םויה דע התוא ונרבע רשא ךרדה תאז
רשי הנופצ בוביסה - הנושארה העתפהה .תועתפה תבר איהו דוסב ןמזה לכ תרמשנ ךרדה
היינשה העתפהה .השמ תנווכ התלגתנ םירצמה לש םעוביטו רבעמה ירחא קר .םיה ךותל
.יניס רהל עיגהל ןבומכ התייה הנווכה .ןענכל םיה ךרדב הכילהה םוקמב המורד היינפב התייה
.ודבע השמו עדויה םיקולא - ןאכמ ךרדה ןאל .םולשב ונאצי םידיפר תקתפרהמ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג