:ריהזמ הזעב "ןוגד לוק"

;לואשל לכונו ןושמשל ונלכי"
"לאומשל לכונו ילעל ונלכי(דחוימ רפוס תאמ) הזע

.לארשיב הכולמה תונגב רתויב ףירח רמאמ םסרפ הזעב ןוגד שדקמ ינהוכ לש םנותיע

תוינידמה םהיתוילשאל ץק ומישי לארשי ינב יכ היה המדנ רזעה-ןבאב םתלפמ זאמ"
ץראה ינודאל םהיסמ תא םילעמו םהיתומדא לע טקשב לארשי ינב ובשי וליא .תויאבצהו
רשא םהיהולא ןכשמב םיעגונ ונייה םג םא ןוגד יח .הערל םהב םיעגונ ונייה אל ,םייתשלפה
םיהולא ,רכנ יהולא לבוס ונניא עודיכ לארשי יהולא .ןוגד וניהולא םהיהולאכ אל .הלישב
הנה ונאובב םיתרכ יהולא תא ונידימ ונחנה םיתשלפ ונא הנה .אנקו אוה ץירע לא ,םירחא
לש םהיהולאב הערל םיעגונ ונייה אל תאז לכבו .םשארב ןוגדו ץראה יהולא תא ונלביקו
.הכרעמל ותוא ואיבה אלמלא הלא םילארשי

.דדובתמה םהיהולא תאו םתוא ,חקל םונדמיל ןכ לע

ונימאי ,םיעורו םירכיא ויהי .תשלפב תורגתהל םהב זועה דוע םוקי אל :ונרמא םג ןכ לע
.לזרב שטולו שרח דוע םהל ריתנ אל םלוא .םלענה םהיהולאב

ובר םנמא .ןושמש שיאה הז לש תישיא הרובג תרזעב ונתוא דירטהל ולכויש ובשח המ ןמז
.והוריקפה םמצע ויחא .והונרבדה םג ףוס ףוס ךא ,ותרבדה ריחמב ונמליש רשא םימדה

המודקה םתרות תא םדמלל (שיאה םש לאומש) םהלש ןקז האור ותואל ול ונערפה אל
םהיהולא יכ ,לארשיב ךלמ היהי אלש תשלפ ביצנל שיאה חיטבה חטבה ףאו .הנושמהו
.םכלמ אוה דבלב

.הזה איבנה לש ותחטבהל עריא המ עדנ אל התע

ןיב ?לארשיבש םינקתפרהל ענכנ אמש וא ונתוא העטה ,הזה "םיהולאה שיא" אוה יאמר
.ויתונותא לא הז ריעצ בושיש בטומ .םכלמו לארשי ינב םמצע תא ולשי לא ,הכ ןיבו הכ

יאבצ חוכ םה םיתשלפ .די יחמב םתוכהל רשפאש םיינומע רבדמ יעור םניא םיתשלפ
.תונותא שאר ינפמ אלו רומח יחל ינפמ אל דוע דחפנ אל .םויכ םלועב םיבוטהמ

.לואשל לכונו ןושמשל ונלכי
.לאומשל לכונו ילעל ונלכי
.לגלג יהולאל לכונו הליש יהולאל ונלכי

היהת אל ןענכ ץרא .הלישכ ויהי לגלגו הפצמ .קפא תא ,רזעה ןבא תא וחכש לארשי ינב
."תשלפ ץרא היהת איה ,לארשי ץראל8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג