הנשה שאר תליפת הנבמ

ה הנשמ ד קרפ הנשה שאר
:תוכרב רדס
,"םשה תשודק"ו "תורובג"ו "תובא" רמוא
.עקות וניאו ,ןהמע "תויכלמ" ללוכו
,עקותו - "םויה תשודק"
, עקותו - "תונורכז"
,עקותו - "תורפוש"
."םינהכ תכרב"ו "האדוה"ו "הדובע" רמואו
.ירונ ןב ןנחוי יבר ירבד
:אביקע יבר ול רמא
?ריכזמ אוה המל ,"תויכלמ"ל עקות וניא םא
:אלא
,"םשה תשודק"ו "תורובג"ו "תובא" רמוא
.עקותו - "םויה תשודק" םע "תויכלמ" ללוכו
,עקותו - "תונורכז"
,עקותו - "תורפוש"
."םינהכ תכרב"ו "האדוה"ו "הדובע" רמואו

:ןה ףסומ תליפתב תולולכה תוכרבה .הנשה שאר לש ףסומ תליפתל תסחייתמ הנשמה

...בקעי יהלאו קחצי יהלא ,םהרבא יהלא ..ךורב"
."םהרבא ןגמ 'ה התא ךורב
תובא
.
."םיתמה היחמ 'ה התא ךורב ...'ה םלועל רובג התא" תורובג
."שודקה ךלמה 'ה התא ךורב ...שודק ךמשו שודק התא" םשה תשודק
.ןתוא ריכמ ללפתמ לכו ,הדימע תליפת לכ תליחתב תויוצמ הלא תוכרב
:תוכרב דוע תופסונ הנשה שארב
ארקמ העורת םוי הזה ןורכזה םוי תא ונל ןתתו ...ונתרחב התא"
."ןורכזה םויו לארשי שדקמ 'ה התא ךורב ...שדוק
םויה תשודק
.
'ה ךיתרותב ךותככ" עטקב םיליחתמ םהו ,תוכלמ םיריכזמה םיקוספ
."דעו םלועל ךולמי
תויוכלמ
.
:םויסה .תונורכז יקוספ ללוכו "םלוע השעמ רכוז התא"ב ליחתמה עטקה
."תירבה רכוז 'ה התא ךורב"
תונורכז
.
,תורפוש יקוספ הרשע ללוכ ,"ךדובכ ןנעב תילגנ התא" ליחתמה עטקה
."םימחרב לארשי ומע תעורת לוק עמוש 'ה התא ךורב" םייסמו
תורפוש
.
- "תויוכלמ" לש המוקמ ןכיה איה אביקע יברו ירונ ןב ןנחוי יבר ןיב תקולחמה
.םויה תשודק םע דחי וא ,םשה תשודק םע דחי

.רפושב םיעקות ןכיה הב ןייצו ,האבה הלבטה תא אלמ
עקות אביקע יבר עקות ירונ ןב ןנחוי יבר
תובא אל תובא
אל תורובג תורובג
תויוכלמו םויה תשודק םויה תשודק
תונורכז תונורכז
ןכ תורפוש ןכ תורפוש

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח