תבשב לחש הנשה שאר

המדקה
,תבשב לח הנשה שאר םא הרוק המ :תחא הלאשב תוקסוע דמלנש תוינשמה יתש
תעיקת :תודחוימ תווצמ םימייקמ הלא םיגח ינשב .תבשב לח תוכוסה גח םא וא
,לוליח םתיישעב ןיא הלאה תווצמה יתש .תוכוסב בלול תליטנו ,הנשה שארב רפוש
רפושב עוקתל ורסא םימכח תאז לכבו .תבשב םתוא םייקל היה רתומ ןכלו תבש
םוקמל רפושה תא וא בלולה תא חקי םדאש ששחמ ,תבשב בלול לוטיל וא ,תבשב
שי םש יכ ,םילשוריב הלא םירוסיא ורסא אל םימכח .רוסא רבדהו ,בוריע וב ןיאש
אלו ועטי אל םישנא םילשוריבש יאדוובו ,תושעל רתומ המ םיריבסמ םהו ,ןיד תיב
.ותוא ריבעהל רוסאש םוקמל בלולו רפוש וריבעי

.םילשוריב ןידה תיב דוע בשי אל ןברוחה ירחאו ,הריפסל 69 תנשב ברח שדקמה תיב
תובר תונקת ןקית אוהו ,הנביל הרותה זכרמ תא ריבעהש יאכז ןב ןנחוי ןבר הז היה
רפוש תעיקתל רשקב תונקת םג ןקית אוה .שדקמ תיב ילב הרותה תרימשל רשקב
.תבשב בלול תליטנו
א הנשמ ד קרפ הנשה שאר
,תבשב תויהל לחש הנשה שאר לש בוט םוי
.הנידמב אל לבא ,םיעקות ויה שדקמב
,יאכז ןב ןנחוי ןבר ןיקתה ,שדקמה תיב ברחשמ
.ןיד תיב וב שיש םוקמ לכב ןיעקות והיש
.דבלב הנביב אלא יאכז ןב ןנחוי ןבר ןיקתה אל :רזעלא יבר רמא
.ןיד תיב וב שיש םוקמ לכ דחאו ,הנבי דחא :ול ורמא
היה הנשה שאר םא םג רפושב םיעקות ויה שדקמה תיבב - םיעקות ויה שדקמב
תיב ירהש ,םילשוריל םג וא ,ומצע שדקמה תיבל וא הנווכה ,שדקמב תיב .תבשב
.רפוש תעיקת ללגב תבש וללחי אל םישנאש ךכל גאדי אוהו ,םילשוריב בשי ןידה
.לארשי ץרא לכ - הנידמב אל לבא
וניד ןיד תיב וב שיש םוקמ לכש ,ןקית יאכז ןב ןנחוי יבר - ןיד תיב וב שיש םוקמ
אלש םעה תא ריהזי ןידה תיבש ןוויכ ,רפושב וב עוקתל רתומ :שדקמה תיב ומכ
לכל התיה אל יאכז ןב ןנחוי ןבר תנקתש ,רמוא רזעלא יברש אלא .תבש ללחל
זכרמ היה םש ,יאכז ןב ןנחוי ןבר לש ומוקמ ,הנביל קר אלא ,ןיד תיב וב שיש םוקמ
.וימיב ןירדהנסה הבשי םשו ,ןברוחה ירחא הרותה

ו הכלה ב קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה ם"במר
...םוקמ לכב רפושב ןיעקות ןיא ,תבשב תויהל לחש הנשה שאר לש בוט םוי
תושרב תומא עברא ונריבעיו ,ול עקתיש ימל ונכילויו ,ודיב ונלטי אמש הריזג
םיבייח לכהש .הליקס רוסיא ידיל אביו ,תושרל תושרמ ואיצומ וא ,םיברה
.עוקתל ןיאיקב לכה ןיאו ,העיקתב

ג הנשמ ד קרפ הנשה שאר
.דחא םוי הנידמבו ,העבש שדקמב לטינ בלולה היה הנושארב
,שדקמה תיב ברחשמ
יאכז ןב ןנחוי ןבר ןיקתה
..שדקמל רכז העבש הנידמב לטינ בלול אהיש
תפכ רדה ץע ירפ ןושארה םויב םכל םתחקלו" :הרותב הבותכ תוכוסה גח תווצמ
קרפ ארקיו) "םימי תעבש םכיהלא 'ה ינפל םתחמשו לחנ יברעו תבע ץע ףנעו םירמת
:בלול תווצמ לש םיגוס ינש שי הז קוספ יפל .(מ,גכ
,"ןושארה םויב םכל םתחקלו" (א)
."םימי תעבש םכיהלא 'ה ינפל םתחמשו" (ב)
גח לש ןושארה םויב ,דחא םוי בלול םילטונ םוקמ לכב :ךכ הווצמה תא ושריפ ל"זח
.םימי העבש וב םיחמש - שדקמה תיבב - 'ה ינפל וליאו .תוכוסה
,םימי העבש בלול ולטי םוקמ לכב יכ יאכז ןב ןנחוי ןבר ןקית ,שדקמב תיב ברח רשאכ
.שדקמה תיבל רכז

איהש התוא ונמייקב םיזירכמ ונאו ,תחא הווצמ םימייקמ ונא רדסה לילב
."ללהכ שדקמל רכז"
?הווצמה יהמ התא רכוז םאה

ושדוחב שדוח ןכותל הרזח