הזעב הפוחד הבישי

(דחוימ רפוס תאמ) הזעםוריח תבישיל םויה םיסנכתמ תויתשלפה םירעה תירב ישאר ,םיתשלפ ינרס תשמח לכ
לארשי יטבש לכ לע ךלמל ינימיה שיק ןב לואש תכלמהל רשקב

.םילשוריו רזג יכלמ םג ונמזוהש עדונ .יתשלפה אבצה ידקפמ םג ופתתשי השיגפב
8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג