קיר ןוראהוןעמל ןקתוה אוה ירה יכ ,ירוא ןב לאלצב ןיכהש םינושארה םילכה םה וילע תרופכהו ןוראה
עדי עודי יאדוו ,וז הדובעב וחור לכ תא לאלצב זכיר םינורחאה םוי םיעברא ךשמב .תוחולה
שי .הל לעמ םיבורכה ינש תאו הקיר הבית אלא האר אל םעה .ןוראה ליכי המ השמ יפמ
דרי םיהולאש םירמוא שיו .וב היהיש המ לעו ןוראה לע םיככוסמה םה םיבורכהש םירמוא
.םהילע בכורכ םיבורכה לע

:ןוראה השעמ הזו
.בהז רוחאו םינפ הפוצמו םיטש יצע יושע אוהו .יצחו המא ובחור ,תומא יצחו םינש וכרוא
וז תועגונ טעמכ םהיפנכש ,םיחפט הרשע הבוגב םיבורכ ינש הילעו תרופכה ןוראה לעמ
.וזב

.דחא לכ תומא רשע םיכוראה םידבב ואשיי ןוראה תא

ןיא םא תבשחמה תכאלמל םעט המ ךא .תבשחמ תכאלמ השע לאלצב .ןכומ ןוראה התעו
?קיר ןוראב םעט המ ?םכותב סינכהל םיהולא-תוחול

ןכשמל תוינכות
םילכלו םינבמל תוברה הנכהה תודובעב וירזוע לכ ליבשב חוורמ להוא םיקה ירוא ןב לאלצב
.םתושעל םידמועש םיברה

אצמיי ןכשמה .בחורב המא רשע-םינשו ךרואב המא םינשו םישולש לש חטש סופתי ןכשמה
ןכשמה .םיעלקו םידומע תפקומ רצחהו ,בחורב םישימחו ךרואב המא האמ הלודג רצח ךותב
.הרונמהו ןחלושה ,בהזה חבזמ ודמעי דעומ להאב .םישדוקה-שדקלו דעומ להאל קלוחי ומצע
.ןוראה סנכוי םישדקה שדקב .הלא םילכל תוינכות ןיא ןידע

ןכשמה טושיקל םישורדה םירחא םירמוח .םירצממ םילבומ ןינבל םישורדה םיבר םיטש יצע
.םיזע תועירימ השעיי להואה .םעה תומורתמ ופסאיי ,המודכו ,שש יטוח בהזו ףסכ ,להאהו

ןכשמה שמשי המל
םנוצר הזכ רידא חוכב םואתפ ץרפתה םהבש ,הלא ונימיב דוחייב םעה תא תניינעמ וז הלאש
.תישחומ הרוצ וזיאב םיהולאה תא "תוארל" םיבר לש

ןכשמה לע תונוש תועד תוררועמ םישדקה-שדק לעו םיבורכה לעו דעומה להא לע תועומשה
.הז אשונ לע םיחוכיוה הלא םימיב ובר יול ינב ןיב .םיהולאה לש ואצמיה םוקמ אהיש

?ןכשמ ישרק ןיב ץראו םימש ארוב םיהולא ומצע םצמציה

תא ןיבהל לוכי לארשימ םדא לכ ןיאו דואמ וקמע םיהולאה שיא השמ לש ויתובשחמ ,ןכא
תלחתהב וירזוע ינזאב םעימשהש ירוא ןב לאלצב לש וירבד ויה םיניינעמ .םיהולא לש ויתודימ
.הנכהה תודובע

וארבנ וב םויה דגנכ ויניעב לוקש ,ןוכשי וב רשא ןכשמה םקוי וב םויהש השמל רמא םיהולא
.ויתוירב םע רודל םיהולא אוה הוואתמ יכ ,ץראו םימש

ונכותב םיהולא חור היהי ,עגרו עגר לכ - וירבד תא לאלצב םייס - ךכ לע בושחנ"
."השודקה הכאלמב השענו


תרופכהו ןוראה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג