פרק א
       [משה בהר סיני]
       [נבואה על חטאי ישראל]
       [משה מקבל מן המלאך את לוחות השנים]
פרק ב

       [סדר הבריאה]
       [יום השבת]
פרק ג

       [השבוע השני לבריאה]
       [דיני יולדת זכר ונקבה]
       [אדם הראשון בגן עדן]
       [שנה 1]
       [הנחש]
       [שנה 8]
       [הגירוש מגן עדן]
פרק ד

       [סדר תולדות האדם - שנים 64-714]
       [שנה 64]
       [שנה 99]
       [שנה 130]
       [שנה 134]
       [שנה 197]
       [שנה 201]
       [שנה 309]
       [שנה 392]
       [שנה 449]
       [שנה 491]
       [שנה 582]
       [שנה 638]
       [שנה 714]
       [מות אדם]
       [שנה 930]
       [שנה 1177]
פרק ה

       [המלאכים לוקחים את בנות האדם]
       [שנה 1177]
       [עונש המלאכים]
       [המבול]
       [שנת 1307]
פרק ו

       [קרבנות נח]
       [ברית עם בני האדם]
       [שנה 1310]
       [חגי ראש התקופה]
       [אורך השנה 364 יום]
פרק ז

       [קרבנות נוח]
       [שנת 1317]
       [ויתגל בתוך אהלו]
       [צוואת נוח]
       [שנת 1324]
פרק ח

       [גילוי חותם תכנית המדע]
       [שנת 1373]
       [שנת 1429]
       [שנת 1499]
       [חלוקת הארץ לשם חם ויפת]
       [שנת 1569]
פרק ט

       [חלוקת הארץ לבניהם של שם חם ויפת]
פרק י

       [מאבק נוח במלאכים המטמאים את בניו]
       [שנת 1583]
       [מגדל בבל]
       [שנת 1625]
       [מקום התישבות חם ויפת]
       [שנת 1688]
פרק יא

       [שנת 1681]
       [התדרדרות בני נוח]
       [הולדת תרח]
       [שנת 1800]
       [שנת 1870]
       [שנת 1876]
       [אברם מציל את הזורעים]
       [שנת 1891]
פרק יב

       [אברם מפסיק לעבוד אלילים]
       [שנת 1910]
       [שנת 1925]
       [שנת 1937]
       [אברם מגלה את האלוהים]
       [שנת 1951]
       [שנת 1953]
פרק יג

       [אברם הולך לארץ כנען]
       [נדודי אברהם בארץ]
       [שנת 1954]
       [שנת 1963]
       [מלחמת ארבע המלכים]
פרק יד

       [ברית בין הבתרים]
       [שנת 1964]
       [הולדת ישמעאל]
פרק טו

       [מצוות מילה]
       [שנת 1986]
פרק טז

       [וה' פקד את שרה]
       [שורש חג הסוכות]
פרק יז

       [יום הגמל יצחק]
       [שנת 1992]
       [גירוש ישמעאל]
       [עקידת יצחק]
       [שנת 2003]
פרק יח

פרק יט

       [מות שרה]
       [שנת 2010]
       [שנת 2019]
       [יעקב ועשיו]
       [שנת 2046]
פרק כ

       [צוואת אברהם]
       [שנת 2052]
פרק כא

       [צוואת אברהם ליצחק]
       [שנת 2057]
פרק כב

       [מות אברהם]
       [שנת 2060]
פרק כג

       [משך חיי בני אדם]
פרק כד

       [חיי יצחק]
       [שנת 2073]
       [שנת 2080]
       [מכירת הברכות]
       [נדודי יצחק והבארות]
       [שנת 2108]
פרק כה

       [רבקה מברכת את יעקב]
       [שנת 2109]
פרק כו

       [גניבת הברכות]
       [שנת 2114]
פרק כז

       [רבקה שולחת את יעקב לחרן]
       [שנת 2115]
פרק כח

       [יעקב, רחל ולאה, והולדת השבטים]
       [שנים 2122 עד 2134 ]
פרק כט

       [יעקב עוזב את בית לבן]
       [שנת 2135]
       [שנת 2136]
פרק ל

       [דינה בשכם]
       [שנת 2143]
פרק לא

       [יעקב נפרד מיצחק ורבקה]
פרק לב

       [לוי מקבל תפקיד כהונה]
       [התגלות ליעקב בבית אל]
       [עצרת]
       [מות דבורה ורחל]
       [שנת 2143]
פרק לג

       [ראובן שוכב עם בלהה]
       [שנת 2145]
פרק לד

       [מלכי האמורי נלחמים ביעקב]
       [שנת 2148]
       [מכירת יוסף]
       [שנת 2149]
פרק לה

       [מות רבקה]
       [שנת 2157]
פרק לו

       [צוואת יצחק ומותו]
       [שנת 2162]
       [מות לאה]
       [שנת 2167]
פרק לז

       [בני עשיו נלחמים ביעקב]
פרק לח

פרק לט

       [יוסף במצרים]
פרק מ

       [חלומות פרעה]
פרק מא

       [יהודה ותמר]
       [שנת 2165]
פרק מב

       [יוסף ואחיו]
       [שנת 2171]
פרק מג

פרק מד

       [יעקב יורד למצרים]
       [שנת 2171]
פרק מה

       [יעקב ובניו במצרים]
       [שנת 2172]
       [שנת 2178]
       [שנת 2188]
פרק מו

       [ישראל במצרים, מות יוסף ואחיו]
       [שנת 2242]
       [שנת 2263]
       [שעבוד מצרים]
פרק מז

       [משה]
       [שנת 2303]
       [שנת 2303]
פרק מח

       [שנת 2373]
       [מכות מצרים, יציאת מצרים]
פרק מט

       [פסח]
פרק נ

       [שמיטה ויובל]
       [שנת 2411]
       [שבת]