רושאב שדח םיקוח ץבוק
קקוחמכ - שבוכה רסאלפ תלגת

.השיאה יבגל הרומח הקוח
םימ ייוסינ .םינפהו שארה יוסיכ תקוחתקסוע ,טפשמו קוח יעדוי .הנידמב םינהוכה יבוטמ תבכרומ ,תדחוימ הדעוש הנשל בורק הז
ונוצרמ ,רסאלפ-תלגת ,לודגה ךלמה ןומראמ האב ךכל המזיה .ירושא םיקוח ףסוא תכירעב
ןגרואמ םעל םה םייחרכה םיעובק םיקוח יכ עדיש ךותמו ,ילבבה יברומחב הליהתב תוכזל
.תולודגב ךלוהה

.המלשוה הכאלמה יכ עדונ הנורחאל םלוא ,דוסב הרמשנ הדעוה תדובעש ,וילאמ ןבומ
,ךלמה-יצעוי לש םנויעל העש יפל הרסמנ תחא הלבט קר ךא ,רמוח תולבט לע וקקחנ םיקוחה
שדוחל ינשה םויב הפקותל הנושארה םיקוחה תלבט סנכת ,תיבויח םתעד-תוח היהת םאבו
העדוה התוא .תימשר העדוהב רסמנש יפכ ,ןיגאס אבצה רש לש ותאבצה תפוקת ,הטרס-אש
םיקיתע םהמ שי .םיינדפק יופינו הרירב ורבע הלוכ ץראב ופסאנ רשא הלא םיקוח יכ ,הפיסומ
םיקוחה םתוא יפל דומעל ןתינ ל"נה םיקוחה ףסוא לש ונכת לע !רתויו הנש 300 ינב ,דאמ
םה .'א הלבטמ רקיעב - ונייהד ,ללכה תעידיל ועיגהו תוידוסה םוסחמ תא ורבעו וטמשנ רשא
.הסוראו הנוגע ,הנמלאו שגליפ ,הנמאנו הטוס השיא ,החפשמה ייח תרהט יניינעב םיקסוע

יכ ('א חול) 32 הקספ תרמוא ךכ .הלעב ןיינקל טעמכ השיאה תא םיכפוה םימיוסמ םיקוח
- הלעב תיבל החקול םרט ךא ןיאושינ תונתמ הלבק ,היבא תיבב היחה השיא"
."ויעשפו ותוגהנתה תואצותב ,ויתובוח םולשתב תבייח
יכ רמואה הז אוה הנש 300 -מ רתוי יאדווב וליג רשא ,רחא קוח
,הצרי אל םאו ;ךכב ץופחי םא המ הל קינעי ,ותיבמ ותשא תא חלשמה ןודא"
.('א חול ,37 הקספ) " הנחלשי םקיר .המואמ הל קינעי אל
השיאה תעפוה תא םירידסמה םיקוח םג םנשי ,החפשמה ייחב ירסומה רהוטה יקוח דצב
,שאר יוליגב בוחרב ךלהל השיאל רוסא .תוחפ אל םירומח םהו ,בוחרב ,םיברה תושרב
השדקו , התריבג דצל בוחרב תכלהמה שגליפב ןידה אוהו .ףיעצב הינפ ריתסהל הילע
קוחה יפל בוחרב תפעוצמ הנוזב חיגשי רשא לכו ,החפשו הנוז ןכ אל .שיאל האשנ רשא
,טבשב תוכמ 50 גופסת תמשאנה ,הידגב תא לומגכ לבקי אוה .טפשמל האיבהלו הספתל
,תושרל הנרסמי אלו בוחרב תפעוצמ הנוז הארי רשא ימ .תפזב הנלבטת השאר תורעשו
וינזוא - רתויב רזומה שנועה אב ןאכו ,ןישלמל ורסמי וידגב ,טבשב תוכמ 50 :ושנוע לע אובי
ךלמה תדובע דובעל ץלאי אוה .השובלו ןולקל ,ופרע ירחאמ ליתפב הנרשקת ,הנבקנת
.('א חול ,40 'סמ קוח ךותמ) םימת שדוח ךשמ

,םידע ירבד י"פע ותמשאב וא םשאנה תקדצב חכוויהל תורשפא ןיא רשאכ ,תובר םימעפ
םיסנמ ונא וב "םירראמה םימה" ןויסינ תא ריכזמה גהנמ - רהנב "םימה יוסינב" ותוא םיסנמ
.ףואינב הומישאה רשא השיא

םייוצמ הלאכו .ויקוחל םימודה םיקוחה הז ףסואב םיכשומ לארשימ שיא לש ובל תמושת תא
:םסוקה תודוא קוחה תא לשמל לוט .םועז רפסמב אל םש
- ןידב םיבייח ואצי םאו ;וטפשי טופש ,םהידיב םימסקו השיא וא שיא שפתנ םא"
.('א חול ,47 הקסיפ) "ותמוי
:רמאנ ונשדק ירפסבו
(17 ,ב"כ תומש) "היחת אל הפשכמ"
:ןכו
.(27 'כ ארקיו) "ותמוי תומ ,ינועדי וא בוא םהב היהי יכ השיא וא שיאו"

:רכז בכשמ רסואה קוחה ,הינש המגודו
.(20 הקסיפ) "סרוסי ,ונידב אצי בייח םא .טפשמל אבוי ,ונכש תא ןודא בכש םא"
:הרותה ירבד ךכל םיליבקמו
,(2 ,ח"י ארקיו) "השיא בכשמ בכשת אל רכז תאו"
ןכו
'כ ארקיו) "ותמוי תומ ,םהינש ושע הבעות ,השיא יבכשמ רכז תא בכשי רשא שיאו"
.(13

.'דכו ורבחל םדא ןיב םיכוסכס ,רחסמ יניד וללכי םיאבה םיקלחב

םהש ,'דכו םימ תולעת ,האקשה ןוגכ - תואלקח יניינעב תונקתה תצובק סופתת בושח קלח
תוחולה לע 'א חולמ ,ללכה לא טרפהמ קיסהל םא .תירושאה המואה לש הפא תמשנ
.היירופו תצמואמ הדובע לש םילוליה ירפל תופצל שיש ירה ,םירחאה

םאו .םימודקה לבבו רמוש יקוח תובקעב םיאצוי םחורב הלא םיקוחש רמול ןתינ ללכ ךרדב
תונקת םהב שי ילואש אצמנ םיהולאה שיא השמ ןתנש ונלש םיקוחה יבצק תא םהילא הוושנ
.םכיהולא 'ה שודק יכ ויהת םישודק :ונלצא ונשיו םהב רסח רקיעה ךא ,הרבח ייחל תובוט
וליא ,ונישאר תא הוואגב תאשל םילוכי ונייהו .םייתרבחה םיסחיה תא עבוקה ירסומה דוסיה
הלא םיקוח עוציבב רתוי םהיניע תא ונלש םינהוכה ומש וליא ,וניקוח יפ לע תויחל ונרמש םג
.רוראפב וא תחלקב רשאמ8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
16 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג