בהזה לגע תא ףרשו רההמ דרי השמ

ועירכה ותדוקפב ;ןישנוע תלועפב םיהולא תוחול תא רבש
'ה יביואמ םיפלא תשולש ודימשהו לגעה ידבוע תא יול ינבםעה תא ותוארבו ,הנחמה תואובמב עיתפמב השמ עיפוה ,םוי םיעברא ךשמב ורדעה ירחא
םרבשיו רהה ןמ ותדרב ותא איבהש תירבה תוחול תא וידימ ךילשה בהזה-לגע ינפל דקור
.םיסיסרל

תרמוח תא רהמ ךירעה ,יניס רה תיתחתב ןמזה לכ ול הכיח רשא ,עשוהי יווילב רזחש השמ
דימ ופסאתהש ,יול טבש ינבמ םינמאנה ויצעוי .ןומהה לש היולגה תוערפתהה חכונל בצמה
םירצמ ימוטרח ינשו בר-ברעה לש םדי הרבג זאמ תוערואמה ךלהמ תא וינפל וראית ,וביבס
ישאר דצמ ןווכמ ןויסינ ,םהירבדל התייה לגעה השעמבש 'הב הדיגבה .ושארב םידמועה
.םירצמל םעה תא ריזחהל ןכמ רחאלו ויגיהנמ תא גורהל ,םעה לע טלתשהל ףוספסאה

יפלו "ילא 'הל ימ" האירקב םהילא ותונפב יול ינב לכ תא סייגל השמ חילצה םייתעש ךות
תימואתפ הפקתהב וחתפו םהידיב תופולש םהיתוברחשכ תוילוח תוילוח ואצי םה ויתוארוה
ולפנ תודגנתה תולגל וסינש םידגובה ןיבל יול ינב ןיב ללוחתהש זעה ברקב .לגעה ידבוע לע
.'ה יביוא ןיבמ םישנא יפלא תשולש

דע ותוא ןחט ,שאב ופרש ,ןורהא י"ע השענ רשא לגעה תא השמ חקל ,םימחלנ יול ינב דועב
.לארשי ינב תא םהב תוקשהל ידכ םימה ינפ לע הרזו קד

?ןונ ןב עשוהי לש ויפב המ
תועשה עבראו םירשע ךשמב שחרתהש המ לכ לע האלמ הנומת ידכל עיגהל השק ןיידע
ינפב השמ תעפוהל דעו םלש הליל ךשמב לגעל ביבסמ העורפה תוללוהה זאמ תונורחאה
יאבצה דקפמה .ונממ זז וניאש טעמכו השמ ןימיל דמועה ןונ ןב עשוהי לא הנפ ונרפוס .םינקזה
,קלמע לע עירכמהו ריהמה ונוחצינב םימחולה רבדמה יטבש תאו םעה תא עיתפהש ריעצה
.ויתוכילהו וישעמ ,םיהולאה שיא לע לאשינ אוהשכ דוע המו ,רבד םיטעממה ןמ עודיכ אוה
.ויפמ ונלצה רשא םירבדה םיבר אל םעפה םגו

הרעמל ונעגה םוי לש ךלהמ רחאל .רהה ישוג ךותל ונסנכנ - עשוהי רסמ - םוי םיעברא ינפל
ילפרע ןיב םלענו ול תוכחל ונוויצ ,השמ םיכשה רקובב תרחמל .הלילה תא ונל הב ,הקומע
.םוי העשתו םישולש ורבע .רהה

(!אל :רוציקב רמא ,וינודא לש ומולשל ,עשוהי ,אוה גאד אל םא ונרפוס תלאשל)

יב העגנ וליאכ יתוציקה ךא יתנשי .הרעמה חתפב השמ םואתפ עיפוה םיעבראה ליל תוצחב
בתכה ינפמ םא ,אורקל יתלוכי אל ןהב קוקחה תא רשא ,ןבא-תוחול ינש ויה השמ ידיב .שא
ןמזה לכ הקלדש הרודמהמ אבה םיללצ דיקרמהו חילבמה רואה ינפמ םא ,שדחהו דחוימה
:רמא םילימ יתשו .ךכ טהול ויתיאר אל םויה דע .שא תובהל ובצח השמ ינפ לבא ,הרעמב
םיעלסכ הלילה תלפאב ולגלגתנש דע הזכ חוכבו הזכ קמועמ ואב םילימהו ,"םעה תחיש"
םינבא .ןקזה ,וירחא ךולהל יתלוכי ישוקב ,רענה ,ינא .המוצע תוריהמב ונדרי .רההמ םילפונ
.וילגרל תחתמ וררופתנו וזתנ

ונכלהו םיסכר ירוחאמ ורוא םלענ תובורק םיתיעל ךא ,חריה רואב םיראומ רשא םיליבש ויה
.עדא אל יארפה ביתנה תא אצמ דציכ .ךשוחב

,הנחמה ןמ הלעש םוצעה ןואשה היה ,רהה תודרומל ונעיגהב יתעתפוה רשא הנושאר העתפה
קלמע יטבשל ונרדעה רבד עדונ אמש ,יבלב דחפה הלע .רחשה תולע ינפל דוע איה העשהו
ןוחצינ לש הרובג תונע לוק אל :ינעיגרה השמ ךא .םידיפרב םתלפמ תמקנ תא םוקנל ואוביו
.םיללוהתמ לש לוק הז .הלפמ לש השלוח תונע לוק אלו

רשא הנחמהו .הנחמה ערתשמ הנממש הגספ לע םידמוע ונאו רחשה הלע העש רובעכ
םויה לש ןושארה ורואב ץצונ ובהז רשא לגע בצינ ההובג המב לע .דואמ עורפ היה הלגתנ
עדי ינודא השמ ךא ,גחה רשפ המ יתעדי אל .ףוריטב םיללוחמ םישנו םירבג יפלא וביבסו
םידבכו םירופא ושענו םרוא םעוה ןכ ,הכ דע ויה םירעוב רשאכ .וינפ ונוש ןכ לע יכ ,הארנכ
חוכבו תוחולה תא וקבחש וידי תא אשנ םואתפו .ואפק וליאכ הארמב תודומצ ויניע .ןנעה ינפכ
ךישמהש ינפלו תובשחמב עוקש הלק העש דמע רחא .עלסה תולגרמל םתוא ליטה שונא-אל
:שחל וכרדב
."ךתרות ורפה 'הל תושעל תע"
תא יול ינבמ ףוסאלו תוצעייתהל םינקזה תא קיעזהל השמ ידי לע יתיווטצנ הנחמל ונעיגהב
יפלכ םינפ אושמ אלל לגעה ידבוע דגנ הריהמ הלועפ לועפל םינכומ ויהי רשא ,ליחה ירוביג
.בא וא חא8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג