תחכשנה רותפכ תראפת

הנש םישימחו האמ ינפלמ עסמ ימשריל ןמדזנו ,המיירצמ תדרויה םילאעמשי תחרוא וננחמ ינפ לע הרבע םידחא תועובש ינפל
,םיתשלפה לע םיניינעמ םיטרפ הברה ויפמ יתעמש .הילא ףרטצהש ימרא רחוס םע חחושל
רחוס .ונצרא תא תובורק םיתעל םירקבמה רותפכ יבשוי ונל הנוכנ רשאו ,רבע םהירע ךרדש
יליבשבו - ךרע לכ םהל היה אל וליבשבש רמיח-תוחול לש לודג רורצ לוזה ליזב יל רסמ הז
י"ע בתכנ רשא תונורכיז-רפס לש םיקלח ,תודתי-בתכב ,םיליכמ םה :םולב רצוא םה םיווהמ
:םיתשלפה לש םבשומ םוקמ ,(םיתירכ) רותפכ תריב ,סוסונקב רקיבש ילבב םיבכוכב-הזוח
.הנש םישימחו האמ ינפל ךרענ הז רוקיב

:וניארוק ינפל םאיבמ יננהש הלא תוחולמ םיניינעמ םיעטק המכ הנהו
םלוא .םלועבש תומכחה לכ זכרמ איה יצראש יל היה המדנ תובר םינש ךשמב ..."
תוברתהש יתחכונ ,םירצמב ירוקיב ירחא דוחייבו ,תוקוחר תוצראב תועסמל יתאצב
".הילע הלוע ףא םיחטש המכו המכבו ונתוברתמ התמרב תלפונ הניא תירצמה

תישילשה תוברתה תחירז
המכו המכ ירחא יניע וכשמנ ,ףומב לודגה קושב יתלייטש העש ,םימיה דחאב"
טיסהל יתלוכי אלש בל-יבושו םיפי ךכ-לכ ויה םהו ,הריכמל ודמעש םידכו םילטרגא
,רותפכמ ואבוה םהש זלה הנע ,םתוא השע ימ רכומה תא יתלאששכו .םהמ יטבמ
.םיל רבעמש לודגה יאה

הנקסמל יתעגה םילטרגאה הארמל ךא ,רותפכ לע יתעמש הברה אל .ינוהמת היה לודג
תונרקסה רצי טקש אלו חנ אל זאמו .םרצייל לוכי דואמ ההובג תוברת לעב םע קרש
.רותפכל הגילפה רשא הניפס לע יתילעש דע ,ילש

לש יולג תניחבב יליבשב התייה ,עסמה ףוסב הניפסה הנגע הבש ,סוסונק ,הריבה ריע
,ונמלועב תישילשה תוברתה ןילקרט ךותל רשי יתסנכנ :תוטשפב .אלפנו שדח םלוע
.לבב יבשותל טעמכ העודי-יתלב תוברת

םיעדוי ונניא !םירצמ לש התוברתמ םגו ונתוברתמ תודוסי הברה ךכ לכ הב שי ירהו
ץראל ץראמ תויתוברת תועפשה תוננתסמ תונושמ םיכרד ולאבו םלועה ןטק המ דע ללכ
יאל עיגהש המב - איה רותפכ תוברת לש התישאר .רתויב תוקחורמה תוניפל ןעיגה ידע
,טנופסלה ,הנטקה היסא ךרד ,לבבמ תיתשבי ךרדב עיגהש המבו ,םירצממ תוניפסב הז
תוברת תאו ונתוברת תא וקיח אל רותפכ-ינב לבא .סוסונקל םשמו יאגיאה ףוחה ךרואל
רבד לש ופוסב ועיגהש דע ,םהלשמ הברה ופיסוהו ורפיש םה :תיתדבוע הרוצב םירצמ
".ימימ ןתומכ יתיאר אלש תוריציל

תונמאה ינמכמ
םירשוקמה םיקלח המכו המכמ בכרומה רידא הנבמ אוה רותפכ תריבב ךלמה ןומרא"
לש םשור השוע אוה .םינוש םיניממ םיאנ םידומעו םירודזורפו תוגרדמ לש תוכרעמב
,הדמחה תויכש לכ תא תוארמ הנעבשת אל ויניע יכ ,וב העותה שיאה ירשא םלוא ,ךובמ
תא ,תורדקה-ישעמ תא ,בוטיח לש תבשחמה תכאלמ תא ,תוריקה לע תונומתה תא
םיתעלש ריעב יתרקבש םיבר םיתבב ןידה אוהו .םומיחהו ןויקינה ,הצחרה ינקתמ
.ךלמה ןומראמ םהירודיסבו םייפויב םילפונ םניא

:ןבואמ והשמ לש םשור םימעפל תושוע םירצמב יתיארש רתויב תופיה תונומתה
וליכשה תאז תמועלו .וליאכ םיאופק םה 'וכו םיחמצה ,םייחה-ילעב ,םישנאה תויומד
םישנאהש םשורה תא לבקמ לכתסמה :םהיתוריציב םייח-חור חיפהל רותפכ ירייצ
המכ יתיאר ...חורב םיענ םיחמצה ילועבגש ,העונתב םיאצמנו םימשונ םיחה-ילעבו
הנייהת ולא תוריציש חוטב ינא .הזנורבב לוסיפ-ישעמו ליפ-ןשב םירדהנ םיבוטיח המכו
.םיבר תורוד ךשמב תונמאה לכיהב תפומל
דומלל יתקפסה אלש ונימב דחוימ םירויצ-בתכ ,רותפכ לש בתכה ררועמ דחוימ ןיינע
".ותוא

םירווש תומחלמו תופרגאתה
םידבכ תכתמ-יעבוק ושבח םיפרגאתמה .ךלמה ןומראב םיפורגא-תורחתב חכונ יתייה"
.םהיניב להנתהש זעה ברקב ותיילמפו ךלמה תא ועשעשו

הררועש - הראתל םילימ אצומ ינניא רשא - תולעפתה התוא ררוע אל הז הארמ םלוא
.םירווש תמחלמ יב

,ללותשמ רושל ברקתה ריעצ רוחב ?הלשומ ןיאש וזכ תוזירזו הזכש בל-ץמוא ןכתי דציכ
וידישכ רושה לש ובג לע בצייתה אלפומ בוביסבו ריוואב ומצע תא ףיעה ,וינרקב זחאנ
העונתב בצייתה םלעהו ,המידק רהדו ץרפתה רושה .היחה ינרקמ ןיידע תופרמ ןניא
...הצרא דרי השימג הציפקבו המידק דעצ דעצ ,רושה לש ובג לע הריהמ

םירקמ םנשי .וזכש החלצהב םירוושה-תמחלמ תרבוע דימת אלש ךכ רחא יל ורפיס
"...ויתוסרפב וסרודו וינרקב ושטרמ רושהו םיריעצה דחא לשכנ םהב


"רושה לש ובג לע בצייתה אלפנ בוביסבו"8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג