הנחמב תויוערפתהה ובר

?םיטפושה ןכיהובנגנ השנמ טבש תואלכמ ךותמ .הנחמב עשפה ישעמ וברתנ בוש םינורחאה םימיה ךשמב
ומע לבוגה ןד טבשל ברעמ הצקב ןכושה ןימינב טבש ןיב הצרפ םימד תרגת .רקב ינב תורשע
ברס היבא יכ ,התוא ףטח ןימינב שיא רשא ןד ינבמ הרענ עקר לע ץרפ ךוסכסה .ןופצ דצמ
.ןורחאה הלילב םיללותשמ תצובק ידי לע תוומל סרדנ שולש ןב דלי .השיאל ול התתל

תא ונתוח ורתי תצעב השמ ןגרא זאמ ירהו .ערו ךלוה הנחמב בצמהש םימי םייעובש רבכ הז
םישנאב רחב השמ ןה .רקפהה השעמל ץקה אובי יכ היה המדנ םירטושה ונמתנ זאמו טופישה
.םעה תא וטפשי םהיפ לע רשא םיטפשמהו םיקוחה תא םתוא דמל ףאו םיהולא יארי

ןמ עורז ילעב ינפמ םיעתרנ םניאו תח ילבל םייושעה ליח-ישנא םג םה םיטפושהש היה המדנו
.םירצמ ישגונ ויה וליאכ םירטושבו םיטפושב תוארל םיליגר רשא ,םעה

תא טופשל תורשעה ירשו םישימחה ירש ,תואמה ירש ,םיפלאה ירש ,םיטפושה ולחה הנהו
םיהולא ארומו וארומ היה ,ואובל םוי םוי וכחש וא ,םעב ברקב השמ היהש ןמז לכ ךא .םעה
הררופתנ ,דוע בושי אלו םלענ השמש ,הנחמב תושיחלה ולחה זאמ ךא .ערפל םיעודיה לע ףא
הז .ןיד-יקספב לקהלו םיערפתמה לש םתעיגפמ םיששוח ולחה ףא םיטפושה ןמ קלחו ,האריה
."השעי ויניעב רשיה שיא" לש הריואו הנחמב עשפה השעמ יוביר תא ןבומכ וירחא ררוג

תוירחא םמצע לע ולטיי םיטפושה ףאו ,ונכ לע רדסה תרזחה לע עיפשי יאדו השמ לש ובוש
.ערה תוטשפתה תעינמל האלמ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג