... ש םירמוא"!דר ךל"
המ יכו" "!ךתלודגמ דר" .לגעה תא םעה השע וב עגרב יניס רהב השמל 'ה רמא - "!דר ךל"
"?הנחמב יתייה אל ףא ןה" - השמ לאש - "?יתמשא
"!ךל םג הדירי יהוז תחש אוה םאו ,ךמע והז" - םיהולא ול הנע - "ךמע תחש"

יניס רה
םיהולא וב רחב ןכ לעו .רתויב םיארונה ןמ אלו רבדמב רתויב םיהובגה םירהה ןמ וניא יניס רה
םיאור רבדמה יטבשו םה םישודקש הזה רבדמב םיבר םירה שי .לארשיל הרותה תא וב ןתיל
םילאה דחא אוה יכ ןימאי םעהש הצור וניא לארשי יהולא םלוא .םילאל בשומ םוקמכ םתוא
התוא שודק השענ רהה ,ךפהל םא יכ ,שודק אוהש ינפמ רהב הלגתה אל םיהולא .הלאה
.וב הלגתנ םיהולאש העש

הרופצ
םהיתושנ וקילדה הנחמב םינקזה םיעבש ונמתנשכ .ללכ תרשואמ הניא השמ תשא הרופצ
תועדוי ןה ןיא ,ןה תוליסכ !ןהל יוא :הרמאו הרופצ ןהילע הגלגל .החמש תואתשמ ושעו תורנ
.תוחכשנ ןהו רובצ יכרצב םיקסוע ןהילעבש םישנ לש ןרעצ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג