הרשי תיווז הוותמ לאלצב

סמחא דמולמה לש שלושמה דוסךרע ,ץעו ןבא תשורחבו תוכתמב הכאלמ לכב תעדבו המכחב ןייטצמה ,רוח ןב ירוא ןב לאלצב
.תונחמו םירוציב ,םיניינב תמקהל רשקב תויווז ןומיס לש תומגדה המכו המכ וידימלת ינפב

ירצמה דמולמה לש תודימה רפסמ אוה באוש ויתועידי בור תאש לאלצב ריבסה ותאצרהב
תיוותהל תניינעמו הטושפ הטיש לאלצב דמל ונממ .ךרעב הנש תואמ שמח ינפל יחש ,סמחא
:רבדה תא םישוע ךכו .הרשי תיווז

'ח המאו 'ג המא ןיבש עטקה תא - הז לבח ךותמ תומא 'ד לש עטק .תומא ב"י לש לבח םילטונ
ינש םיראשנ תאזכ הרוצב דמצומה חותמה עטקה תוצק ינשמ .ץראל תודתי ינשב םידימצמ-
םישנא ינש .תומא 'ד ינשה לש וכרואו תומא 'ג דחאה לש וכרוא :םיישפוחה לבחה יעטק
םוקמה .ושגפיש דע הז תארקל הז םיכלוהו םתוא םיחתומ ,םיישפוחה םהיתוצק תא םילטונ
עלצה ןיבל תומא 'ג לש עלצה ןיבש וז - ולש תחא תיווזש ,שלושמ לש דוקדק אוה ושגפי ובש
.הרשי תיווז איה - תומא 'ד לש

םשב הל ארוקו תודימה תרותב רתויב תולודגה תומכחה תחא תא וז הטישב האור לאלצב
ךרוא ,ונלביקש הז שלושמ :ותוא ןייצ לאלצבש ,דוס דוע הנהו ."תיווזה-רשי שלושמה דוס"
.'הב 'ה לפכ ...לבקתו ,'דב 'ד לפכ ךכל ףיסות ,'גב 'ג ליפכת .תחא לכ תומא 'ה ,'ד ,'ג ויתועלצ

.ה"כל ןכ םג הווש 'ה לופכ 'הו .ה"כ :דחיב .ז"ט הווש 'ד לופכ 'ד .'ט הווש 'ג לופכ 'ג םנמאו

8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג