הרבשנ לזרבה תוכלמ

םלועה תמב לעמ תוריהמב תדרוי הלעמב היינשה המצעמה-ינידמה ונרפוס תאמ-

דודישל ונא םידע םייוגה םלועב ףאו ,ונמלועב הלא םימיב םישחרתמ םיריבכ תוערואמ
טטומתת םירצמ ירחא היינשה המצעמהש תעדה לע תולעהל היה לוכי ימ .ידוסי תוכרעמ
,ונילא תועיגמה תויודעה יפל ?םיתחה תוכלמ שממ וניניעל תטטומתמש יפכ ,וזכש תוריהמב
םיתחה יטבש :רתויב בחרה ףקיהב ימואל ןברוח אלא אדירג תויאבצ תולפמ ןניא םהיתולפמ
רשע רובעכש יאדול בורק .המדאה ינפ לעמ שממ אלא הפמהמ קר אל ,הארנכ ,םיקחמנ
תורחא תויוכלמ הנטקה היסאב הנחמצת המוקמבו םתוכלמל רכז היהי אל הנש םירשע וא
.םהימודו םינמראה ,םיגירפה לש תפי ינב לש

"לזרבה םע"
ויה ףאו םצראב לזרב תורכמ תולגל וחילצהש ירחא אקווד עיתפמב האב םיתחה תדירי
םירצמבו לבב םנמא .דואמ םיליעי קשנ-ילכ וז השדח תכתממ ןיקתהל ודמלש םינושארה
הצרא ולפנש טיבש ינבאמ תומצמוצמ תויומכב הקפוהש ,וזכ תכתמ לש המויק לע ועדי
.תולודג תויומכבו - המדאה ןטבב לזרב-תורפע וליגש םינושארה ויה םיתחה ךא .םימשמ
לש המוקמ תא לזרבה סופתי םהירבדלו ,וז תילגת דואמ םיבישחמ םילודג םידמולמ
השדח הפוקת ,אופא ,תחתופ תיתחה תילגתה .שומישב הכ דע הגוהנה הזנורבה
.םלועה תודלותב

לבב שוביכ
םתוננוכ םליצהל החילצה אל םג ןכו ןברוחמ םיתחה תא ליצהל חילצה אל לזרבה יוליג
וליפא וידימ וקשנ תא חינמ וניאש םע ,םיתחה ויה םחול םע ירהש .תקסופ-יתלבה תיאבצה
.ןענכלו הירוסל רדח ףאו הלוכ הנטקה היסא לע טעמכ ונוטלש תא ךפשש םע ,דחא עגרל

ךילוהש חלש-רומ יתחה ךלמה לע רפוסמ םהבש תודתיה-בתכב ןורכיזה-ירפס םה םיטעמ אל
לפרמא תלשושל ץק םש ,היתורצוא תא זזב ,השבכ ,לבבל עיגה ,תרפה ךרואל ויתואבצ תא
.ותריבל הליהת רוטע רזחו - (יברומח)

סומתות הערפ ירחא רתויב רשכומה איבצמה ,המוילוליפוס יתיחה ךלמה ונממ תושעל לידגה
הירוס לע זא הלע יתחה ךלמה ,סומתות לש ותומ ירחא הנש םישימח ךרעב הז היה .ישילשה
ךלמה הצח ןכמ רחאל .תאז עונמל הלכי אל זא השלחנש םירצמו ,םירצמ ידימ הלוכ תא שבכו
ךכ י"עו - (זא הל הפופכ התייה רושאש) ינאטימ תוכלמ תא לילכ בירחהו תרפה תא יתחה
.היסא ברעמב רתויב הרידאה המצעמל ,הנש םירשעו האמ ינפל ,םיתחה תוכלמ הכפהנ

ינשה ססמער תלפמ
המולהמב םיתחה תא עירכהל ןנוכתהו הירוסל רזח ,םילודג םייאבצ תוחוכ זכיר ינשה ססמער
וחילצה ןאכו ,(סטנורוא רהנ לע) שדק ריעה תומוח דיל ץרפ עירכמה ברקה .תחא הרידא
היה עשפכו ולוכ דמשוה ירצמה ץולחה ליח .הלפמ םהל ליחנהלו םירצמה תא ףגאל םיתחה
תומא שמח ,קנע היה ססמער) יוצמ-יתלבה וחוכלו ותרובגל תודוה קר .יבשה ןיבל הערפ ןיב
תא ונא םירכוז םנמא .ואבצ םע דחי גוסיהלו רותיכה תעבטמ ץלחיהל ססמער חילצה (והבג
ןוחצינכ שדק דיל ברקה ראותמ וב ,ססמער לש רצחה-ררושמ י"ע רבוחש ירצמה הליהתה ריש
(...ףוס -םיב לארשי לע םנוחצינ לע רפסל םעפ דוע םידיתע םה)...תרחא איה תמאה לבא ,ירצמ

הירוס לש ימורדה הקלחו ןענכ לע ןוטלשה תא ומצעל ריזחהל ססמער חילצה ןמז רחאל קר
.םיתחה םע םולש תירב תורכל ףאו

ץרפ רושא לש ךלוהו רבוגה ץחלה לע ףסונ :םיתחה תוכלמ ליבשב וכרא אל טקשה ימי ךא
הריבל דע קזב-עסמב רבכ ועיגה רשא תפי-ינבמ םיטבש לש םוצע לושחנ הנטקה היסאל
םיקסופ-יתלבה םיככתה םיתחה לש םתלפמל ועייס טעמב אל .הושבכו סאסותח תיתיחה
םהיליצא לש םינסורמ-יתלבה תורתומה-ייחו םינפבמ תודירמהו תובירמה ,םכלמ רצחב
.םהיעושו

םיתחה תוברת
םהיטפשמו םהיקוח .ידמל הבושח איה םהירחא םיריאשמ םיתחהש תיתוברתה השוריה
,םהל ףופכ ךלמה וליפא .רושאו םירצמ ,לבב יקוח רשאמ םידבעשמ תוחפ קפס אלל םה
וליפא הדוה ליעל רכזוהש המוילוליפוס ךלמה) םתקוחל דובכב םנמא וסחייתה םיתחה יכלמו
לע קדוצ שנוע האר ןכמ רחאל הצרפש הפגמבו ,תיקוח-יתלב התייה הירוסל ותשילפש
(...ותריבע

הלודגה ריעה איה תורידא תומוח תפקומה םתריב .לוסיפבו תולכירדאב םג םינייטצמ םיתחה
דוחייבו וז ריע םיראפמה םיניינבהמ דואמ םילעפתמ םיירושאה םילכירדאה .היסאב תרויב
לע ודמעוה" ןומראל הסינכב ."םיחירצה ינש לעב ןומראה" םהיפב ארקנה ךלמה ןומראמ
.םירדהנ ןבא-תוירא ינש "רמשמה

אורקל רשפא םירויצ-תויתוא םיסוכמה םהיסרח לעמו םיתחה םינייטצמ בתכה תכאלמב םג
וליפא ונידיל עיגה ןמזמ אל .םיקתרמ םירופיס םג אלא תויתוכלמ תודוקפ וא םיקוח קר אל
.םיסוס-לודיג לע דחוימ רוביח

דובכ יבהוא םה ,תורחאה תוצראה ירפוסל דוגינב ,םייתחה םירפוסה :ןיינעמ טרפ ,בגא
...הרתי הטלבהב הילע םותח היהי םמשש ילבמ הריצי םוש םימסרפמ םה ןיאו ,םוסרפו

.תושדח תויוברתל םוקמה תא תונפל הניד רזגנש הארנכ ךא - תניינעמ תוברת8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג