ףוס םיב עבט אל הערפ- ססמער -

תעשב ףוס םיב עבט ומצע חתפנרמ הערפ םג יכ וטשפ רשא תועידיה תא ףקותב םישיחכמ ןאכ
.םיירצמ בכר לכ לע וסיכו םימה ולע יופצ יתלב ןפואבשכ ,םירבעה רחא הפידרה

לצינ אוה ךא ,יבמופ םוקמב םישדוח השולש הז חתפנרמ עיפוה אל השובו רעצ בורמ םנמא
אלא ,דוע שרוי ול ןיא ,תורוכבה תכמב ורוכב ונב תומ רחאלו וינב ינש ועבט תאז תמועל .סנב
.ותומ רחאל השק תכובסת ןאכ םיאבנמ םוקמ לכמ .ןקז אוהו ןב דוע ול דלוויי ןכ םא8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג