הלעב רוח תא הכבמ םירמלבאב היורשה ותוחא םירמ תא םחנל ותכלב השמ תא וויל םיפלאה ירשו םיאישנה רשע-םינש
.הלעב רוח חצר בקע

תיישעל ףקותב דגנתהש לע רוח תא וחצרש םיעשופה יפלכ םשפנ טאש תא ועיבה םעה יאישנ
.השמ לש ובושל תוכחל שרדו לגעה

היה החישה אשונש יאדול בורקו תודיחיב השמ םע תוכורא םירמ החחוש ונל םירסומש יפכ
.ןורהא לש ואטח רבד8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג