קלמע תמחלמ לע רוחהמכו המכ ורפוס ,הלעב רוח חצר לע המחנל ואב םעה ינקזש העש ,םירמ לש הלהואב
.השוטנ קלמע תמחלמ תויהב השמ לש ודיב קיזחה עודיכש ,רוח יפמ םיאנ םילשמ

:וללה םילשמהמ המכ הנהו
היהו קושב םיבוט םירבד ינימ לכ הארו אבא יפתכ לע בוכר קוניתל ?םימוד לארשי ויה המל
םאה ,אנ עמש :קוניתה ולאשו ,ויבא ירבחמ דחא רבעש דע .ול םנתנ אוהו ,ויבאמ םשקבמ
...?ילש אבא תא תיאר

הפיא לאוש התאו ,ךל םנתונ ינאו תונתמ ינממ שקבמו יפתכ לע בוכר התא ,הטוש :ויבא רמא
.וכשנו בלכ אבו ,ויפתכ לעמ וכילשה ,ונב לע סעכ !?ינא

תא 'ה םהל דירוה - ןמ ושקיב .דובכ-יננע םופיקה דימ - םירצממ ואצי :לארשי םע היה ךכו
"?ןיא םא ונברקב 'ה שיה" :םילאושו םירהרהמ וליחתהש דע .וילש ולביק - וילש ושקיב .ןמה
...קלמע - הז והימו .םכתא ךשונו אב בלכ ירה :םכתלאשל הבושת ולבקת דימ :רמאו 'ה סעכ

:לשמ דועו
?םירחאה םיביואה לכמ רתוי קלמע תא הערל רוכזל שי עודמ

ץפק ,לעיילב ןב אב .וכותל סנכיהל היה רשפא-יאש חתור הצחר ןגאל ?המוד רבדה המל
ערקנו םירצממ לארשי ינב ואצישכ ףא .םירחא ליבשב ותוא רריק - הווכנש י"פעאו , וכותל
הכוה יכ םאו ,קלמע אב זאו .תומואה לכ לע םדחפ לפנ ,וב ועבט םירצמהו םהינפל םיה
תומואהמ םדחפ תא ריסה רמולכ ,םירחאה םימעה יניעב םתוא "רריק" תאז לכב ,םדי לע
...המדאה ינפ לעמ ומש תא תוחמלו דחוימב ורכזל שי ךכיפלו . תורחאה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג