(א) ואחרי כן דבר יהודה את יעקב אביו ויאמר אליו: אבי, דרך נא קשתך ושלח חצך והפילה את השונא ארצה והמיתה את האויב. (ב) התאזר בכוחך אתה, כי אין את נפשנו להמית את אחיך, והוא אצלך ועמך הוא לכבוד אצלנו.
(ג) וימהר יעקב וידרוך את קשתו וישלך חיצו, ויפל את עשו אחיו ארצה וימיתהו. (ד) ויוסף וישלח חיצו, ויך את אדרון האדומי בדד חזהו השמאלי, ויגרשהו וימיתהו. (ה) אחר כן הבקיעו בני יעקב עם עבדיהם ויחלקו על ארבע פאות המגדל. (ו) לפניהם הלך יהודה עם נפתלי וגד וחמישים נערים על פאת המגדל הצפונית, וימיתו את כל אשר מצאו לנגדם, ולא נמלט מהם איש גם אחד. (ז) ולוי ודן ואשר הבקיעו מפאת המגדל המזרחית, ועמהם חמישים איש, וימיתו את אנשי חיל המואבים והעמונים. (ח) וראובן עם יששכר וזבולון פרצו לפאת המגדל הדרומית עם חמישים איש, וימיתו את לוחמי הפלשתים. (ט) ושמעון ובנימין וחנוך בן ראובן פרצו לפאת המגדל המערבית עם חמישים איש, וימיתו מן האדומים והחורים שלוש מאות איש גיבורי חיל ושבע מאות איש נמלטו. (י) וארבעת בני עשו נסו עמהם, ויעזבו את אביהם מת, כאשר כרע נפל על הגבעה אשר לעדורים.
(יא) וירדפו בני יעקב אחריהם עד הר שעיר, ויעקב קבר את אחיו על הגבעה אשר לעדורים וישב אל בינו. (יב) ובני יעקב לחצו את בני עשו על הר שעיר, ויטו את צוארם להיות לבני יעקב לעבדים.
(יג) וישלחו אל אביהם אם יעשו שלום להם או ימיתו אותם, ויאמר יעקב לבניו לעשות שלום. (יד) ויעשו להם שלום, וישימו עליהם עול עבדים לשלם ליעקב ובניו מס בכל שנה ושנה. (טו) וישלמו מס ליעקב כל הימים עד יום רדתו מצרימה. ולא נחלצו בני עשיו מעול העבדות אשר שמו עליהם שנים עשר בני יעקב עד היום הזה.

(טז) ואלה המלכים אשר מלכו באדום לפני מלוך מלך לבני ישראל עד היום הזה בארץ אדום. (יז) וימלוך באדום בלק בן בעור ושם עירו דנהבה. (יח) וימת בלק וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבצרה. (יט) וימלוך תחתיו הדד בן ברד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עוית. (כ) וימת הדד וימלוך תחתיו שלמן מן עמלק. (כא) וימת שלמן וימלוך תחתיו שאול מרחובות הנהר. (כב) וימות שאול וימלוך תחתיו בעל אמון בן עכבור. (כג) וימת בעל אמון בן עכבור וימלוך תחתיו הדד ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב. (כד) אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום.