[ברית בין הבתרים]


[שנת 1964]

(א) ואחר הדברים האלה, בשנה הרביעית לשבוע ההוא, בראש החודש השלישי היה דבר ה' אל אברם בחלום לאמור. (ב) אל תירא אברם אנכי מגן לך ושכרך יהיה הרבה מאוד.
(ג) ויאמר: אדני ה' מה תתן לי, ואנכי הולך ערירי, ובן משק שפחתי הוא דמשק אליעזר יורש אותי, ולי לא נתתה זרע.
(ד) ויאמר אליו: לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך. (ה) ויוצא אותו החוצה ויאמר אליו: הבט נא השמימה וספור כוכבי השמים התוכל לספר אותם. (ו) ויבט השמימה וירא את הכוכבים, ויאמר לו: כה יהיה זרעך. (ז) והאמין בה' ותחשב לו לצדקה.
(ח) ויאמר אליו: אני ה' אליך אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את ארץ הכנעני לאחוזת עולם. (ט) ולהיות לך לאלהים ואלהי זרעך אחריך.
(י) ויאמר: אדני ה', ויאמר: ה', במה אדע כי אירשנה.
(יא) ויאמר אליו: קח לי עגלה משולשת ועז משולשת וכבש משולש ותור משולש ויונה. (יב) ויקח לו את כל אלה בחצי החודש.

(יג) וישב באלוני ממרא אשר אצל חברון. (יד) ויבן שם מזבח, וישחט את כל אלה וישפוך את דמם על המזבח, ויבתר אותם בתווך ויתן איש בתרו לקראת רעהו, ואת הצפרים לא בתר. (טו) ותרדנה הצפרים על הבתרים, וישב אותם אברם, ולא נתן את הצפרים לנגוע בהם. (טז) ויהי כבוא השמש ותפול תרדמה על אברם, והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו.
(יז) ויאמר: אברם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אתם ארבע מאות שנה. (יח) ואת הגוי אשר יעבודו דן אנכי, ואחרי כן יצאו משם ברכוש גדול. (יט) ואתה תבוא בשלום אל אבותיך, ותקבר בשיבה טובה. (כ) ובדור הרביעי ישוב הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה.
(כא) וייקץ משנתו ויקם והשמש באה. (כב) ותהי להבה והנה תנור עשן ולפיד אש עבר בין הגזרים. (כג) ובלילה ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור: לזרעך אתן את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. (כד) את הקני הקנזי הפרזי והרפאים והפקורים, החוי האמורי הכנעני הגרגשי. ויעל מעליו. (כה) ויעל אברם את הגזרים ואת הצפרים על מנחותיהם ונסכיהם ותאכל אותם האש.
(כו) ובלילה ההוא כרת ברית את אברם על פי הברית אשר כרתנו את נוח בחודש הזה. (כז) ויחדש אותו אברם למועד ולחוק לו עד עולם.

[הולדת ישמעאל]


(כח) וישמח אברם ויגד את כל הדברים האלה לשרי אשתו, והאמין כי יהיה לו זרע והיא לא ילדה. (כט) ותיעץ שרי את אישה ותאמר אליו: בא נא אל שפחתי המצרית אל הגר, אולי אבנה לך ממנה זרע. (ל) וישמע אברם לקול שרי אשתו, ויאמר אליה כן תעשי. (לא) ותקח שרי את הגר השפחה המצרית, ותתן אותה לאברם אישה לו לאשה. (לב) ויבוא אליה ותהר, ותלד בן, ויקרא שמו ישמעאל, בשנה החמישית לשבוע הזה. (לג) ואברם היה בשנה ההיא בן שמונים שנה ושש שנים.