[יעקב עוזב את בית לבן]


(א) ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, וילך לבן לגזוז את צאנו בדרך שלושת ימים. (ב) וירא יעקב כי הלך לבן לגזוז את צאנו, ויקרא ללאה ולרחל, וידבר על ליבן ללכת איתו ארצה כנען. (ג) ויספר להן את כל אשר ראה בחלום, ואת כל אשר דיבר איתו לשוב אל בית אביו.
(ד) ותאמרנה הננו ללכת אל כל מקום, באשר תלך נלכה גם אנחנו איתך.
(ה) ויברך יעקב את אלהי אביו יצחק ואת אלהי אבי אביו אברהם, ויקם וישא את נשיו ואת בניו, ויקח את כל רכושו ויעבור את הנהר ויבוא אל ארץ הגלעד. (ו) ויעקב הסתיר את מחשבתו מלבן, ולא הגיד לו דבר.

[שנת 2135]

בשנה השביעית לשבוע הרביעי שב יעקב גלעדה, באחד ועשרים לחודש הראשון.
(ז) וירדוף לבן אחריו, וידבק את יעקב בהר הגלעד, בשלושה עשר יום לחודש השלישי. (ח) ולא נתנו אלהים להרע ליעקב, כי נראה אליו בחלום הלילה. (ט) וידבר לבן עם יעקב.
ובחמישה עשר יום [לחודש הזה] עשה יעקב משתה ללבן ולכל הבאים אתו. (י) וישבע יעקב ללבן ביום ההוא, ולבן ליעקב, אם יעבור איש אל רעהו את הר הגלעד לרעה. (יא) ויעש שם גל אבנים גדול לעד. על כן קרא שם המקום ההוא גלעד כגל הזה.
(יב) אולם לפנים קראו שם ארץ הגלעד ארץ רפאים, כי היא היתה ארץ הרפאים. (יג) ויולדו שם הרפאים הענקים, וקומתם מעשר עד תשע עד שמונה ועד שבע אמות. (יד) ומושבותיהם מארץ האמורי עד הר חרמון, וטירותיהם חורוניים ועשתרות ואדרעי ומישור ובעון. (טו) וישמידם ה' מפני רעת מעשיהם, כי תועבה עשו, ויעזבו את הארץ אל האמורי לשבת תחתיהם עם רעים וחטאים. (טז) ואין היום עם אחר אשר עשה ככל חטאתיהם, על כן לא האריכו ימים על הארץ.
(יז) וישלח יעקב את לבן לארם נהרים אל ארץ הקדם, ויעקב שם את פניו ארץ הגלעד, ויעבור את יבוק בחודש התשיעי בעשתי עשר בו. (יח) וביום ההוא בא אליו עשו אחיו, ויעשו שלום ביניהם ויסע ממנו לארץ שעיר ויעקב ישב בסוכות.

[שנת 2136]

(יט) ובשנה הראשונה לשבוע החמישי ליובל ההוא עבר את הירדן וישב מעבר השני לירדן וירעה את מקנהו מארץ הגלעד עד בית שאן ודותן ועקרבים.
(כ) וישלח אל יצחק אביו מכל רכושו בגד ולחם ובשר ומשקה וחלב ושמן וגבינה ומכל התמרים אשר בעמק. (כא) וגם אל רבקה אמו שלח ארבע פעמים בשנה, בין תקופת הירחים, בין החריש ובין הקציר, בין אביב לגשם, בין חורף לקיץ. (כב) וישב במגדל אברהם, כי שב יצחק מבאר שבע, ויעל אל מגדל אברהם אביו וישב שם בלי עשו בנו.

(כג) בימים ההם כאשר נסע יעקב פדנה ארם, לקח עשו את מחלת בת ישמעאל לו לאשה. (כד) ויאסוף את כל מקנה אביו ואת נשיו, ויעל וישב בהר שעיר, ויעזוב את יצחק אביו לבדו בבאר שבע. (כה) ויעל יצחק מבאר שבע וישב במגדל אברהם אביו בהר חברון. (כו) ושמה שלח יעקב את כל אשר שלח לאביו ולאמו מעת לעת כל מחסורם, ויברכו את יעקב בכל לבבם ובכל נפשם.