(א) ויעש כדבר יוסף אשר דיבר אליו, וימלא את שקיהם אוכל, וגם זהבם שם בשקיהם, ואת הגביע בשק בנימין. (ב) הבקר אור והמה הלכו לדרכם. (ג) ויהי כאשר יצאו משם ויאמר יוסף אל האיש, רדוף אחריהם רוץ וריבה עמהם לאמור, שלמתם רעה תחת טובה וגנבתם את גביע הכסף אשר ישתה אדוני בו. (ד) והשב לי את אחיהם הקטן, ומהר להביאהו בטרם אלך לעשות מלאכתי.
(ה) וירוץ אחריהם וידבר אליהם כדבריו. (ו) ויאמרו אליו חלילה לעבדיך, לא יעשו דבר כזה ולא יגנבו מאומה מבית אדוניך. (ז) וגם את הזהב אשר מצאנו אז בשקינו השיבונו אנחנו עבדיך מארץ כנען, איך נגנוב דבר מה. (ח) הננו פה אנחנו ושקינו, האיש אשר תמצא את הגביע בשקו מות יומת, ואנחנו עם חמורינו נהיה עבדים לאדוניך. (ט) ויאמר אליהם לא כן איש אשר ימצא איתו, אותו לבדו אקח לעבד ואתם לכו לביתכם לשלום (י) ובחפשו בכליהם החל בגדול וכלה בקטן, וימצא בשק בנימין הקטן. (יא) ויחרדו ויקרעו שמלותם ויעמסו על חמוריהם וישובו העירה.
(יב) ויבואו ביתה יוסף, ויפלו כולם לפניו על פניהם ארצה. (יג) ויאמר להם יוסף: אתם עשיתם את הדבר הזה. (יד) ויאמרו: מה נאמר ומה נצטדק, ואדוננו מצא את עוון עבדיו, הננו עבדים לאדוננו אנחנו וחמורינו. (טו) ויאמר להם יוסף: את האלוהים אני ירא, ועלו אל ביתכם אך אחיכם לי הוא, כי הרעותם אשר עשיתם. (טז) הלוא ידעתם כי איש כמוני אשר ישתה בגביע הזה הוקר יוקיר את גביעו, ואתם גנבתם אותו ממני.
(יז) ויאמר יהודה: בי אדוני אדבר נא דבר באוזני אדוני. (יח) שני אחים ילדה אמי לאבינו עבדך, האחד יצא וטורף ולא נמצא עד הנה. (יט) ויוותר האחר לבדו לאמו, ועבדך אבינו אהבו ונפשו קשורה בנפש הזאת. (כ) והיה כשובנו אל עבדך אבינו, והנער איננו אתנו, ומת. הרגנו את אבינו כי ימות ביגון. (כא) ועתה הנני להיות עבדך תחת הילד עבד אדוני, והנער יעל עם אחיו. (כב) כי אנוכי ערבתי אותו מעם עבדך אבינו, ואם לא תשיבנו וחטא עבדך לאבינו כל הימים.

(כג) וירא יוסף כי ברוח נדיבה יתאחדו, ולב איש טוב לאחיו, ולא יכול להתאפק עוד, ויאמר אליהם כי הוא יוסף. (כד) וידבר איתם עברית, ויפול על צואריהם ויבך, ולא הכירוהו, ויחלו לבכות גם המה. (כה) ויאמר אליהם: אל תבכו בעבורי, מהרו והביאו את אבי אלי ואראה את אבי בטרם ימות, ועיני בנימין אחי רואות. (כו) כי הנה זאת השנה השנית לרעב ועוד חמש שנים אשר אין קציר ואין פרי העץ ואין צמח. (כז) רדו מהרה אתם ובתיכם, ולא תמותו ברעב ולא תדאגו לכם ולרכושכם. (כח) כי אלוהים שלחני לפניכם למחיה להחיות עם רב. (כט) והגדתם לאבי כי עודני חי, עיניכם רואות כי שמני אלוהים לאב לפרעה ולאדון בביתו ועל כל ארץ מצרים. (ל) והגדתם לאבי את כל כבודי, ואת כל העושר והכבוד אשר נתן אלוהים לי.

(לא) ויתן להם על פי פרעה עגלות וצדה לדרך ויתן להם שמלות צבועות וכסף.(לב) וגם לאביהם שלח פרעה שמלות וכסף ועשרה חמורים נושאים בר.
(לג) וישלח אותם ויעלו ויגידו לאביהם כי עודנו חי, וכי הוא משביר בר לכל עמי הארץ ומושל בכל ארץ מצרים. (לד) ולא האמין להם אביהם, כי פג לבו. (לה) ואחר כן ראה את העגלות אשר שלח יוסף ותחי רוחו. (לו) ויאמר רב לי, כי עוד יוסף חי, ארדה ואראנו בטרם אמות.