[מות שרה]


[שנת 2010]

(א) ובשנה הראשונה לשבוע הראשון ליובל השניים וארבעים, שב אברהם וישב נוכח חברון היא קרית ארבע.

[שנת 2019]

(ב) בשבוע השני בשנה השלישית ליובל ההוא מלאו ימי חיי שרה ותמת בחברון וילך אברהם לבכותה ולקברה. (ג) וננסה אותו אם נאמנה רוחו ולא יוציא דבר מרי מפיו, ויצא נכון לב גם בדבר הזה. (ד) ותשב באיתן רוחו, וידבר בלב נכון אל בני חת לתת לו מקום לקבור שמה את מתו מלפניו. (ה) ויתן ה' את חינו בעיני כל רואיו, וישתחו לבני חת, ויחל את פניהם ויתנו לו את שדה מערת המכפלה נוכח ממרא היא חברון, בארבעים שקל כסף.
(ו) ויבקשו אותו לאמור, נתון נתן לך את המקום חינם אין כסף, וימאן לקחתו מאתם חינם כי אם שקל במחיר המקום כסף טוב וישתחו לפניהם פעמיים. (ז) ואחרי כן קבר את מתו במערת המכפלה.
(ח) ויהיו כל ימי חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים הלא המה שני יובלים וארבעה שבועים ושנה אחת. אלה שני חיי שרה.
(ט) וזאת היתה המסה העשירית אשר נוסה אברהם בה, וימצא נאמן ונכון רוח. (י) ולא דיבר מאומה, כי אמר ה' אליו לתת לו ולזרעו אחריו את הארץ, כי אם ביקש מקום שם קבר לקבור את מתו. (יא) וככה נמצא נאמן ונכון רוח, ויכתב לידיד ה' על לוחות השמים.

(יב) ובשנה הרביעית בו לקח לבנו ליצחק אשה ושמה רבקה בת בתואל בן נחור אחי אברהם. (יג) ויקח אברהם אשה שלישית ושמה קטורה, מילידי עבדי ביתו, כי מתה הגר לפני שרה. (יד) ותלד לו ששה בנים, את זמרן ואת יקשן את מדין ואת ישבק ואת שוח בשני שבועות שנים

[יעקב ועשיו]


[שנת 2046]

(טו) בשנה השניה לשבוע הששי ילדה רבקה ליצחק שני בנים, יעקב ועשו. (טז) ויהי יעקב איש תם, ועשו היה יודע עבודה איש שדה ואיש שעיר, ויעקב יושב אוהלים. (יז) ויגדלו הנערים ויהי עשו איש שדה יודע ציד, וילמד ידיו לקרב ולכל מלאכת עבודה. (יח) ויאהב אברהם את יעקב ויצחק אוהב את עשו.
(יט) וירא אברהם את מעשה עשו וידע כי ביעקב יקרא לו שם וזרע. (כ) ויקרא לרבקה ויצו אותה על דבר יעקב בראותו כי גם היא אוהבת את יעקב מעשו. (כא) ויאמר אליה:
בתי נצרי את בני את יעקב, כי הוא יהיה תחתי לברכה בקרב בני אדם על הארץ, ולכל זרעו לשם ולתהילה. (כב) כי ידעתי אשר יבחר בו ה' לעם ויפלה אותו מכל אשר על פני הארץ. (כג) והנה בני יצחק אוהב את עשו מיעקב ועיני הרואות כי באמנה תאהבי את יעקב. (כד) ועתה עשי אך טוב לו והוא יהיה לידיד לבך, כי הוא יהיה לי לברכה על הארץ מעתה ועד כל דורות עולמים. (כה) תחזקנה ידיך ועלזי בבנך ביעקב, כי אותו אוהב מכל בני, כי היה יהיה ברוך לעולם וזרעו יהיה מלא כל הארץ. (כו) כי כאשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעו ימנה. (כז) וכל הברכות אשר ברך ה' אותי ואת זרעי, תהיינה גם ליעקב ולזרעו לנחלה כל הימים. (כח) ונברך בזרעו שמי ושם אבותי שם ונוח וחנוך ומהללאל ושת והאדם. (כט) היה יהיו לנטוע שמים וליסוד ארץ, ולחדש המאורות אשר ברקיע השמים.
(ל) ויקרא אל יעקב לעיני רבקה אמו וישק לו ויברך אותו לאמור.
(לא) בני יקירי יעקב שאהבה נפשי, יברכך אלוהים ממרום רקיע השמים ויתן לך את כל הברכות אשר ברך את האדם את חנוך ואת נוח ואת שם. (לב) ואת כל אשר דבר אתי ואת כל אשר נשבע לתת אך לי תבואתה לראשך ולקדקד זרעך עד עולם כל ימי השמים על הארץ. (לג) ולא ימשלו בך ובזרעך מלאכי משטמה להסיר את לבך מן ה' אלוהיך מעתה ועד עולם. (לד) וה' יהיה לך לאלוהים ולאב, ואתה תהיה לו בנו בכורו ועם סגולתו כל הימים, לך בני לשלום.
(לה) וילכו כולם יחדו מאת פני אברהם. (לו) ותאהב רבקה את יעקב בכל לבבה ובכל נפשה והרבה יתר מעשו ויצחק אהב את עשו הרבה יתר מיעקב.