ישילש בוביסב תמייאמ רבכ ןומע-תבר- ןומע-תבר -

שבי דיל לארשי תוחוכ םע המחלמב ויתודבא תא רופסל קיפסה םרט ןומע-תבר ךלמ שחנ
םירהב ןידע םה םיטטושמ םא וא ברקב ולפנ םא עודי אלו םירדענ םינומע יפלא .דעלג
דחא דחא םא יכ ,ודחי םיינש וראשנ אלשכ ,המויאה הסונמה רחאל ,תורעמב םיאבחתמו
.דחפב וצופנ

.ברברתהל שחנ ךישממ ,הלפמהמ חקל דומלל םוקמב םלוא

דובכב הגיסנ םא יכ ,תאז התייה הלפמ אלש ןומע-תבר ינקזל הכומה ךלמה עידוה תישאר
.רפסמב וילע ולע לארשי ינבש רחאל

וביטיי םראו םודא ,באומ םג" .םדימשנו לארשי לע הלענו - שחנ חיטבמ - םויה בורק ,תינש
.ךלמה ריהזה - "םהילע לארשי ינב ולעי םרטב לארשי תדמשהל די ונתי םא תושעל

הלע שחנ .דעלג שבי ישנאב ןומע ינב לש םתורגתה ללגב עיתפמב המחלמה הללוחתה רוכזכ
שבי יבשות ...תינמיה וניע רקונת שבי בשות לכש :"טועפ" יאנתב "םולש" הל עיצהו ריעה לע
יכ וילע ועמש רשא שיק ןב לואש לא םיחילש יאשחב ורגישו םימי העבש לש הייהש ושקיב
הלע ,םעה תא קיעזה ,המהמתה אל לואש .לארשי לע ךולמל לאומש ידי לע דעוה הפצמב
.םתוא הכהו םינומעה לע

הליש ןברוח רחאל םלוא .ידעלגה חתפי ידי לע וכוה רשא הכמה תא וחכש םרט ןומע ינקז
ומיכסה םהו דעלג יבשות לש םחור הלפנ ,יברעמה ןדריה רבע לע םיתשלפ תוטלתשהו
,הבילעמה םתעיבתב האסה תא םינומעה ושידגה םעפהש אלא .ןומע תבר יכלמל סמ תולעהל
.ורתכ תחת םעה תא דחאל לואש ידיב עייס םינומעה לע ןוחצינה .םשנוע לע ואב ףאו8 'סמ ןויליג
7 'סמ ןויליג
6 'סמ ןויליג
5 'סמ ןויליג
4 'סמ ןויליג
3 'סמ ןויליג
2 'סמ ןויליג
1 'סמ ןויליג
17 'סמ ןויליג
15 'סמ ןויליג
14 'סמ ןויליג
13 'סמ ןויליג
12 'סמ ןויליג
11 'סמ ןויליג
10 'סמ ןויליג
9 'סמ ןויליג
25 'סמ ןויליג
24 'סמ ןויליג
23 'סמ ןויליג
22 'סמ ןויליג
21 'סמ ןויליג
20 'סמ ןויליג
19 'סמ ןויליג
18 'סמ ןויליג