םימראה תומדקתה תובקעב

התריב הקיתעמ רושא(דחוימ רפוס תאמ) רושא

ריעה לא הנופצ רושא ריעהמ רושא תוכלמ תריב תקתעהל תונורחאה תונכהה תושענ ןאכ
.ריעה תא ותילמפ תא בזע רבכ ינשה רסאנמלש ךלמה .הוונינ

דע ועיגה ,םצחל תא וריבגהש םימראה תוליחמ ריעל היופצה הנכסב איה הקתעהה תביס
.לקדחהו תרפה ןיב חטשה לכ לע טעמכ םיטלושל ויהו לקדחל

תלשוש יכוסכס .םימי הכיראה אל רסאלפ תלגת ימיב הלודג המצעמ תגרדל רושא לש התיילע
לש התוטשפתהל ץק ומש ,ץוחבמ לבב לע ףא וטלתשהש םימראה לש םחוכ תיילעו םינפבמ
.רושא

דומעל היה לוכי אלו דבכ ליח הכ דע היהש ,םאבצ תא שדחמ ןגראל התע םיסנמ רושא יכלמ
יבוט לע תולקב עונל לכויש םישרפ ליח םקוה .םימראה לש םילקה םידיינה תוחוכה ינפב
.םרא תוליחל רושא ץרא הצורפ העש יפל ךא .לקדחה ןופצב םירהה ץראמ םיסוסה8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג