הזעמו עבגמ הקעזא תותוא

יתשלפה ביצנה רצבמב זרכוה ןכה בצמ

עבגב טילשה זירכמ ,"דרמב םהומכ ךלמ תכלמהו םעה דוחא"(דחוימ רפוס תאמ) עבג

בצמ לע זרכוה ,לארשי יטבש לכ לע ךלמל לואש תכלמהל תונכהה לע העידיה ןאכל העיגהשכ
.עבגב יתשלפה ביצנה רצבמב ןכה

ןימינב רוזא לכ לע חקפמה אוהש ןוילעה ביצנה לש ונומראב םיקלוד תורואה וארנ הלילה לכ
.תג רבעל הברעמ המורד םיפוחד ואצי םיצר .םיתשלפה םעטמ םירפא רוזא לעו

ואצי עבג ישאר לכש רבדה עדוויהב םלוא .ביצנה ינפב אובל עבג ינקז ונמזוה רקובה תועשב
.םהיתוחפשמ ינב תא אולכל יתשלפה ביצנה הוויצ לגלגב הכלמהה תגיגחל

ינרס םשב ביצנה עידומ הבו םירפאו ןד ,ןימינב םיטבשה ינקז לכל החלשנ תדחוימ תרגיא
אל תשלפ .דחא ךלמ םהילע ךילמהל לארשי יטבשל תושר הנתינ אל םלועמש םיתשלפה
לואש תאיצי לע הפי ןיעב הטיבה ףא איה .הפצמב טבש שארכ לואש תריחבל הדגנתה
םעה לכ לע ךלמל לואש תכלמה השעמ םלוא .םינומעה ,םיירבדמה םיסושה דגנ המחלמל
אל םלועל .ןוילעה יתשלפה ןוטלשב יולג תורגתה-השעמ אוה םיטבשה לש ינידמה םדוחיאו
.הז ינידמ דוחיאל תשלפ םיכסת

.וביבס הלעתה תא םיקימעמו רצבמה תומוח תא םיקדוב םיתשלפ וארנ םויה תועש לכ ךשמב8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג