"םשא ינניא"

םינקזה םיעבש תפיסאב ןורהא זירכמהסנוכש םינקזה םיעבשו םיאישנה תפסאב וצרפ ןורהאו השמ ןיב םיפירח םירבד-יפוליח
.לגעה תפרש ירחא

ינפב ןורהא ללוג ,בהזה לגע תישע תא ,והשעמ תא ריבסי ןורהאש השמ לש ותשירדל
.השעש המ תושעל ותוא החירכהש םיניינעה תולשלתשה תא םיפסאנה

ימזנ תא קרפל השירדה תא גיצה אוה .םיכרד ינימ לכב לגעה תישע תא תוחדל הסינ אוה
אוה .ליעוה אלל ךא - ןהיידע תא רוסמל הנברסת םישנהש הוויקו םישנה ינזאב רשא בהזה
םייתניבו בר ןמז ךשמית הדובעה יכ בשחש ןויכ ,לגעל חבזמה תא וידי םצעב הנביש זירכה
חיוורהל ידכ - תרחמה םויב ךרעי לגעל "גח"הש אוה עידוה ,ןכומ היה לכהשכו .השמ רוזחי
.אובל ששוב השמש ןויכ ,היהשהה-תולועפ לכ וליעוה אל רבד לש ופוסב םלוא .םוי דוע

ובלב הנומא דבלב םירובידב רידחהל רשפא םאה :הלאשה וינפל הדמע ןמזה לכ ךשמב
רהימ תאז לכבו - 'ה לוק תא עמשו יניס רה דמעמב םיקרבהו תולוקה תא הארש םעה לש
ןויסינ לגעה השעמ היהי ילוא ?'ה הוויצ רשא ךרדהמ רסו תחישו ,בגשנה אלפה תא חוכשל
ידכ ,(ותעד יפל ,אובל התייה החרכומש) הזעה תוקבאהל םרוג הז היהי ילוא ,םעה ליבשב
?ותרותמ היינש םעפ דוע רוסי אלו 'ה לא םלש בלב רוזחי ,ויאטח תואצותב שיגרי םעהש

דצמ העורפ התסה םינורחאה תועובשה ךשמב הלהנתה הנחמבש ךכ לע דמע ןורהא
ודמע םשארב רשאו לארשי םע דחי הלעש ףוספסאהו םירצמה ןיבמ ,סיפא רושה ידבוע
םע האישל העיגה תסומה ןומהה לש ותוערפתה .ער-ותו ער-יפ םיימומרעה םימוטרחה ינש
:הרירבה ינפב ומצע ןורהא דמעוה ןכמ רחאלו ,םיתיסמה יפלכ םישק םירבד חיטהש רוח חצר
.בר-ברעה תשירדל ענכיהל וא תומל

הארנ-יתלב םיהולא לע ןויערל ןיידע לגרתה אל םעהש ןיבה אוה :ןורהא הלעה הדוקנ דועו
.הרוצ איהש וזיאב ותוארל וצר םהש אלא ,'הב דוגבל וצר אלש םיבר קפס ילב ויהו ,ןיעל
לש םהיתומיזמ תא תאז םע דחי לישכה ,לגעה תא תושעל ץלאנש י"פעא ,ךכל רשקבו
.םירצמ ץראמ ךולעהש ךיהולא הלא :וזירכהב ,המיירצמ םעה תא ריזחהל וצרש הלא

התייה אלו לעפש יפכ לועפל וחירכה דחוימה בצמה .ומואנ םויסב ןורהא זירכה - "!םשא ינניא"
.תרחא הרירב לכ ול

,םיחכונהמ המכו השמ דצמ תופירח םיניב-תואירק ידי לע תובר םימעפ עסוש ןורהא לש ומואנ
ומורמ תא תשרל חילצי ילואש הווקת ךותמ הארנכ) םאונה תא ףיקתהל חרוק הברה דוחייב
ומעז תא םהימואנב סייפל וסינו ןורהא ירבדמ ועפשוה םיפסאנה לש םבור םלוא (...לודג ןהככ
.ויחא לע השמ לש8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג