תוחול ירבשו תוחול.םינקזה לש שדוחה תבישי תליענב עימשהש השמ לש ומואנ אולמ תא איבנ תבש ברע ןויליגב
.איבנה לש הבגשנה ונושלב אלו ןבומכ ונא וננושלב וירבד תיצמת הנה העש יפל

תורחל תחא תבב טעמכ וכז םה .םייוגה ןיבמ יוג םוש ול הכז אל רשא רבדל וכז לארשי יטבש
םגו םפוגב םג םעל ויה דבלב םישדוח השולש ךות .םידבע תונומאמ תורחלו םידבע תיבמ
םעב רחבש ץראו םימש השוע דחאה לאה חוכב ?הלאה םיסנה ועריא חוכ הזיאב םחורב
.םע םושל דוע השענ אלש רבד ,הזה

ברקתה םעה .ויהולא לא ברקתה םעה .ויהולא לא םעה תא ברקל אבש אוה יניס רה דמעמו
ול קר השרוה העש יפל יכ ,רעובה רהב עוגנל וילע רסאנ םנמא ,וב הלע אל םנמא ,רהה לא
דעבמ ךרד ותוארל קר םילוכי םעה רתי רשא דועב ,םינפ לא םינפ םיהולא תוארל דבלב השמל
ומכ םיהולא תא שופתל דחא לכ הכזיו םיאיבנ םעה לכ ויהיו ןתיי ימ לבא ,לפרעו שאו ןשעל
ןמ ,ושדק םורממ םיהולא דרי ןכ םיהולא רה לא םעה ברקש םשכו .השמ אוה ושפתש
תויהל ,ומעל רתוי בורק תויהל ,רהה לע ,תועיגמ םניא ותבשחמו םדאה ןיע רשא םימורמה
.וברקב

.ןירשימב םא יכ ,עוצימ ילב תורבדה תרשע תא וינזוא ומב םעה עמש וברק רשא םיהולא יפמו
?וללה תורבדה תרשעב ןהב רמאנ המו

תומד לכו לספ לכ ול תושעל ןיאש ,םיהולא לש ותודחא רבד הנושארבו שארב ןהב רמאנ
האירבה םלועמ קלח אלא וניא תומד ול שיש ימ לכ יכ ,םהילילאל םייוגה םישועש המ לכמ
,ץראל תחתמ רשאו םימשל לעמ רשא ,תואבצה לכ יהולאו םיאורבה לכ ןודא אוה םיהולאו
תורוצהמ תחא הרוצ ול השועה לכ ןכ לע .ולש המשנהו ולש ףוגה ,חורב רשאו רמוחב רשא
לכבו ךשפנ לכב ,ךבבל לכב בוהאל ךילע םיהולא תא .תודחאה תא רבש וליאכ ,הל דבועו
הנוז אלא וניא ,ירקמ עגרב תואור ויניעש המ ירחאו בלה תורירש ירחא ךלוהש ימ לכ .ךדואמ
םירבאה ראשכ אלש אוה דחא ןה בלה יכ ,םיהולאל דובעל שי בלה לכב קר .דחאה לאה םעמ
.הניבה אוהו שגרה אוהו םדה אוה בלהו

םעה רכוז םנמא .תבשה תא םהל ןתנ הנה .םעל םיהולא עימשה םיבוט תווצמו םיקוח דועו
דחא אלא וניא הז ילבב "ותבש" ?"ותבש"ל תבש ןיב המ לבא םילבבה לש "ותבש"ה תא
רמאנ לארשיל לבא .םילאה שנועל דרח םדאה וב ,חריה רוזחמב םיערה םימיה תעבראמ
,חמשתו שפנה חונת וב ,ותוא ללק אלו ותוא ךרב םיהולא 'ה יכ תבשה תא שדקל םהילע יכ
ותכאלמ המלשוה הזה םויב יכ ,הזה םויה שודק יכ ,ותמאו ודבע םג ,םדאל רשא לכ חוני וב
יעיבשה םויב קרו קלח ארב םוי םוי ,ץראהו םימשה תא םיהולא ארב םימי תשש .םיהולא לש
ראש םג ואב ןכו ,אוה שודק םלשו דחא אוהש המ יכ םויה שודק ןכ לע ,םלשו דחאל לכה היה
.תומלשה תא םעל ול תתל םיקוחה

םתתל ידכ רההמ השמ דירוה םתואו .תומלש םינבא לע ,תוחול לע ויה םיקוקח הלא לכו
.םתובאל םיהולא חיטבה רשא ץראל םאוב דע םעה ברקב היהי רשאו ןקתוה רשא ןוראב
תויחל אלא הרותה הנתינ אל יכ .ץראה לא םאוב דע אלא םעל םיטבשה ויהי אל ןכ לע יכ
.הכורבו איה הבוט ץרא ,םשל םיכלוה םה רשא ץראהו .הזה ארונה רבדמב םייח ןיאו הב

.םברקב ומת אל םירצמ ילבהש םעב םידבעה םיבר דוע .הזה עשפה היה הנה לבא

.הזה לודגה דמעמה רחאל דיימ .בהז לגע ,םעה השע לגע

,הללקל ול ויהיו ,םעה תא דימת וולי הלא תוחול ירבשו .דחא דוע אל .תוחולה ורבשנ ןכ לעו
העתיו ויניע תא םוצעי םעפו רמוחב הנומת לכ דומחל ויניע רחא הנזי םעפ .םירבשה תללק
ירחא ךלי םעפו םימשה תא שוטיו ץראה יהולאבו ץראב רבדי םעפ .דבלב תוחורה םלועב
שרוגי שרגו ץראה לע הנדומעת אל וילגרו ,םימשה אבצ תא אלא הארי אל ,לבהיו לעבה
ןיב םירוזפ םיטבשלו םיערקל ויהו ,ורשב קמי םעפו חורה וב היהת אל םעפ .המדאה לעמ
.םייוגה יהולא ןיבל םייוגה

אוה םימת רשאכ םימת םע תויהל ,הלוגס םע תויהל דחאה לאה ידי לע םעה רחבנ ירהו
?דחאל בוש ויהי הכיא תוחולה ורבשנש רחאל התעו .ויהולא

תוחול בותכל ,השמ ,אוה ץלאי אמש וא ?סנה רבד בוש השעיה .םיהולא השעמ ויה תוחולהו
?בר למעבו שונא חוכב ?שדחמ

ןנחתה השמ אוהש אלא .ויתוחול ומכ רבשנ רשא הזה םעה תא דימשהל רמא רבכ םיהולא
היא :ורמאיו םייוגה לכ וגעלי המל ?םתימהל םעה תא איצוה ןכאש םירצמ ורמאי המל יכ ,וילע
?אוה םוחר םגו אונק םג וניהולא ירהו .םוחר לא אלו אוה אונק לא םיהולא :ורמאי וא ?םהיהולא

:רמואו 'ה לא ללפתאו .םכתא דימשהל םכילע 'ה ףצק רשא המחהו ףאה ינפמ יתרוגי"
תא רוכז .הקזח דיב םירצממ תאצוה רשא ךלדגב תידפ רשא ךמע תחשת לא ,'ה ינודא
לאו הזה םעה ישק לא ןפת לא .בקעיו קחצי ,םהרבא םהיתובאל תעבשנ רשא העובשה
לא םאיבהל 'ה תלוכי ילבמ :םשמ ונתאצוה רשא ץראה ימע ורמאי ןפ ,ותאטח לאו ועשר
."רבדמב םתימהל םאיצוה רשא ץראה
:ילא 'ה רמאיו
."בקעיו קחצי םהרבאל יתעבשנ רשא ץראה לא הזה םעהו התא הזמ הלע ךל"8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג