[יעקב, רחל ולאה, והולדת השבטים]


(א) וישא את רגליו וילך פדנה ארם ארצה לבן אחי רבקה קדמה. (ב) וישב איתו ויעבוד אותו ברחל אחת בנותיו.
(ג) ובשנה הראשונה לשבוע השלישי אמר אליו הבה את אשתי אשר עבדתי אותך בה שבע שנים.
(ד) ויאמר לבן ליעקב: אנכי אתן לך את אשתך.
(ה) ויעש לבן משתה, ויקח את לאה בתו הגדולה ויתן אותה ליעקב לאשה, ויתן לה את זלפה שפחתו לאמה. (ו) ולא ידע יעקב דבר, כי אמר אך רחל היא. ויבוא אליה והנה היא לאה. (ז) ויחר אף יעקב בלבן, ויאמר אליו: מדוע עשית כן, הלא ברחל עבדתי עמך ולא בלאה, למה רימיתני? (ח) קח את בתך ואלכה לדרכי, כי הרעות לעשות עמדי. (ט) כי יעקב אהב את רחל מלאה, כי עיני לאה רכות, אך בתוארה יפה מאוד. ועיני רחל יפות, והיא יפת תואר ויפת מראה.
(י) ויאמר לבן אל יעקב: לא יעשה כן בארצנו, לתת הצעירה לפני הבכירה, וכן לא יעשה. (יא) כי כן נועד ונכתב על לוחות השמים, ולא יצדק העושה זאת כי עשות הדבר הזה רע בעיני ה'.
(יב) וגם אתה צו את את בני ישראל, לבל יעשו את הדבר הזה, ולא יתנו הצעירה לפני הבכירה, כי רע הדבר מאוד.
(יג) ויאמר לבן אל יעקב: מלא שבעת ימי המשתה, ואתנה לך את רחל בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות לשמור צאני כאשר עשית בשבוע הראשון. (יד) ויהי כמלאת שבעת ימי המשתה ללאה, ויתן לבן ליעקב את רחל בעבודה אשר יעבוד עמו שבע שנים אחרות. (טו) ויתן לרחל את בלהה אחות זלפה לה לשפחה. (טז) ויעבוד עמו עוד שבע שנים ברחל כי לאה ניתנה לו חינם.

[שנים 2122 עד 2134 ]

(יז) ויפתח ה' את רחם לאה, ותהר ותלד ליעקב בן ויקרא שמו ראובן, בארבעה עשר יום לחודש התשיעי בשנה הראשונה לשבוע השלישי. (יח) ורחם רחל עצור, כי ראה ה' כי שנואה לאה ורחל אהובה.
(יט) ויבוא יעקב עוד אל לאה, ותהר ותלד ליעקב בן שני, ויקרא שמו שמעון, באחד ועשרים יום לחודש העשירי בשנה השלישית לשבוע ההוא.
(כ) ויבוא יעקב עוד אל לאה, ותהר ותלד לו בן שלישי, ויקרא שמו לוי, בראש החודש הראשון בשנה השישית לשבוע ההוא.
(כא) ויבוא יעקב עוד אל לאה, ותהר ותלד לו בן רביעי, ויקרא שמו יהודה, בחמישה עשר יום לחודש השלישי בשנה הראשונה לשבוע הרביעי.

(כב) ועל כל זאת קנאה רחל בלאה בראותה כי לא ילדה ותאמר אל יעקב הבה לי בן. (כג) ויאמר יעקב: האנכי מנעתי ממך פרי בטן, ואם אני עזבתיך. (כד) ותרא רחל כי ילדה לאה ליעקב ארבעה בנים, ראובן שמעון לוי ויהודה, ותאמר רחל אליו בוא אל אמתי בלהה, ותהר ותלד לי בן.
(כה) ויבוא אליה, ותהר ותלד לו בן, ותקרא שמו דן, בתשיעי לחודש השישי בשנה השישית לשבוע השלישי.
(כו) ויבוא יעקב עוד אל בלהה, ותהר ותלד ליעקב בן שני, ותקרא רחל שמו נפתלי, בחמישי לחודש השביעי בשנה השנית לשבוע הרביעי.
(כז) ותרא לאה כי עקרה היא, ועמדה מלדת, ותקנא ותתן גם היא את זלפה שפחתה ליעקב לאשה.
(כח) ותהר ותלד בן ותקרא את שמו גד, בשנים עשר יום לחודש השמיני בשנה השלישית לשבוע הרביעי.
(כט) ויבוא עוד אליה, ותהר ותלד לו בן שני, ותקרא לאה את שמו אשר, ביום השני לחודש עשתי עשר בשנה החמישית לשבוע הרביעי.
(ל) ויבוא יעקב אל לאה, ותהר ותלד ליעקב בן, ויקרא שמו יששכר, ביום הרביעי לחודש החמישי בשנה הרביעית לשבוע הרביעי ותתן אותו אל האומנת.
(לא) ויבוא יעקב עוד אליה, ותהר ותלד שני ילדים, בן ובת. ותקרא את שמו זבולון, ואת שם הבת דינה, בשביעי לחודש השביעי בשנה השישית לשבוע הרביעי.
(לב) ואלוהים חנן את רחל ויפתח את רחמה, ותהר ותלד בן, ותקרא את שמו יוסף בראש החודש הרביעי בשנה השישית לשבוע הרביעי ההוא.

(לג) ויהי כאשר נולד יוסף, ויאמר יעקב אל לבן: תנה לי את נשי ואת ילדי ואלכה אל יצחק אבי ויעשה לי בית. (לד) כי מלאתי השנים בעבודתי אשר עבדתי עמך בשתי בנותיך, ואלכה אל בית אבי.
(לה) ויאמר לבן אל יעקב: שבה עמדי בשכרך, ושוב רעה צאני וקח שכרך.
(לו) ויקבו ביניהם, כי יתן לו בשכרו מן הכשבים ומן העיזים, כל זה חום וטלוא ולבן אשר יוולד יהיה שכרו. (לז) ותלדנה הצאן כדמותן, ולכולן היה התו אשר ליעקב ולא אשר ללבן. (לח) ויפרוץ מקנה יעקב, ויהי לו בקר וצאן וחמורים וגמלים ועבדים ושפחות. (לט) ויקנאו לבן ובניו ביעקב, ויסר לבן את צאנו ממנו, ויתנכל להרע לו.