא םירמ השמ :הבושתהו ?םיחצנמ השמ
קוספה רואיב ךכו .ןוחצינל תמרוגה איה ,םימשל םילכתסמה ,לארשי לש בלה תנווכ
תושעל הבושת לביקו ,'הל השמ ללפתה ,םישחנ לש הכמב ושנענ לארשי רשאכ .ינשה
:אלא ?אפרתהל ידכ שחנה לע לכתסהל קיפסמ יכו .אפרתמ וילע לכתסמה לכש ,שחנ
.רקיעה איה בלה תנווכ

.רקיעה איה בלה תנווכש ךכל המגוד ןת
אוה תחא םעפ ,קוידב השעמ ותוא השוע התא :םירבח יפלכ תוגהנתה לע בושח
.בלה תנווכ ללגב לכהו .ער השעמל בשחיי אוה תרחא םעפו ,בוט השעמל בשחנ

חלשב קלמעד 'סמ - חלשב לאעמשי יברד אתליכמ
וא ,לארשי תא תורבגמ השמ לש וידי יכו ,"רבגו ודי השמ םירי רשאכ היהו"
,הלעמ יפלכ וידי תא היבגמ השמ היהש ןמז לכ ,אלא ?קלמע תא תורבוש וידי
ה"בקהו ,ןכ תושעל השמ תא דקיפש ימב ןינימאמו ,וב ןילכתסמ לארשי ויה
.תורובגו םיסנ םהל השוע
תיממ שחנ יכו .(ח אכ רבדמב) "ףרש ךל השע השמ לא 'ה רמאיו" וב אצויכ
ימב ןינימאמו ,וב ןילכתסמ לארשי ויה ,ןכ השוע היהש ןמז לכ ,אלא ?היחמו
.תואופר םהל חלוש ה"בקהו ,ןכ תושעל השמ תא דקיפש
,ךאלמל הנהמ םדה המ יכו .(גי בי תומש) 'וגו "תואל םכל םדה היהו" וב אצויכ
לע םדה ןמ ןינתונו ,ןכ ןישוע לארשי ויהש ןמז לכ ,אלא ?לארשיל הנהמ המ וא
."חתפה לע 'ה חספו" רמאנש ,םהילע סח ה"בקה ,םהיחתפ

תא הריבסמה ,תניינעמ תפסות שי ןאכ תאבומה אתליכמב
."הלעמ יפלכ םילכתסמ" הנשמה ירבד תועמשמ
?הזה יוטיבה תא אתליכמה תשרפמ ךיא

?תעדיה

רוזח
לאעמשי יברד אתליכמ
.תומש רפס לע ,הכלה לש םיאשונב רקיעב , םימכח תושרד לש רפס אוה אתליכמה
.אביקע יבר לש ודימלת היהש ,לאעמשי יבר ךרע רפסה תא
ושדוחב שדוח ןכותל הרזח