הנתשמ םלועה




:םימוצע םייונש לש לזמב אצמנ םלועה

.התלודגמ תדרוי םירצמ

.טלחומ ןברוח ףס לע תדמוע םיתחה תוכלמ

םיה ינפ לע םיצצורתמ ,הברחנש רותפכ תריב סוסונק לש התוברת ינב ,"םיה ייוג"
םיפדהנ וא ,םש-יא הפ-יא םיזחאנ ,רחא וא הז ףוחב קרפל קרפמ םיתחונ ,לודגה
.השדח תדלומ שפחל בוש םיאצויו המיה הרזחב

:םישדח םיננער תוחוכ תינידמה הריזב םיעיפומו םילוע תאז תמועלו

.ותרות תא לביקו תורחל דובעשמ אצי לארשי םע

.הנושאר הגרדממ הרידא המצעמל תכפהנ רושא

,ןקלבה לש ומורדב םירע-תויוכלמ םימיקמ "םינוי" םינוכמה םיינופצה םירברבה
.הנטקה היסא יפוחבו יאגאה םיה ייאב

לעו ונימי לש םילודגה תוערואמה לע תוניינעמ תובתכ לש הרוש תכרעמל ושיגה ונירפוס
וניארוק ינפל םיאיבמ וננה וללה תובתכה תאו - ליעל ורכזוהש םימעה לש תונושה תויוברתה
םילעופה תוחוכה תא ןיבהל ליכשיש ידכ ,דומיל ןועטה תא ארוקה דמלי ןהמ .הז דומעב
.תוכלמ ןוניכו תדלומ שוביכ לש הריבכה המישמה ינפל דמוע ומצע אוהש העשב ,םלועב



8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג