:םיתחל תחצינ הלפמ

יגירפה אבצה ידי לע השבכנ םתריב
חרזממ םיפיקתמ םירושאה - ןענכל וחרב םיתח יפלאםהיתואבצש םינמראהו םיגירפה לש םהידיב הלפנ םיתחה תוכלמ לש התריב ,םאסותאח
ןיב תוחוכה-יסחי תאו הפמה תא יונש תילכת הנשמ וז הלפמ .הנטקה היסא תא ופיצה
.תולודגה תומצעמה

םיתחה לש תומויאה תולפמה תרוש לעו םישדחה םישלופה לש קזבה-תונוחצינ לע תועידיה
,ךרעב םינש לבוי ינפל קרש ,םיתחה .םירצמב וליפאו לבבב ,רושאב םידבכ תוששח וררוע
קזחה םעכ הכ דע ובשחנ ,ומצעבו ודובכב ינשה ססמערל ,שדק ריעה דיל ,השק הלפמ וליחנה
תוחוכה ינפמ דחפה לודגו ריהמה םנברוח חכונל העתפהה הלודג ןכלו ,תיברעמה היסאב רתויב
.היסא תמדק לש תורחאה תויוכלמה תא םג ףיצהל םילולעה םישדחה

.ןווי יטבש ואצי ונממש עזגה ותוא ינב םה - םישלופה םינמראהו םיגירפה ,םירסומש יפכ

ןענכב בשויה יתיחה רבג
בשויה יתיחה ירע ואלמתנ המיירצמ תודרויה תוימרא תוחרואמ ונילא ועיגהש תועידי יפל
,ולדג םיינענכה םיתחה .םעזג ינב לצא טלקמ םישפחמה ,םיתחה תוכלממ םיטילפ ןענכב
.םיתשלפה וליפאו םירומאה תמועל םדמעמ קזחתי התעמש םיווקמ םהיכלמו םרפסמב ,אופא

חרזממ םיפיקתמ םירושאה
איהש ךכל םייוכיס לכ ןיאו ץרחנ םיתחה תוכלמ לש הלרוגש הנקסמל ,הארנכ ,ועיגה רושאב
ךכיפלו .םייגירפה םישלופה ןיבל רושא ןיב ץיח שמשלו החטשמ קלחב דמעמ קיזחהל חילצת
חטש םצראל חפסל םיננוכתמ םהו םיתחה לש יחרזמה םלובג לע םצחל תא םירושאה וריבגה
רשפאה לככ תקחורמ תיזחב םישדחה םישלופה םע דדומתהל ידכ ,רשפאה לככ לודג יתיח
.רושא לש הבלמ

םיגירפה םע תירבב היורט
רבכ אצמנ ןויליא לש חולשמה אבצ .םיגירפל רכינ יאבצ חוכ חלש (היורט) ןויליא ךלמ סאירפ
.תיתיחה תיזחל ךרדב8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג