םינגלגלו םינחרט-הנחמה יניינעל ונרפוס תאמ-

תא תנחוב ןיעב רקסש ,ורתי לש ותיוול ינבמ ןידמ ימכחמ דחא םע תניינעמ החיש יל התייה
.וניארוק ינפל ןתוא איבמ יננהש תובושח תורעה המכו המכ ינפב הלעהו הנחמה ייח

לש םתדובע ירדסב לכתסה יניידמה םכחה .לארשי ינב וניחא לש תונחרטה ,לכל תישאר
םיפייעמו היהשה-תולועפב םיברמ ןידה-ילעבש תעדל חכונו ,ורתי תצע יפל ונמתנש םיטפושה
םידע יל שי :ולאכ תונעט טפשמה ךלהמ ךות תועמשנ ומויב םוי ידמ .םיטפושה תא דואמ
...רחא טפושל טפשמה תא ריבעהל שרוד ינא ,תופסונ תויאר יל שי ,איבהל םיפסונ

ץצולתהל םיבהוא לארשי ינב וניחא :תונגלגלה איה ונכותב הליג יניידמה םכחהש תרחא הדימ
.השמ...לש ונובשח לע םג םיתעלו והער ןובשח לע שיא

הנחמה יבשוימ דחא ריעה ,ולהואמ תאצל השמ םיכשהשכ ,םעפ יניידמה עמש לשמל ,הנה
רחא תרחמל ,ךוחיג רתילו ...ותשא םע טטוקתה הארנכ ?תאצל םרמע-ןב האר המ :והערל
םרמע-ןב האר המ :תאזכש "תיתודידי" הרעה עומשל ןמדזנ יניידמלו - ולהואמ תאצל השמ
...ונילע תומיזמ םקורו אוה בשוי יאדו- "תאצל אלש

.ונייפוא לש וללה "תואנ"ה תונוכתל בל םישנש היה יאדכ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג