רושא לש הבכוכ ךרד

הילעב - םש ינב ,הדיריב - תפיו םח ינב- הנקלא ןב יפוצ תאמ -

תוכלוה - םיתחה תוכלמו םירצמ - ונימי לש רתויב תולודגה תומצעמה יתשש דועב
.רושא :השדח תימלוע המצעמ לש הריהמה התיילע לע תועידי תועיגמ ,תורערעתמו

,תורידאה היתונכש דצמ קסופ-יתלב ץחלל וא דובעשל הנותנ רושא התייה םינשב תואמ
תרפה לע הרצבתהש הקזחה (םירוחה תוכלמ) ינאטימ תוכלמו לבב ,םיתחה תוכלמ
תמחלנ וא וללה תויוכלמה לוע תא תקרופ רושא התייה תונוש תופוקתב .רושאל ברעממ
תניחב הליבשב התייה רשא וז תדמתמ תיתמחלמ תוננוכל תודוהו ,ןגמ-תמחלמ ןדגנ
.הרובגו זוע אלמ יאבצ םעל ירושאה םעה ךפהנ םויק-חרכה


תורחאה תומצעמה תדירי ,ינאטימ ןברוח
הלודג המצועל ונמזב העיגה איה .םלועה תריזמ הדריש הנושארה התייה ינאטימ תוכלמ
המחלנ הכורא הפוקת ךשמב .ברקה תודשב הדי לע לטוהש ןיוצמה םישרפה ליחל תודוה
הקשנ תא התנפהו םינוערפה םע םולש התרכ ,םיתחה ורבגשכל םלוא ,םירצמב ינאטימ
י"ע ינאטימ תוכלמ השבכנ ךרעל הנש םירשעו האמ ינפל .ןופצבש ףתושמה ביואה יפלכ
השבכנ זאו - הנש האמכ דוע ,םיתחל הפופכ התויהב ,םייקתהל הפיסוה איה .םיתחה
.רושא ךלמ ןושארה רסאנמלש י"ע תיפוס

ןוויכב הצחל תא הריבגה רושאש תועידי תועיגמ םויכ הלודג הדירי עודיכ ,הלח םייתניב
תוכלמ הנותנ ירה - לבבל רשא .הסיסגהלו לבבל ןוויכב היתוטישפ תא ןכו ,יתחה לובגל
.יאבצה החוכב השלח ךא החטשב םנמא הלודגה ,ןופצב תנכושה (טררא) וטרארוא

...ךשנ ךשונו - יתוברת םע
ונממ ןיקתהלו םיתחהמ לזרב לבקל וליחתה םה .ההובג תוברת לעב ימש םע םה םירושאה
םייונב םהלש םיניינבה .םיסוס לדגל ושאכ ינבמו םינאטימהמ ודמל םהיכלמ .המחלמ-יבכר
קלחה יכ םא ,(ןבא טעמכ ןיא לבב ירהש :תילבבה היינבה-תטישל דוגינב) ןבא-תודוסי לע
לוסיפה תכאלמב םג םינייטצמ םירושאה .םינבלמ תויהל ףיסומ ירושאה הנבמה לש יליעה
המוד םתפש יטהבב םיאנ םיטילבת בטחל םיתחהמ ודמל םה .תורחא יונ-תודובעו בוטיחהו
.תודתי-בתכ - הבתכו ,דכא תפשל דואמ

לצא דומל ןועטה תא דומלל ודקש םירושאהש ,הנקסמה תא קיסהל רשפא ליעל רומאה לכמ
הז ןיאו .תירוקמה תירושאה תוברתה לע םינורחאה הלא לש םתעפשה הקזחו םירחא םימע
םידמועה םירחוס לש הבושח הבכש תמייק רושאבש הדבועה ךכל העייס :הרקמבש רבד
.תורישע תוצרא םע םירשקב

-תורכמל רקיעב ,הנטקה היסאל םיירושאה םירחוסה וכשמנ תובר םינש תואמ ינפל דוע
.תורישע תוירחסמ תובשומ םש ומיקהו ,יחרזמ-ימורדה הקלחבש ףסכה

"תיעדמ" תחלשמ - תורצקה םולשה-תופוקתמ תחאב - רגיש ןושארה רסאנמלש ךלמה
"תוירושאה תובשומה ידירש תא רוקחל" ידכ ,םיתחה תוכלמל (...לוגיר תוינכות תלעב)
םיסרח יפלא - םיבושח םיירחסמ םינויכרא התליג וז תחלשמ .ןמזמ רבכ ולסוחש ,תוקיתעה
םירושאה וגיהנה ףסכה-תורכמ לוצינ םעש ררבתמ הלא םיסרחמ .תודתיה-בתכב םיירושא
ואצמנ :ןכ לע רתי ."םילקש" םהל וארקו םלועה תודלותב םינושארה תכתמה תועבטמ תא
הארנכו ,ףסכ-ילקש ךכו ךכ אוה םכרעש םהילע בותכ היה :"תואחמה" תניחבב םהש םיסרח
הרוחס דעב המידק-ימד םולשתל הלאה תואחמהב םישמתשמ םיירושאה םירחוסה ויה
.םהילא חלשיהל התייה הכירצש

דע 24 :הצוצק תיבירבו - תיבירב תואוולה ןתמ לש םיבר םיקסע םימושר תורחא תואלבטב
היה ךירצו ףסכ-ילקש 15 לביק הוולה :הזכש קסע וליפא םושר היה דחא סרח לע !זוחא 30
!זוחא 120 רמולכ ,הנשל לקש 18 רמולכ ,שדוחל לקש יצחו 1 םלשל

.לארשיב השרוי אל אוהו עשפ תניחבב אוה הזכש ךשנ ,ונבר השמ לש ותעדל ,עודיכ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג