םינענכה תועווז

שאב ולעוה םידלי תורשע
ךנעת ריעב ךלומלרתויב םידירחמה העווזה ישעממ דחא לע רסמנ ,וננחמ תברקב ורבעש ,םיירושא םירחוס יפמ
תמקהל רשקב ,ךלומ ינענכה לילאל ןברק ולעוהש םידלי תורשע לש םתפרש - םינענכה לש
.ךנעת ריעב שדח שדקמ

םימדה-תלוליהב ופתתשה םישנא יפלאש םירפסמ םיירושאה םירחוסה ןיבמ היאר-ידע
-ךפש דע םיחמרבו תוברחב םהיגהנמל םאתהב ודדוגתה ,םלילא לא לוקב וארק ,המויאה
.שאב םידלי תרבעה ,הבעותה השעמ עוציבל ושגינ ךכ-רחאו םד

:ףיסומ ונרפוס
ונא ונמע תרוסמבו .םינושה םהיממעל םינענכה תובעות לע תועידי ונילא תועיגמ ןמזל ןמזמ
תוברתה לש ההובגה המרל דוגינב - ירסומה םנובקירו םתולפש לע םיבר םירופיס ורמתשנ
.תולודג תונידמ לש ןתונכשל תודוה הילא ועיגה םהש תירמוחה

ינבלו וינבל ותומ ינפל הוויצ םח לש ונב ןענכש ,תרפסמ ונמע ברקב תכלהתמה תחא הדגא
.רקש רבדלו תוצירפהו לזגה תא בוהאל וינב

.ערהל ולידגה ףאו םהיבא יכרדב םינענכה םיכלוה ןכאו

הזו ,תובעותמ תוצירפ-תולוליהב דימת הכורכ ,םיישארה םהילילא ,תרותשעהו לעבה תדובע
.רסומה תעירפו תורקפהה םהב הברש םהייח לכ לע ,ןבומכ ,עיפשמ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג