השמ ןב םושרג לש הווצמ-ןבל תונכהשולש הלא םימיב ול ואלמי םיהולאה שיא לש ונב .הבר הנוכת השמ תשא הרופיצ לש הלהואב
דחוימ סכט השמ ןיכה הזל רשקב .השמ לש ולהואל רובעיו ומא להואמ אצי אוהו הנש הרשע
םירוחש רוע-יתב ןיכה השמ דיל רפוסכ דבועה יול-שיא ."הווצמ ןבל הסינכ" םשב הנוכי רשא
ןהילעו תוליגמ תוכורכ תופטוטה ךותב .ודי לעו ויניע ןיב םתוא רושקי רענה רשא תופטוט םייורקה
.םירצמ תאיציל ןורכיז ירבדו םיהולא ירבד םיבותכ

.לארשי שיא לכל תואל תופטוטה תאו ,לארשיב רענ לכל קוחל הז רבד ךופהל ןווכתמ השמש עדונ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג